น.ส.หนึ่งฤดี ไชยชนะ สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ (in Thai)
July 31, 2020
เสวนาวิชาการออนไลน์ SAVEพื้นที่การเรียนรู้ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคต (in Thai)
August 19, 2020

โครงการ “สนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่ายเชิงพื้นที่: ภาคใต้ตอนล่าง” (in Thai)

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563 สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ร่วมกับ มูลนิธิสันติภาพและวัฒนธรรม โดย อ.ดร.พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์  หัวหน้าโครงการฯ จัดกิจกรรมประชุมเครือข่ายเพื่อวางแผนการทำงานช่วยเหลือเยาวชนนอกระบบใน 4 จังหวัดภาคใต้ในโครงการ “สนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือข่ายเชิงพื้นที่: ภาคใต้ตอนล่าง (พัทลุง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส)” ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการดำเนินงานจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)  ณ ศูนย์สันติวิธีชายแดนใต้  มหาวิทยาลัยมหิดล จ.ปัตตานี

การจัดกิจกรรมในโครงการมีเป้าหมายเพื่อนำความช่วยเหลือให้เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและมีโอกาสได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพตลอดจนพัฒนาศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่จะสามารถยึดเป็นอาชีพที่สามารถเลี้ยงชีพได้อย่างมีศักดิ์ศรีและมีส่วนสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยกลุ่มเป้าหมายของโครงการนี้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มครูพี่เลี้ยงจำนวน 60 คน และ กลุ่มเยาวชนนอกระบบจำนวน 500 คน

ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือร่วมแรงจากเครือข่ายต่างๆ อาทิ สมาคมลุ่มน้ำสายบุรี กลุ่มยังยิ้ม พัทลุงยิ้ม  กลุ่มถักทอสันติภาพ (กทส)  กลุ่มเยาวชนหลายกลุ่ม  กลุ่มพุทธรักษา  กศน.กรงปินัง  โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง   ห้องเรียนบูคู กลุ่มเยาวชนบ้านควน และกลุ่มเยาวชนอีกหลายกลุ่ม เป็นต้น

RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook