รับสมัคร/เสนอชื่อขอรับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2563
07/12/2020
โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานอธิการบดีเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้น เรื่อง “การขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคนของผลงานที่นำมาขอตำแหน่งสูงขึ้น”
14/12/2020

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ เรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญากับการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ

กำลังดาวน์โหลด กรุณารอสักครู่ ...