งานบริหารเอกสาร

05

งานบริหารเอกสาร กองบริหารงานทั่วไป
ถือเป็นศูนย์กลางการบริหารงานทางด้านงานสารบรรณของมหาวิทยาลัยซึ่งมีภารกิจหลักในการให้บริการด้านงานสารบรรณแก่ส่วนงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่การรับ-ส่งเอกสารภายในมหาวิทยาลัยด้วยไปรษณีย์มหาวิทยาลัย การลงทะเบียนรับเอกสาร การออกเลขที่หนังสือ คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ การเวียนเอกสารต่างๆ รวมถึงการจัดเก็บรักษาและทำลายเอกสาร นอกจากนี้ยังให้บริการด้านการรับ-ส่งพัสดุไปรษณีย์ต่างๆ เพื่อส่งต่อให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

งานบริหารเอกสาร ประกอบด้วย 3 หน่วย โดยมีภาระหน้าที่ ดังนี้

หน่วยบริหารเอกสาร
1. รับ-ส่งเอกสารภายในมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย (ไปรษณีย์มหาวิทยาลัย)
2. กำกับ ดูแลงานด้านการรับพัสดุ-ไปรษณีย์จากที่ทำการไปรษณีย์ พุทธมณฑล เพื่อส่งต่อให้บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัย โดยการคัดแยกและตรวจสอบ สืบค้นรายชื่อผู้รับ
3. งานด้านการส่งพัสดุ-ไปรษณีย์ของสำนักงานอธิการบดีไปยังที่ทำการไปรษณีย์ศิริราช โดยจัดทำทะเบียนคุมจดหมายประเภทต่างๆ และจัดทำงบประมาณค่าใช้จ่าย
4. กำกับ ดูแล งานด้านสารบรรณของมหาวิทยาลัย เช่น การลงทะเบียนรับเอกสารจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การดำเนินการตามสั่งการ เช่น การออกเลขที่หนังสือ การกำหนดเลขที่คำสั่ง ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ การจัดส่งเอกสารเวียนแจ้งทางระบบ MUSIS และให้คำปรึกษาแนะนำ ประสานงาน เกี่ยวกับการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
5. ดำเนินการ ร่าง/พิมพ์หนังสือตอบรับ/ขอบคุณ/ หนังสือขอพระราชทานเพลิงศพ และเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องการจำหน่ายปากกากาชาด
หน่วยจัดเก็บและรักษาเอกสาร
1. กำกับ ดูแลการให้บริการด้านการจัดเก็บและรักษาเอกสาร บริการให้ยืม ค้นหา ติดตามเอกสารและการทำลายเอกสาร ให้คำแนะนำ ปรึกษา และสาธิตการจัดเก็บเอกสาร และการทำลายให้หน่วยงานทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บและรักษาเอกสารของมหาวิทยาลัย ในรูปแบบการจัดเก็บเอกสารอิเล็คทรอนิกส์
หน่วยธุรการ
1. กำกับ ดูแล การดำเนินการด้านงานธุรการของกองบริหารงานทั่วไป เช่น การพิจารณานำเสนอเรื่องต่อผู้อำนวยการกอง การเวียนแจ้งเอกสารภายในกอง รวบรวมแบบฟอร์มขออนุมัติต่างๆ
2. ดูแล กำกับการดำเนินการงานบริหารบุคลากรของกองบริหารงานทั่วไป เช่น การปฏิบัติงานของบุคลากร การลา ด้านสวัสดิการต่างๆ การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัย การขออนุมัติตัวบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และต่อสัญญาจ้าง การเลื่อนระดับ การเปลี่ยนตำแหน่ง/สถานภาพ
3. กำกับ ดูแล การบริหารงบประมาณ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินการของกองบริหารงานทั่วไป
4. ดำเนินการจัดทำข้อมูลครุภัณฑ์งานต่างๆ ในสังกัดกองบริหารงานทั่วไป และการดำเนินการด้านการเบิก-จ่ายพัสดุ
5. ดำเนินการประสานงาน รวบรวมข้อมูลในการจัดทำรายงานต่างๆ ในภาพรวมของกอง เช่น การจัดทำ SAR การควบคุมภายใน รายงานประจำปี การบริหารความเสี่ยง เป็นต้น
6. เป็นแกนกลางในการประสานงานในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของกอง เช่นการสัมมนาฝึกอบรม การจัดกิจกรรมรวมใจ

1. บริการรับ-ส่งเอกสารภายในมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย ด้วยไปรษณีย์มหาวิทยาลัย
2. บริการรับ-ส่งจดหมาย พัสดุ ไปรษณีย์ประเภทต่างๆ
3. บริการสืบค้นติดตามเอกสารด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (MUSIS)
4. บริการยืม ค้นหา ติดตามเอกสาร ด้วยระบบ VirDocs และการทำลายเอกสาร
5. บริการจัดทำหนังสือขอพระราชทานเพลิง

หัวหน้างานบริหารเอกสาร

นางสาวรจนา คงสุข

02-849-6010


rojana.kon@mahidol.ac.th

หน่วยบริหารเอกสาร

นางจันทร์แรม ปัญญาประดิษฐ์โชติ


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชำนาญการ)
Tel : 02-849-6012
Email : chanram.pan@mahidol.ac.th

นางกฤชรัสย์ โชติยากร


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชำนาญการ)
Tel : 02-849-6013
Email : kitchras.cho@mahidol.ac.th

นายสุดใจ อ่อนละมัย


พนักงานพิมพ์ ระดับ 2
Tel : 02-849-6012
Email : sudjai.onl@mahidol.ac.th

นายเอกสิทธิ์ เผ่าวัฒนา


นักวิชาการสารสนเทศ(ชำนาญการพิเศษ)
Tel : 02-849-6009
Email : ekkasit.pao@mahidol.ac.th

นางสาวจันทกานต์ เกษาภรณ์


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Tel : 02-849-6011
Email : jantakant.kea@mahidol.ac.th

นางสาวจุฑามาศ แซ่ยับ


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Tel : 02-849-6012
Email : jutamas.sau@mahidol.ac.th

นางสุมาลี สารัตน์


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชำนาญการ)
Tel : 02-849-6015
Email : sumalee.saa@mahidol.ac.th

นายพิเชษฐ์ สุขแพทย์


พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
Tel : 02-849-6015
Email : pichet.suk@mahidol.ac.th

นายพัฒนพล หมู่หมื่นศรี


พนักงานทั่วไป
Tel : 02-849-6015
Email : pattanaphon.moo@mahidol.ac.th

นายอรรณพ ธาวินัย


พนักงานทั่วไป
Tel : 02-849-6015
Email : annop.tha@mahidol.ac.th

นางสาววริศา พรโสภณ


พนักงานธุรการ
Tel : 02-201-5099
Email : warisa.por@mahidol.ac.th

หน่วยธุรการ

นางสาวเสาวรัตน์ รัฐปกป้อง


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชำนาญการ)
Tel : 02-849-6206
Email : saowarat.rat@mahidol.ac.th

นางอรปภา เปรมปฐมกิจ


ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ชำนาญการ)
Tel : 02-849-6207
Email : phanthipha.pre@mahidol.ac.th

นายดุษฏี ดวงพุฒิ


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Tel : 02-849-6207
Email : dusadee.dua@mahidol.ac.th

นางอุษา เพ็งพริ้ง


พนักงานสถานที่ ระดับ 2
Tel : 02-849-6207
Email : OUSA.PEG@mahidol.ac.th

หน่วยจัดเก็บและรักษาเอกสาร

นางอัญชลี มาตะโก


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชำนาญการ)
Tel : 02-849-6202
Email : auncharee.mat@mahidol.ac.th

นางสาวชฎาพร ดีช่วย


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Tel : 02-849-6202
Email : chadaporn.dee@maidol.ac.th