ประชาสัมพันธ์

เล็กๆเปลี่ยนโลก [by Mahidol] การพัฒนาระบบเลือกตั้งและการระงับข้อพิพาทการเลือกตั้ง (3/3)

Introduce : Master of Human Rights and Democratisation

แนะนำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

มหิดลสร้างสันติ : ปัญญาของแผ่นดิน
[by Mahidol](3/3)

เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การถักทอสายสัมพันธ์ พุทธ ฮินดูและมุสลิม ในหัวข้อ สันติภาพชุมชนในศรีลังกา

RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook