กองบริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)

otep-4

วันที่ 16 มีนาคม 2564 กองบริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) โดยมี นางสาวรจนา คงสุข รองผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป เป็นประธานกล่าวต้อนรับ

otep-5

นางสาวรจนา คงสุข
รองผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป

otep-1

นางอัญชลี มาตะโก
หัวหน้าหน่วยจัดเก็บและรักษาเอกสาร

จากนั้น นางอัญชลี มาตะโก หัวหน้าหน่วยจัดเก็บและรักษาเอกสาร บรรยายให้ข้อมูล เรื่อง “การจัดเก็บเอกสาร” ของมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุม 415 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในโอกาสนี้ คณะศึกษาดูงานได้เยี่ยมชมหน่วยจัดเก็บและรักษาเอกสาร กองบริหารงานทั่วไป