ต้องยื่นเบิกภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ระบุในใบเสร็จรับเงินหรือใบรับรองการจ่ายเงินประกอบใบเสร็จรับเงิน

กรณีการเบิกจ่ายสวัสดิการแบบยืดหยุ่นด้านสุขภาพ (Flexible Benefit) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้ยื่นหลักฐานการเบิกจ่ายที่ถูกต้องครบถ้วน ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2567 


   เบิก Flex Ben ผ่านระบบ คลิก !!  


      

  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562

  ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการแบบยืดหยุ่นด้านสุขภาพ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2564

  ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการแบบยืดหยุ่นด้านสุขภาพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564

  ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการแบบยืดหยุ่นด้านสุขภาพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564

  ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการแบบยืดหยุ่นด้านสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

            ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน  |  

  ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการแบบยืดหยุ่นด้านสุขภาพ พ.ศ. 2562

  ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562


  การประชุมซักซ้อมการดำเนินการสวัสดิการแบบยืดหยุ่นด้านสุขภาพ (Flexible Benefit) วันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2564

  การประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดสวัสดิการแบบยืดหยุ่นด้านสุขภาพ (Flexible Benefit) วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2562

  การประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดสวัสดิการแบบยืดหยุ่นด้านสุขภาพ (Flexible Benefit) วันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2562

  การประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดสวัสดิการแบบยืดหยุ่นด้านสุขภาพ (Flexible Benefit) วันที่ 22สิงหาคม พ.ศ.2562


  ตัวอย่างใบสั่งแพทย์

  ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน


  สำหรับบุคลากร 
1.1 ขั้นตอนการแจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมสวัสดิการแบบยืดหยุ่นด้านสุขภาพ
1.2 ขั้นตอนการยื่นเบิกจ่ายเงินสวัสดิการแบบยืดหยุ่นด้านสุขภาพ
1.3 วิธีการแก้ไขใบเบิกในกรณีที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ/อนุมัติ จาก Admin

  สำหรับ Admin ส่วนงาน 
2.1  คู่มือสำหรับ Admin ระบบสวัสดิการแบบยืดหยุ่นด้านสุขภาพ
2.2  Work Flow การยื่นเบิกจ่าย Flexible Benefit (คณะในERP พม.)
2.3  Work Flow การยื่นเบิกจ่าย Flexible Benefit (คณะนอกERP – SI,RM,GJ เฉพาะเงินอุดหนุน พม.)

บริการข้อมูลเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล สำหรับกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย (เฉพาะส่วนเกินสิทธิประกันสังคม)


 ติดต่อสอบถามการเบิกจ่าย Flexible Benefit ได้ที่งานทรัพยากรบุคคลส่วนงานของท่าน (เบอร์ติดต่อดูได้จากหน้าติดต่อสอบถาม ในระบบ Flex Ben) 

ติดต่อสอบถามผู้ประสานงานสวัสดิการ Flexible Benefit ส่วนกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้

  นางสาวพนิดา เอกธรรมสุทธิ์  Tel: 0 2849 6391 Email: panida.ekt@mahidol.ac.th

  นางสาวพิชชาพร เกษียรธาดานนท์ Tel: 0 2849 6282 Email: pitchaporn.kas@mahidol.ac.th

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับปัญหาการใช้งานระบบ 

  นางสาววารุณี ทิมบึงพร้าว   Tel: 0 2849 6285 Email: warunee.tim@mahidol.ac.th