ข่าวประชาสัมพันธ์
13/06/2017

NEWS

การประชุมหารือ “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ GRC และวิธีดำเนินการในองค์กรขนาดใหญ่”

บรรยาย โดย คุณประสัณห์ เชื้อพานิช (กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจำมหาวิทยาลัย) และคุณวารุณี ปรีดานนท์ (ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยงในประเทศไทย) เพื่อกำหนดขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน GRC ในมหาวิทยาลัย เมื่อวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30-11.30 น. ณ ห้องประชุม 530 ชั้น 5 ตึกสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 52 (8/2560)

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 52 (8/2560) เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 16 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบการฯ ร่วมแสดงความยินดีกับท่านอาจารย์ประสัณห์ เชื้อพานิช ในโอกาสที่คณะกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มีมติแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการ IOD คนใหม่

ภาพกิจกรรม 11102560

คณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจำมหาวิทยาลัยมาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย

วันที่ 11 ตุลาคม 2560 นายประสัณห์  เชื้อพาณิช คณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจำมหาวิทยาลัยมาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย เรื่อง ระบบควบคุมภายในเพื่อการบริหาร ณ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนที  รักษ์พลเมือง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

IMG_2700

การจัดอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 5

เรื่อง ทักษะทางสังคมสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน โดย รศ.ดร. ชลวิทย์ เจียรจิตต์ เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้องมหาสวัสดี 1 ชั้น 6 โรงแรมศูนย์ปฏิบัติการศาลายาพาวิลเลียน วิทยาลัยนานาชาติ