รายงานการประชุมปฏิบัติการ 

ตารางการประชุม OSM เดิมคือประชุมปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑
  • เป็นการประชุมที่ฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยเชิญผู้บริหาร ผู้อำนวยการกอง/ศูนย์ สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือ
  • เพื่อรับทราบทิศทางการดำเนินงาน/นโยบาย
  • เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเกิดแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดล
  • ในปัจจุบันจะประชุมทุกวันจันทร์ ในสัปดาห์  ที่ ๔ ของเดือน

 

รายงานบันทึกการประชุม OSM ประจำปี 2561

เนื้อหานี้สามารถเข้าถึงได้เฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network


รายงานบันทึกการประชุม OSM ประจำปี 2560

เนื้อหานี้สามารถเข้าถึงได้เฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network


รายงานการประชุมประจำปี 2560

เนื้อหานี้สามารถเข้าถึงได้เฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network


รายงานการประชุมประจำปี 2559

เนื้อหานี้สามารถเข้าถึงได้เฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet networkรายงานการประชุมครั้งที่ 19/59

รายงานการประชุมประจำปี 2558

เนื้อหานี้สามารถเข้าถึงได้เฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network


รายงานการประชุมประจำปี 2557

เนื้อหานี้สามารถเข้าถึงได้เฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network


รายงานการประชุมประจำปี 2556

เนื้อหานี้สามารถเข้าถึงได้เฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network


รายงานการประชุมประจำปี 2555

เนื้อหานี้สามารถเข้าถึงได้เฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network


รายงานการประชุมประจำปี 2554

เนื้อหานี้สามารถเข้าถึงได้เฉพาะในเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น
protected content for intranet network