Applications for APMA program is now open. Scholarships are available.
January 7, 2021
SHAPE-SEA is honored to share our activities for SHAPE-SEA Day 2021 with our theme “Shaping a Better Normal”.
January 29, 2021

ขยายเวลารับสมัครผู้ประสานงานโครงการวารสารวิชาการ”สิทธิและสันติศึกษา”

รายละเอียดขอบเขตงาน

จ้างเหมาบริการผู้ประสานงานโครงการวารสารวิชาการ “สิทธิและสันติศึกษา”

ระยะเวลาจ้าง           15 มกราคม 2564 – กันยายน 2564

อัตราค่าจ้าง              20,090 บาทต่อเดือน

วุฒิการศึกษา            ระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท

รายละเอียดการปฏิบัติงาน ดังนี้

 1. ประสานงานและติดตามการพิจารณาบทความของผู้ทรงคุณวุฒิ ในโครงการจัดทำวารสาร “สิทธิและสันติศึกษา”
 2. จัดทำรายงานความก้าวหน้าประจำเดือนของโครงการจัดทำวารสาร “สิทธิและสันติศึกษา”
 3. ดำเนินการจัดประชุม จดบันทึกการประชุมและจัดทำรายงานการประชุมโครงการจัดทำวารสาร “สิทธิและสันติศึกษา”
 4. ตรวจพิสูจน์อักษรและรูปแบบการจัดหน้าวารสาร “สิทธิและสันติศึกษา”
 5. ดูแลจัดการงานด้านการประชาสัมพันธ์ วารสาร “สิทธิและสันติศึกษา” (Website Facebook Page และสื่อสิ่งพิมพ์)
 6. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอรหัส Digital Object Identifier (DOI)
 7. เข้ารับอบรม/สัมมนา/ประชุมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพวารสารตามที่ได้รับมอบหมาย
 8. ดูแลงานพัฒนาคุณภาพบทความและวารสาร
 9. จัดทำบัญชี รายงานสถานะการเงินและประสานงานด้านการเงินกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 10. ดำเนินการจัดทำเอกสารต่างๆ ในโครงการจัดทำวารสาร “สิทธิและสันติศึกษา”
 11. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สอบถามข้อมูลเพิ่ม:
ติดต่อ คุณณรัช โทร.02-4410813-5 ต่อ 1106  อีเมล์ worrasant.rou@mahidol.ac.th

คลิกที่นี่>>>ดาวน์โหลดใบสมัคร