เปรียบเทียบผลสำรวจความสุขของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลปี 2555 – ปัจจุบัน

ค่าคะแนน
ความสุขเฉลี่ย
(รายมิติ)
สุขภาพดี ผ่อนคลายดี น้ำใจดี จิตวิญญาณดี ครอบครัวดี สังคมดี ใฝ่รู้ดี การเงินดี การงานดี ความสุข
ภาพรวม
รอบที่ 7 
(15 ก.ค.-30 มิ.ย.62)

64.8

Happy

54.1

Happy

68.3

Happy

70.0

Happy

61.8

Happy

59.3

Happy

64.0

Happy

55.9

Happy

64.3

Happy

62.5

Happy

รอบที่ 6
(พ.ค.-มิ.ย.61)

64.6

Happy

53.4

Happy

68.2

Happy

70.7

Happy

60.0

Happy

59.4

Happy

63.9

Happy

55.4

Happy

63.0

Happy

62.1

Happy

รอบที่ 5
(มิ.ย.-ก.ค.60)

64.5

Happy

53.3

Happy

67.9

Happy

70.1

Happy

60.3

Happy

58.6

Happy

63.8

Happy

55.6

Happy

63.0

Happy

61.9

Happy

รอบที่ 4
(มี.ค.-พ.ค.59)

62.4

Happy

50.3

Happy

68.0

Happy

69.0

Happy

58.7

Happy

58.7

Happy

62.9

Happy

56.0

Happy

64.1

Happy

62.4

Happy

รอบที่ 3
(ส.ค.-ก.ย.57)

63.6

Happy

52.2

Happy

69.2

Happy

70.2

Happy

60.3

Happy

58.9

Happy

62.7

Happy

55.0

Happy

62.5

Happy

62.4

Happy

รอบที่ 2
(ก.ย.-ต.ค. 55)

63.1

Happy

51.9

Happy

68.7

Happy

69.9

Happy

59.2

Happy

58.1

Happy

62.7

Happy

57.8

Happy

60.6

Happy

61.8

Happy

รอบที่ 1
(เม.ย.-พ.ค.55)

63.8

Happy

51.9

Happy

67.7

Happy

69.7

Happy

69.0

Happy

57.2

Happy

64.2

Happy

59.6

Happy

61.0

Happy

62.6

Happy

Page views: 154