เล่มการวิเคราะห์ความพร้อมในการปฏิบัติงานของเลขานุการฯ_โสภาพรรณ