ข่าวปี 2562

September 20, 2019

“Asia-Pacific Regional Forum on Education, Language and the Human Rights of Minorities”

November 29, 2019

APMA : Application for August 2020 intake opens on 01 January 2020. Funding opportunities are available for deserving students.

January 2, 2020

ขอแสดงความยินดีแก่ ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช ผู้อำนวยการสถาบันฯ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทาง การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ (in Thai)

January 14, 2020

Call for papers: Human Rights and Peace in the New Asian Authoritarianism.

January 16, 2020

Call for Application 2020 : PhD in Human Rights and Peace Studies

March 3, 2020

Start your human rights journey: Graduate programs in human rights in Mahidol University, Thailand

May 8, 2020

MAHR Application deadline is now extended!apply by July 5, 2020

May 13, 2020

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ปีการศึกษา 2563(in Thai)

June 25, 2020

เชิญร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ “ยุทธวิธีการเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้ระบอบเผด็จการทหาร ศึกษากรณีกลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบาย จังหวัดยโสธร”