งานสื่อสารองค์กร

IMG_4148
งานสื่อสารองค์กร (Corporate Communications Unit)

งานสื่อสารองค์กรมีภาระกิจหลักด้านการสื่อสาร เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และส่งเสริมให้การดำเนินกิจกรรม ของมหาวิทยาลัยบรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยมีการดำเนินการ ดังต่อไปนี้
1. ด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ผ่านสื่อต่างๆ อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ สื่อ Social media สื่อพิเศษ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายรับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างครบถ้วน และถูกต้องตามวัตถุประสงค์
2. ด้านการสื่อสารเพื่อสร้างความร่วมมือ สนับสนุน และตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยตามที่ผู้บริหารกำหนด ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมายภายในและภายนอก
3. ด้านการสร้างเครือข่าย (สนับสนุนการดำเนินการ) ด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน เพื่อสร้างการรับรู้ เข้าใจและเกิดความร่วมมือตามวัตถุประสงค์
4. ด้านการส่งเสริมกิจกรรมวิชาการ Road Show / Open House เพื่อแนะนำมหาวิทยาลัยพร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรต่างๆ อาทิ การจัดการเรียนการสอน ระยะเวลาศึกษา แนวทางการประกอบอาชีพในอนาคต
5. ด้านการสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยที่ดีให้แก่มหาวิทยาลัย เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีภาพลักษณ์ที่ดีกับองค์กร
งานสื่อสารองค์กร ประกอบด้วย 3 หน่วย
โดยมีภาระหน้าที่ ดังนี้

1.หน่วยสื่อสารองค์กร มีภารกิจ ดังนี้
การจัดทำแผนกลยุทธ์
– จัดทำแผนกลยุทธ์การสื่อสารตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
– จัดทำแผนรองรับภาวะวิกฤต
– วิเคราะห์ภาพลักษณ์องค์กรในปัจจุบันพร้อมติดตามผลกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กรจากภายนอก
การเผยแพร่ข้อมูล
– บริหารข้อมูล วิเคราะห์และคัดเลือกประเด็นเนื้อหาพร้อมจัดทำเนื้อหาเพื่อเผยแพร่
– จัดส่งเนื้อหาให้หน่วยสนับสนุนผลิตสื่อ เพื่อเผยแพร่ผ่านช่องทางที่เหมาะสม
– วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย และเลือกใช้สื่อในการเผยแพร่
– ติดตามประเมินผล และวิเคราะห์เพื่อวางแผนการสื่อสารในอนาคต
2. หน่วยภาพลักษณ์องค์กร มีภารกิจดังนี้
กิจกรรมสร้างภาพลักษณ์
– ดำเนินการกิจกรรมมหิดล-วันแม่
– ดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างด้านภาพลักษณ์อื่นๆ
กิจกรรมส่งเสริมทางวิชาการ
– ดำเนินการกิจกรรมตลาดนัดหลักสูตร และ Road Show
– ดำเนินกิจกรรม Open House
กิจกรรมเยี่ยมชม / ดูงานมหาวิทยาลัย
สื่อมวลชนสัมพันธ์
3. หน่วยสนับสนุน มีภารกิจดังนี้
ผลิตสื่อและสารสนเทศ
– ออกแบบและผลิตมหิดลสาร
– ดำเนินการผลิตสื่อตามเนื้อหาและแนวทางจากหน่วยสื่อสารองค์กร
– ออกแบบ ตรวจสอบความถูกต้องและส่งเพื่อตรวจความถูกต้องก่อนผลิต
– ผลิตสื่อพร้อมดำเนินการติดตั้ง
– ดูแล / ปรับปรุงข้อมูลทาง Social Media: Website มหาวิทยาลัย / Facebook / Twitter / Instragram ให้มีความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ
โสตทัศนศึกษาและช่างภาพ
– ถ่ายภาพนิ่ง / ภาพเคลื่อนไหวพิธีการ / กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และส่วนงานที่ขอความอนุเคราะห์
– ดูแลคลังภาพพิธีการ / กิจกรรม / สถานที่ / Life Style และอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย
– ตัดต่อภาพเคลื่อนไหวพิธีการ / กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยและส่วนงานที่ขอความอนุเคราะห์
หน่วยธุรการ
– งานธุรการและการเงิน (จัดซื้อ,จัดจ้าง,งบประมาณ,สารบรรณ)
– งานพัสดุ / เบิกวัสดุอุปกรณ์
– ให้ข้อมูลงานประชาสัมพันธ์เบื้องต้นแก่ผู้มาติดต่อ
มหิดลแชนแนล
– ดูแลประสานงานระหว่างมหาวิทยาลัย (รวมส่วนงานต่างๆ) และบริษัทผู้ผลิต
– ดูแลประสานงานด้านเอกสารมหิดลแชนแนล
– วางแผนประชาสัมพันธ์มหิดลแชนแนล และดำเนินการตามแผน
– ประเมินผลการดำเนินการมหิดลแชนแนล

“ทำงานดี มีระบบ บริการครบ ด้วยน้ำใจ”

งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป มีหลากหลายบริการด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ
ได้แก่
– เครือข่ายสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์

– สื่อ Social Media

www.mahidol.ac.th – THAI & ENG
www.mahidol.ac.th/caupt/
www.op.mahidol.ac.th
www.op.mahidol.ac.th/ga (Internet / Intranet)

www.facebook.com/mahidol/ (มหาวิทยาลัย)
www.facebook.com/mahidolpr/ (งานสื่อสารองค์กร)

-https://twitter.com/mahidolpr
– IG: mahidolpr

– เสียงตามสาย : ผลิต Spot

– การออกแบบและผลิตสิ่งพิมพ์
– แบบฟอร์มการขอความอนุเคราะห์ออกแบบและผลิตสิ่งพิมพ์
– รายละเอียดการขอความอนุเคราะห์ (จำนวนขั้นต่ำสำหรับการผลิตฟรี / ราคาการผลิตของแต่ละขนาด เป็นต้น)

– การออกแบบสื่อพิเศษ (Banner/ Cut Out/ Brochure และอื่นๆ)

– คลังภาพมหาวิทยาลัย

– ยืม Backdrop อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย

– ประสานงานมหิดลแชนแนล / ลิขสิทธิ์รายการ

หัวหน้างานสื่อสารองค์กร

นายสมพล ศรีจันทรา

02-849-6215


นักประชาสัมพันธ์ (ชำนาญการ)
sompon.sri@mahidol.ac.th

หน่วยสื่อสารองค์กรและหน่วยภาพลักษณ์องค์กร

นางเกษรี วุฒิวงศ์สัมพันธ์


นักประชาสัมพันธ์ (ชำนาญการ)
Tel : 02-849-6209
Email : kessaree.wut@mahidol.ac.th

นางสาวฐิติรัตน์ เดชพรหม


นักประชาสัมพันธ์ (ชำนาญการ)
Tel : 02-849-6210
Email : thitirat.det@mahidol.ac.th

นางสาวสาธิดา ศรีชาติ


นักประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ)
Tel : 02-849-6208
Email : sathida.sri@mahidol.ac.th

นางสาวกณิศอันน์ มโนพิโมกษ์


นักประชาสัมพันธ์
Tel : 02-849-6214
Email : kanissun.man@mahidol.ac.th

นางสาวสุพรรณรัช ภูริวัฒนกุล


นักประชาสัมพันธ์
Tel : 02-849-6209
Email : supannarach.pur@mahidol.ac.th

นางสาววราภรณ์ น่วมอ่อน


นักประชาสัมพันธ์
Tel : 02-849-6208
Email : waraporn.nua@mahidol.ac.th

นายศรัณย์ จุลวงษ์


นักประชาสัมพันธ์
Tel : 02-849-6375
Email : saran.jun@mahidol.ac.th

นางสาวพรทิพา สุดวิเศษ


นักประชาสัมพันธ์
Tel : 02-849-6210
Email : porntipa.sud@mahidol.ac.th

นางสาวสุทธิรัตน์ สวัสดิภาพ


นักประชาสัมพันธ์
Tel : 02-849-6208
Email : suttirat.sav@mahidol.ac.th

หน่วยสนับสนุน

นายไมตรี บัวศรีจันทร์


นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
Tel : 02-849-6213
Email : maitri.bus@mahidol.ac.th

นายสมชาย โพธิ


นักวิชาการสารสนเทศ
Tel : 02-849-6375
Email : somchai.pot@mahidol.ac.th

นายศตวรรษ กลอยสวาท


นักวิชาการสารสนเทศ
Tel : 02-849-6375
Email : sattawat.klo@mahidol.ac.th

นางสาววิไล กสิโสภา


นักวิชาการสารสนเทศ
Tel : 02-849-6374
Email : vilai.kas@mahidol.ac.th

นางสาวนิภาพรรณ ผึ้งภู่


ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
Tel : 02-849-6212
Email : nipaphan.phu@mahidol.ac.th

นางสาวปาณิสรา รามโยธิน


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Tel : 02-849-6214
Email : panissara.ram@mahidol.ac.th

ว่าที่ ร.ต.หฤษฎ์ อภิเดช


นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
Tel : 02-849-6213
Email : harit.api@mahidol.ac.th

นางสาววิรชา ดวงเพ็ชร


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Tel : 02-849-6000
Email : Wiracha.dou@mahidol.ac.th

นางสาววรรณภา อินทรประเสริฐ


นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
Tel : 02-849-6374
Email : Wannapa.int@mahidol.ac.th

นางสาววรรณพร ยังศิริ


นักวิชาการสารสนเทศ
Tel : 02-849-6374
Email : Wanaporn.yan@mahidol.ac.th