ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยืมเงินสวัสดิการเพื่อการศึกษาของบุตรบุคลากร พ.ศ.๒๕๖๓

 แบบฟอร์มมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็น Admin ระบบสวัสดิการให้ยืมเงินเพื่อการศึกษาของบุตรบุคลากร

 คู่มือการเข้าสู่ระบบยืมเงินสวัสดิการเพื่อการศึกษาของบุตรบุคลากร

 คู่มือการยื่นคำร้องขอยืมเงินสวัสดิการเพื่อการศึกษาของบุตรบุคลากร

 คู่มือการใช้ระบบยืมเงินสวัสดิการเพื่อการศึกษาของบุตรบุคลากร [สำหรับเจ้าหน้าที่ประจำส่วนงาน]

 คู่มือการสมัครแอดมินระบบยืมเงินสวัสดิการเพื่อการศึกษาของบุตรบุคลากร [สำหรับเจ้าหน้าที่ประจำส่วนงาน]

 คู่มือการใช้ระบบยืมเงินสวัสดิการเพื่อการศึกษาของบุตรบุคลากร [สำหรับเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย]


บุคลากรที่จะเข้าสู่ระบบเงินยืมสวัสดิการต้องมีอีเมล์มหาวิทยาลัยเพื่อใช้ในการ Login เท่านั้น (ชื่อ.นามสกุล 3 ตัว)

หากบุคลากรท่านใดยังไม่มีอีเมล์ของมหาวิทยาลัยรบกวนเปิดใช้งาน E-mail ตามคู่มือ “ขั้นตอนการเปิดใช้งาน Account ของมหาวิทยาลัย สำหรับบุคลากร”


   ปิดโครงการ สิงหาคม 2564