โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ เรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญากับการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ
07/12/2020
ผลการสำรวจความผูกพัน และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ปี 2563
18/12/2020

โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานอธิการบดีเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้น เรื่อง “การขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคนของผลงานที่นำมาขอตำแหน่งสูงขึ้น”

ขยายเวลา ขอเชิญบุคลากรสำนักงานอธิการบดีทุกท่าน ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมหัวข้อ
“การขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคนของผลงานที่นำมาขอตำแหน่งสูงขึ้น”
โดย ศาสตราจารย์รุจา ภู่ไพบูลย์ : ประธานศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคนส่วนกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล

รุ่นที่ 1 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 – 12.00 น.
ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่
รุ่นที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่
https://muhr.mahidol.ac.th/Registration/project/detail_p.php?p=4EcyolNxAjW