Post Today

28/06/2022

เปิดงานวิจัย“ความทุกข์ทางสังคม:ประสบการณ์ชีวิต ของแรงงานที่กลายเป็นผู้พิการอย่างถาวร”

ให้คะแนน
28/06/2022

ถอดบทเรียนความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเหตุโรงงานผลิตเม็ดโฟมระเบิด

ให้คะแนน
28/06/2022

ได้เวลาดูแลสัตว์เลี้ยงช่วง WFH อย่างถูกวิธี

ให้คะแนน
28/06/2022

สถานการณ์เด็กกับโรคขาดธรรมชาติ : เด็กกับสังคมสูงวัยในสภาวะเปลี่ยนแปลง

ให้คะแนน
28/06/2022

โลกที่ 3 และพื้นที่เรียนรู้ของเด็กยุคโควิด-19

ให้คะแนน
28/06/2022

สาธารณสุขมูลฐานโลกยุคใหม่

ให้คะแนน
28/06/2022

“ลดเครียด ลดหวาน” เคล็ดลับการดูแลสุขภาพช่วง WFH

ให้คะแนน
28/06/2022

การฟื้นฟูสมรรถภาพปอด หลังการติดเชื้อในผู้ป่วยโควิด-19

ให้คะแนน
28/06/2022

ความเสี่ยง และผลกระทบต่อผู้สูงอายุในช่วง Covid-19

ให้คะแนน
28/06/2022

“เครื่องนวดเท้าช่วยเลิกบุหรี่”ทางเลือกคนไทยมีสุขภาวะดีด้วยตนเองช่วงโควิด

ให้คะแนน
28/06/2022

วินัยเชิงบวก ทักษะสร้างความสุขและภูมิคุ้มกันทางความคิดเด็กยุคใหม่

ให้คะแนน
28/06/2022

CREATIVE TECHNOLOGY หลักสูตรผสมผสานวิทย์กับศิลป์เปิดโลกการศึกษาข้ามศาสตร์ ยุคศตวรรษที่ 21

ให้คะแนน
28/06/2022

บริโภคน้ำตาลถูกหลัก ไม่เสี่ยงโรคเบาหวาน

1/5 - (1 vote)
28/06/2022

ฝึกสติ ฝึกสมอง จัดการความเครียดรับมือโควิด-19

ให้คะแนน
28/06/2022

วิถีใหม่ในการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ ช่วงสถานการณ์ covid-19

ให้คะแนน
28/06/2022

การสร้างสรรค์ งาน“ดนตรี”ศิลปะที่ไม่เคยหยุดนิ่ง

ให้คะแนน
28/06/2022

การใช้ AI ตรวจสอบมาตรฐานชนิดเมล็ดพันธุ์ข้าวไทยลดปัญหาวิกฤติข้าวปลอมปน

ให้คะแนน
28/06/2022

เติมความรู้แรงงานต่างด้าวดูแลตนเองและผู้สูงอายุในยุคโควิด-19

ให้คะแนน
27/06/2022

“ภาวะลำไส้รั่ว” ภัยร้ายที่มากับพฤติกรรมการกินอาหารและการใช้ชีวิตประจำวัน

5/5 - (2 votes)
27/06/2022

สถานการณ์โควิด-19 กับผลกระทบที่มีต่อพฤติกรรมสุขภาพด้านการมีกิจกรรมทางกายของคนไทย

ให้คะแนน
ให้คะแนน