เสวนาออนไลน์ทางวิชาการ (Academic webinar) “ความจำเป็นของสันติวิธีในการเคลื่อนไหวทางการเมือง”
February 16, 2021
แถลงการณ์ เรื่อง “การประกันตัวเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน การคุมขังเป็นข้อยกเว้น”
March 17, 2021

สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาไทยในสาขาวิชาสิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย และสันติศึกษา โดยมีทุนการศึกษาและส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่ผู้ที่สนใจ
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://op.mahidol.ac.th/ihrp/
สำหรับหลักสูตร APMA สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://asiapacific.gchumanrights.org
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ ihrpoutreach@mahidol.edu (หลักสูตรนานาชาติ) และ ihrphrps@mahidol.ac.th (หลักสูตรไทย)
‍Ph.D. Human Rights and Peace Studies (International)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนษยชนและสันติศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
https://bit.ly/3rGzZYm

‍MA Human Rights (International)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชน (หลักสูตรนานาชาติ)
https://bit.ly/2YK8CRe

‍MA Human Rights and Democratisation (International)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาประชาธิปไตย (หลักสูตรนานาชาติ)
http://bit.ly/2PVFnsv

‍MA Human Rights and Peace Studies (Thai)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา (หลักสูตรไทย
http://bit.ly/3bCZDHy