งานบริการกลางและยานพาหนะ

S_7997396221177

งานบริการกลางและยานพาหนะ กองบริหารงานทั่วไป
มีภารกิจหลักในการสนับสนุนและให้บริการด้านยานพาหนะ อาคารสถานที่ ห้องบรรยาย ห้องประชุม และวัสดุอุปกรณ์พิธีการพิธีสงฆ์ รวมทั้งจัดเตรียมสถานที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1.กำกับดูแลและการให้บริการการพื้นที่ส่วนกลาง ห้องบรรยายขนาด 544 ที่นั่ง จำนวน 2 ห้อง ห้องประชุมจำนวน 11 ห้อง ห้องรับรอง ห้องจัดเลี้ยงพร้อมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ รวมทั้งวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ใช้ในงานพิธีการ พิธีสงฆ์
2.กำกับดูแลการจัดเตรียมสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
3.กำกับดูแล ซ่อมแซม และบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคของอาคารสำนักงานอธิการบดี
4.กำกับดูแลการดำเนินการจัดหา ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ ของหน่วยงานต่าง ๆ ในอาคารสำนักงานอธิการบดี
5.กำกับระบบดูแลการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ภายในและภายนอกอาคารสำนักงานอธิการบดี
6.กำกับดูแลระบบการรักษาความปลอดภัย การจราจร พื้นที่จอดบริเวณโดยรอบสำนักงานอธิการบดี
7.กำกับดูแลการบริการรถยนต์ส่วนกลาง รถยนต์ผู้บริหาร รถยนต์เมล์มหาวิทยาลัย รถยนต์โดยสารส่วนกลาง รถยนต์ โดยสารรับ-ส่งบุคลากรที่บ้านไปกับที่ทำการ รถโดยสารโครงการ Shuttle Bus
8.กำกับดูแลการจัดเก็บเงินค่าโดยสาร ค่าบำรุงการใช้รถยนต์ ค่าบำรุงการใช้พื้นที่ ห้องประชุม ห้องบรรยาย และนำจัดส่ง งานรายได้ กองคลัง
9.กำกับดูแลการดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ของมหาวิทยาลัย
10.กำกับดูแลการดำเนินการจัดหารถยนต์ พนักงานขับรถมาให้บริการ ในสำนักงานอธิการบดี
11.ประสานงานบริษัท ห้างร้าน ผู้รับจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติตามข้อสัญญา
12.กำกับดูแลและกำหนดมาตรการ การใช้พลังงาน การจัดการขยะ ของสำนักงานอธิการบดี
13.กำกับดูแลโครงการ Green office ของอาคารสำนักงานอธิการบดี และให้คำแนะนำ ปรึกษา แก่ ส่วนงานต่าง ๆ
14.กำกับดูแลดำเนินการด้านเอกสาร จัดเก็บระบบข้อมูล วิเคราะห์ ติดตามประเมินผลตัวชี้วัด ในมิติต่างๆ ของสำนักงานอธิการบดี ตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์
15.งานโครงการพิเศษอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการบริหารงานทั่วไป

งานบริการกลางและยานพาหนะ แบ่งหน่วยงานย่อยออกเป็น 5 หน่วยงาน ดังนี้
1. หน่วยบริหารจัดการข้อมูลและธุรการ
1.1 กำหนดมาตรการ การใช้พลังงาน การจัดการขยะ ของสำนักงานอธิการบดี
1.2 จัดทำทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ของงานบริการกลางและยานพาหนะ
1.3 เบิก-จ่ายค่าเชื้อเพลิง ค่าปฎิบัติงานล่วงเวลา ค่าตอบแทน
1.4 ควบคุมดูแลโครงการ Green office ของอาคารสำนักงานอธิการบดี และให้คำแนะนำ ปรึกษา แก่ ส่วนงานต่างๆ
1.5 ดำเนินการด้านเอกสาร จัดเก็บระบบข้อมูล วิเคราะห์ ติดตามประเมินผลตัวชี้วัด ในมิติต่างๆ ของสำนักงานอธิการบดี ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์

2.หน่วยบริการรถยนต์
2.1 บริการรถยนต์ผู้บริหาร
2.2 บริการรถยนต์ส่วนกลาง
2.4 บริการรถยนต์รับ-ส่งเมล์มหาวิทยาลัย
2.5 บริการจองใช้รถยนต์ในระบบ Mu –sis
2.6 ควบคุมการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง การใช้รถยนต์

3.หน่วยบริการรถยนต์โดยสาร
3.1 บริการรถยนต์โดยสารส่วนกลาง
3.2 บริการรถยนต์ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
3.3 บริการรถยนต์โดยสารรับส่งบุคลากรจากที่พักมาที่ทำการ
– สายศิริราช บางแค ศาลายา
– สายนครปฐม –ศาลายา
– สายบางบัวทอง – ศาลายา
– สายกระทรวงสาธารณสุข – ศาลายา
3.4 บริการรถยนต์โดยสารโครงการ Shuttle bus
3.5 จัดเก็บค่าโดยสาร ค่าบำรุงการใช้รถยนต์

4. หน่วยอาคารและซ่อมบำรุง
4.1บริการซ่อมแซม และบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคของอาคารสำนักงานอธิการบดี
– ระบบไฟฟ้า (เครื่องสำรองไฟฟ้า หม้อแปลง ตู้ MDB เมนท์ไฟฟ้าทุกชั้น ปลั๊ก ไฟฟ้าแสงสว่าง)
– ระบบประปา (ปั้มน้ำ ปั้มเพิ่มแรงดัน ท่อน้ำดี ท่อน้ำทิ้ง บ่อพักน้ำดี บ่อพักของเสีย)
– ระบบดับเพลิง (เครื่องดับเพลิง สปริงเกอร์ ไฟอราม)
– ระบบลิฟท์โดยสาร
– ระบบโทรศัพท์
– ระบบปรับอากาศ
– ระบบกล้องวงจรปิด
4.2 ดำเนินการจัดหา ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ ของหน่วยงานต่าง ๆ ในอาคารสำนักงานอธิการบดี
4.3 ตรวจเช็คระบบสาธารณูปโภค จัดทำสถิติการซ่อมแซมบำรุงรักษาในเชิงรุก
4.4 จดบันทึกสถิติการใช้ไฟฟ้า ประปา

5.หน่วยบริการพื้นที่ ห้องประชุมและจัดเลี้ยง
5.1 บริการห้องบรรยายขนาด 544 ที่นั่ง จำนวน 2 ห้อง
5.2 บริการห้องประชุม
– ชั้น 2 ห้องประชุม OSM 1 – 4 จำนวน 4 ห้อง
– ชั้น 3 ห้องประชุม 318 จำนวน 1 ห้อง
– ชั้น 4 ห้องประชุม 415 จำนวน 1 ห้อง
– ชั้น 5 ห้องประชุม 515,516,530,531, ห้องประชุม ศ.นทีฯ จำนวน 5 ห้อง
5.3 บริการพื้นที่ส่วนการในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
5.4 บริการจัดเลี้ยงอาหารว่าง
5.5 บริการวัสดุ ครุภัณฑ์พิธีการ พิธีสงฆ์
5.6 ควบคุมการให้บริการรักษาความสะอาด
5.7 ควบคุมการให้บริการรักษาความปลอดภัย
5.8 บริการสำรองพื้นที่จอดรถ
5.9.บริการจองใช้ห้องประชุม จัดเลี้ยงอาหารว่าง สำรองที่จอดรถ ในระบบ Mu –sis

การบริการ

1.บริการด้านสถานที่ จัดกิจกรรมต่าง ๆ
2.บริการห้องบรรยายห้องประชุม
3.บริการจัดเลี้ยงอาหารว่าง
4.บริการดูแลรักษาความสะอาด
5.บริการดูแลรักษาความปลอดภัย
6.บริการวัสดุพิธีการ พิธีสงฆ์
7.บริการรถยนต์ผู้บริหาร รถยนต์ส่วนกลาง เมล์มหาวิทยาลัย
8.บริการรถยนต์โดยสารส่วนกลาง
9.บริการรถโดยสารรับ-ส่ง บุคลากรที่พักไป-กลับที่ทำการ จำนวน 4 เส้นทาง
10.บริการรถยนต์โดยสารโครงการ Shuttle –bus
11.บริการรถยนต์รับ-ส่ง นักศึกษา บุคลากร เจ็บป่วย พื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
12.บริการจองใช้รถยนต์ ห้องประชุม จัดเลี้ยงอาหาว่าง สำรองที่จอดรถ ระบบ MU -SIS
แบบประเมินความพึงพอใจการใช้บริการ พนักงานรับโทรศัพท์

หัวหน้างานบริการกลางและยานพาหนะ

นายไพรัตน์ แดงเอม

02-849-6040


pairat.dan@mahidol.ac.th

หน่วยบริการรถยนต์

หัวหน้าหน่วยบริการรถยนต์

นายดุสิต ชื่นสงวน


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Tel : 02-849-6041
Email : dusit.che@mahidol.ac.th

นายสรพงษ์ มีเจริญ


พนักงานขับรถ ส. 1 (ผู้บริหาร)
Tel : 02-849-6047
Email : sorapong.mej@mahidol.ac.th

นายชนัญวัต์ แม่น้ำ


พนักงานขับรถ ส. 2 (ผู้บริหาร)
Tel : 02-849-6048
Email : chananwat.mae@mahidol.ac.th

นางสาวเสาวณีย์ นาคป้อมฉิน


พนักงานขับรถ ส. 2 (ผู้บริหาร)
Tel : 02-849-6041
Email : saowanee.nak@mahidol.ac.th

นายไพศาล เกลี้ยงลำยอง


พนักงานขับรถ ส. 1 (ผู้บริหาร)
Tel : 02-849-6041
Email : paisan.kle@mahidol.ac.th

นายสังวรณ์ สุขมาก


พนักงานขับรถ ส. 1 (ส่วนกลาง)
Tel : 02-849-6041
Email : sungworn.suk@mahidol.ac.th

นายสมาน ภักดีกลาง


พนักงานขับรถ ส. 2 (ส่วนกลาง)
Tel : 02-849-6041
Email : samarn.pak@mahidol.ac.th

นายคณิต แสงค้า


พนักงานขับรถ ส. 2 (ส่วนกลาง)
Tel : 02-849-6041
Email : kanit.sen@mahidol.ac.th

นายสุรัตน์ สุขวิทยี


พนักงานขับรถ ส. 2 (ส่วนกลาง)
Tel : 02-849-6041
Email : surat.suk@mahidol.ac.th

นายธันยธรณ์ เกษาภรณ์


พนักงานขับรถ ส. 2 (ส่วนกลาง)
Tel : 02-849-6041
Email : thanyathon.kes@mahidol.ac.th

นายพรชัย พุ่มเจริญ


พนักงานขับรถ ส. 1 (ส่วนกลาง)
Tel : 02-849-6041
Email : pornchai.poo@mahidol.ac.th

นายสมศักดิ์ ลิ้มกุล


พนักงานขับรถ ส. 1 (ส่วนกลาง)
Tel : 095-8592184
Email : somsak.lim@mahidol.ac.th

นายสมนึก กล่ำเสือ


พนักงานขับรถ ส. 2 (ส่วนกลาง)
Tel : 02-849-6041
Email : somnuk.kla@mahidol.ac.th

นายสมหมาย จุยะโส


พนักงานขับรถ ส. 2 (รับ-ส่ง)
Tel : 02-849-6041
Email : sommay.jua@mahidol.ac.th

นายกุมุท เกลี้ยงลำยอง


พนักงานขับรถ ส. 1 (ส่วนกลาง)
Tel : 02-849-6041
Email : kumut.kri@mahidol.ac.th

นายชูชาติ อินทร์สว่าง


พนักงานขับรถ ส.2
Tel : 02-849-6018
Email : chuchard.ins@mahidol.ac.th

นายธนาพล ใจบุญ


พนักงานขับรถ ส 2 (บัสส่วนกลาง)
Tel : 02-849-6041
Email : Thanapon.jai@mahidol.ac.th

นายเกียรติศักดิ์ ทองสุขศรี


พนักงานขับรถ ส 2 (บัสส่วนกลาง)
Tel : 02-849-6041
Email : kaitisak.tho@mahidol.ac.th

นายใหม่ แก้วเกตุศรี


พนักงานขับรถ ส 1 (บัสส่วนกลาง)
Tel : 02-849-6041
Email : Mai.kae@mahidol.ac.th

นายชาณินท์ แจ่มแจ้ง


ช่างซ่อมบำรุง
Tel : 02-849-6047
Email : chanin.jam@mahidol.ac.th

นายยุทธชัย ส่งเจริญทรัพย์


พนักงานขับรถ (บัสรับ-ส่ง)
Tel : 087-4079368
Email : yutthachai.son@mahidol.ac.th

หน่วยบริการอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง

หัวหน้าหน่วยบริการอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง

นายฉัตรชัย เชิงทวี


นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
Tel : 02-849-6042
Email : chatchai.chi@mahidol.ac.th

นายณรงค์ศักดิ์ นามพุก


นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
Tel : 02-849-6048
Email : narongsak.nam@mahidol.ac.th

นายสุรชัย ปิ่นวิเศษ


นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
Tel : 02-849-6048
Email : surachai.pin@mahidol.ac.th

ว่าที่ ร.ต.สมโภชน์ คำฟู


ช่างไฟฟ้า
Tel : 02-849-6047
Email : Somphot.kha@mahidol.ac.th

นายรุ่ง ไทรไกรกระ


ช่างซ่อมบำรุง
Tel : 02-849-6047
Email : rung.tri@mahidol.ac.th

นายทานธนัตถ์ กนิษฐสังกาศ


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Tel : 02-849-6042
Email : thanthanat.kan@mahidol.ac.th

นายวันชัย น้อยปั่น


พนักงานบริการ
Tel : 02-849-6043
Email : wanchai.noi@mahidol.ac.th

นายกิตติ พูลกิจวัฒนา


ช่างเครื่องยนต์
Tel : 02-849-6018
Email : kitti.poo@mahidol.ac.th

นางสาวพัชราภรณ์ ธาวินัย


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Tel : 02-849-6041
Email : patcharapon.taw@mahidol.ac.th

นายทรงวุฒิ อยู่วงศ์


ช่างไฟฟ้า
Tel : 02-849-6047
Email : songwut.yoo@mahidol.ac.th

นายชาย แสนรัมย์


ช่างประปา
Tel : 02-849-6047
Email : chai.snr@mahidol.ac.th

นายขวัญชัย ชื่นแสงจันทร์


ช่างซ่อมเครื่องทำความเย็น
Tel : 02-849-6047
Email: Khwanchai.chu@mahidol.ac.th

นายสิทธิศักดิ์ ทองเอม


ช่างเทคนิค
Tel : 02-849-6047
Email : sittisak.ton@mahidol.ac.th

นางสาวพิชญา แซ่เตียว


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Tel :02-849-6041
Email : phitchaya.sae@mahidol.ac.th

ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง
ข้อบังคับ ว่าด้วยเรื่องรถยนต์มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๑
หลักเกณฑ์และอัตราค่าบำรุงการขอใช้รถยนต์ของสำนักงานอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๓
พระราชบัญญัติ รถยนต์ (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๖
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน
ประกาศนโยบายลดการใช้พลังงาน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

คู่มือ
คู่มือระบบการจองห้องประชุมออนไลน์
คู่มือระบบการจองใช้รถยนต์ออนไลน์

เอกสารเผยแพร่
มาตรการประหยัดพลังงาน
เบอร์โทรศัพท์หน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี
ขั้นตอนการใช้งานระบบโสตฯห้องประชุม 515
ขั้นตอนการใช้งานระบบโสตฯห้องประชุม 516
ขั้นตอนการใช้งานระบบโสตฯห้องประชุม 530
ขั้นตอนการใช้งานระบบโสตฯห้องประชุม 531
ขั้นตอนการใช้งานระบบโสตฯห้องประชุม 415
การประชุมกรีนออฟฟิต สนง.ครั้งที่ 1/2561
แผนอพยพหนีไฟสำนักงานอธิการบดี ปี 2562