แสดงความยินดีเนื่องในโอกาส หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ครบรอบ 17 ปี
06/02/2020
แสดงความยินดีเนื่องในโอกาส 90 ปีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
02/03/2020

มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสารบรรณ กรมสารบรรณทหารเรือ

navy-02

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ นาวาเอกหญิง สุพัฒนา ฉายะจินดา ผู้อำนวยการโรงเรียนสารบรรณ กรมสารบรรณทหารเรือ และนายทหารประทวนปฏิบัติงานด้านสารบรรณและงานธุรการ กองทัพเรือ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการใช้ระบบสารสนเทศเพื่องานบริหารเอกสารภายในมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี นางสาวรจนา คงสุข หัวหน้างานบริหารเอกสาร รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป เป็นประธานต้อนรับและให้ข้อมูลพร้อมด้วย นางสาวมานิตา คงสุวรรณ หัวหน้างานพัฒนาและบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่กองบริหารงานทั่วไป และกองเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ นพ.นที รักษ์พลเมือง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post