เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาคัดเลือก 50 บุคลากรต้นแบบ 131 ปูชนียบุคคล
18/02/2019
คณะกรรมการเครือข่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันอุดมศึกษา
21/03/2019

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ “การลักลอกผลงานวิชาการและกฎหมายลิขสิทธิ์”

Page views: 0