พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
04/12/2019
PR ม.มหิดล อวยพรปีใหม่ 2563 ช่อง 8 เมดิคอลไทม์ เมดิคอลโฟกัส และนิตยสารชีวจิต
16/12/2019

กองบริหารงานทั่วไป จัด“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนปรับปรุงกระบวนการ กองบริหารงานทั่วไปประจำปี 2562 – 2563”

AC381614-DC90-4ACD-AC5A-0B72CC9FCFDB

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 นายนิพนธ์ ครุฑเครือศรี ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนปรับปรุงกระบวนการ กองบริหารงานทั่วไป ประจำปี 2562 – 2563โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. แสงเทียน อยู่เถา อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ห้องประชุม OSM 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี

ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กำหนดนโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยโดยการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence:  EdPEx) มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพองค์กรในทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัย โดยกองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดีได้ดำเนินการจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement) ในปี .. 2561 และมีการพัฒนาปรับปรุง ทบทวน SLA ในปี2562 และนำตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ใน SLA เชื่อมโยงไปสู่ข้อตกลงการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานอย่างเป็นกระบวนการ และเป็นองค์รวม และได้จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment report 2018) โดยเสนอต่อมหาวิทยาลัยในเดือนมิถุนายน 2562 ซึ่งเป็นการนำนโยบาย EdPEx ไปสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง (OSM in Action)

กองบริหารงานทั่วไปได้รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศที่ได้รับการแต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562  และคณะกรรมการได้รายงานผลการตรวจประเมิน เพื่อให้หน่วยงานได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไปเรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานตามข้อสังเกตและวิเคราะห์ของคณะกรรมการตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2562 ในเรื่องการมีแนวทางที่เป็นระบบในการทบทวนปรับปรุงกระบวนการที่สำคัญ เช่นกระบวนการรับฟังเสียงของลูกค้าทั้งในปัจจุบันและในอนาคต กระบวนการประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค้า และกระบวนการจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement: SLA) การดูแลสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติการที่ปลอดภัยและความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) ได้รับการทบทวน ปรับปรุง เพื่อส่งเสริมให้กองบริหารงานทั่วไป สามารถพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป กองบริหารงานทั่วไปจึงเห็นสมควรดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้เกิดการทบทวนภารกิจปรับปรุงกระบวนการ กองบริหารงานทั่วไป ประจำปี 2562 – 2563 ต่อไป

Recent post