มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ครั้งที่ 1/2566
22/02/2023
กองบริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงานบริษัท สยามคราฟท์ อุตสาหกรรม จำกัด เพื่อนำข้อมูลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
17/02/2023

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

วันที่ 15 กันยายน 2566 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ก้องเขต เหรียญสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์ ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพัฒน์ สุริยผล รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล นายเทวัญ คงพิพัฒน์กุล ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล และเจ้าหน้าที่งานบริหารเอกสาร กองบริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จิรพล สังข์โพธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนายพลวัต พฤกษ์มณี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ อาคารวิทยการ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี

5/5 - (2 votes)