กรมบัญชีกลางได้มีการปรับระบบเบิกจ่ายตรงประเภทผู้ป่วยนอกของผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวที่มีฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ จะต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนในการแสดงสิทธิเพื่อประกอบการทำธุรกรรมเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลจากทางราชการตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.๒๕๕๓ สามารถขอมีบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลให้แก่บุคคลในครอบครัว อันประกอบด้วย เด็กที่มีอายุต่ำกว่า ๗ ปี (ตามข้อ ๔.๔ ของแนวปฏิบัติฯ) คู่สมรสหรือบิดามารดาที่มิได้มีสัญชาติไทยและไม่มีเลขประจำตัวคนต่างด้าว ๑๓ หลักที่ทางราชการออกให้ (ตามข้อ ๔.๕ ของแนวปฏิบัติฯ) บิดามารดาที่มิได้มีสัญชาติไทยแต่มีเลขประจำตัวคนต่างด้าว ๑๓ หลักที่ทางราชการออกให้  (ตามข้อ ๔.๖ ของแนวปฏิบัติฯ) ทุกครั้ง  ตั้งแต่วันที่  ๔  พฤษภาคม ๒๕๖๑  เป็นต้นไป

  • แนวปฏิบัติในการขอทำบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

เพื่อให้การเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกเป็นไปตามหนังสือเวียนดังกล่าว จึงขอเรียนซักซ้อม/กำหนดแนวปฏิบัติดังนี้

๑. การใช้เอกสารประกอบการทำธุรกรรมเบิกจ่ายตรง

เพื่อเป็นการลดขั้นตอน ระยะเวลา และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของผู้มีสิทธิและส่วนงานต้นสังกัด กรณีบุคคลในครอบครัวของผู้มีสิทธิตามข้อ ๔.๔  ๔.๕ และ ๔.๖ ของแนวปฏิบัติดังกล่าว ไปใช้บริการที่โรงพยาบาล สามารถใช้เอกสารดังต่อไปนี้ประกอบการทำธุรกรรมเบิกจ่ายตรงได้ ดังนี้

บุคคลในครอบครัวผู้มีสิทธิ

เอกสารที่ใช้ประกอบการทำธุรกรรมเบิกจ่ายตรง

(แสดงต่อเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล)

-กรณีเด็กที่มีอายุต่ำกว่า ๗ ปี (ตามข้อ ๔.๔ ของแนวปฏิบัติฯ)

๑. สูติบัตร ทะเบียนบ้าน หรือบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

๒.เอกสารตามข้อ ๑ ใช้ควบคู่กับบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ดูแลเด็ก

-กรณีคู่สมรสหรือบิดามารดาที่มิได้มีสัญชาติไทยและไม่มีเลขประจำตัวคนต่างด้าว ๑๓ หลักที่ทางราชการออกให้ (ตามข้อ ๔.๕ ของแนวปฏิบัติฯ)

– ทะเบียนประวัติบุคลากรภาครัฐ หรือบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ซึ่งจะมีเลขประจำตัวที่กรมบัญชีกลางกำหนด ที่ขึ้นต้นด้วยอักษร B และมีตัวเลขจำนวน ๑๒ หลัก  (รวมเป็น ๑๓ หลัก)
-บิดามารดาที่มิได้มีสัญชาติไทยแต่มีเลขประจำตัวคนต่างด้าว ๑๓ หลักที่ทางราชการออกให้    (ตามข้อ ๔.๖ ของแนวปฏิบัติฯ)

-ทะเบียนบ้าน ทะเบียนคนต่างด้าว หรือบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

๒ .การขอมีบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

กรณีผู้มีสิทธิมีความประสงค์ขอมีบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการให้แก่บุคคลในครอบครัวตามข้อ ๔.๔  ๔.๕ และ ๔.๖ ของแนวปฏิบัติดังกล่าว ขอความร่วมมือส่วนงานถือปฏิบัติตามเงื่อนไขการออกบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และดำเนินการ ดังนี้

           ๒.๑ กรณีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (ติดต่อ นายทะเบียนบุคลากรภาครัฐของส่วนงาน  เพื่อกรอกแบบคำขอมีบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ)

  • ผู้มีสิทธิยื่นคำขอมีบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ (แบบ ๗๑๔๒) พร้อมเอกสารประกอบต่อนายทะเบียนบุคลากรภาครัฐของส่วนงาน
  • นายทะเบียนบุคลากรภาครัฐของส่วนงาน ตรวจสอบข้อมูลว่ามีสถานะเป็นบุคคลในครอบครัวของผู้มีสิทธิ และลงชื่อผู้ตรวจสอบในส่วนที่ ๒ ของแบบคำขอมีบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
  • เสนอเรื่องไปยัง กองทรัพยากรบุคคล เพื่อดำเนินการจัดทำบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและเสนออธิการบดีลงนามอนุมัติออกบัตรฯ
  • กองทรัพยากรบุคคล ส่งบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ พร้อมเอกสารประกอบคำขอไปยังส่วนงานเพื่อส่งมอบแก่ผู้มีสิทธิต่อไป

           ๒.๒  กรณีคณะอื่น ๆ /วิทยาลัย/สถาบัน/สำนัก/ศูนย์ (ติดต่อ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านทรัพยากรบุคคลของส่วนงาน  เพื่อกรอกแบบคำขอมีบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ)

  • ผู้มีสิทธิยื่นคำขอมีบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ (แบบ ๗๑๔๒) พร้อมเอกสารประกอบต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านทรัพยากรบุคคลของส่วนงาน
  • ส่วนงานเสนอเรื่องไปยังกองทรัพยากรบุคคล นายทะเบียนบุคลากรภาครัฐ/นายทะเบียนบำเหน็จบำนาญดำเนินการตรวจสอบข้อมูลว่ามีสถานะเป็นบุคคลในครอบครัวของผู้มีสิทธิ และลงชื่อผู้ตรวจสอบในส่วนที่ ๒ ของแบบคำขอมีบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
  • กองทรัพยากรบุคคล ดำเนินการจัดทำบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ   และเสนออธิการบดีลงนามอนุมัติออกบัตรฯ
  • กองทรัพยากรบุคคล ส่งบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ พร้อมเอกสารประกอบคำขอไปยังส่วนงานเพื่อส่งมอบแก่ผู้มีสิทธิต่อไป

 กรณีมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

นายทะเบียนบำเหน็จบำนาญ (กลุ่มผู้รับบำนาญ)

นายทะเบียนบุคลากรภาครัฐ (กลุ่มข้าราชการ/ลูกจ้างประจำเงินงบประมาณ)

๑. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาบล , วิทยาลัย, สถาบัน, สำนัก, ศูนย์

–  นางศรีแพร รอดเกลี้ยง  โทร. ๐๒-๘๔๙ ๖๒๙๒

๑. กองทรัพยากรบุคคล

กลุ่มข้าราชการ     –  นางสาวฝนทิพย์  โพธิวิรัตนานนท์โทร. ๐๒-๘๔๙-๖๓๙๑

กลุ่มลูกจ้างประจำฯ  – นางฐิติมา  สุขกิจพงษ์ โทร. ๐๒-๘๔๙-๖๒๘๔  

๒. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะอื่น ๆ (นอกเหนือจาก ศิริราช, วิทยาลัย, สถาบัน, สำนัก, ศูนย์)

–     นางศรีแพร รอดเกลี้ยง  โทร. ๐๒-๘๔๙ ๖๒๙๒

 ๒. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

– นางสาวสุดธิดา  โตชมบุญ โทร. ๐๒-๔๑๙-๘๗๘๕

๓. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

นางสาวศิริลักษณ์  ชูชัยเจริญ โทร. ๐๒-๒๐๑-๒๕๘๕ ต่อ ๑๑๖