เล่มงานวิเคราะห์ภาพลักษณ์สำนักงานอธิการบดีปี2560_โสภาพรรณ