18/12/2017

HR Network & HR Policy 1/2561

09/01/2018

MU-SUP#20

10/01/2018

Mahidol Games 2018 (Mahidol 4.0)

01/07/2018

Mor Dindaeng Games 2018

เข้าสู่เว็บไซต์มอดินแดงเกมส์  ประกาศ/แบบฟอร์ม แบบเสนอแผนและงบประมาณการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ครั้งที่ 37 สรุปแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 แบบฟอร์มบันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37  แบบฟอร์ม Clear เงินยืม 2561 (Excel) ใบตรวจรับพัสดุ แบบฟอร์มขอซื้อหรือขอจ้างหมวดค่าใช้สอย/วัสดุ (กรณีได้รับอนุมัติหลักการแล้ว) แบบฟอร์มสัญญาเงินยืม (Print หน้า-หลังให้อยู่แผ่นเดียวกัน)  ดูผลการแข่งขันทั้งหมด Click คลิปบรรยากาศ ณ […]