พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตร
08/05/2019
มอบกระเช้าแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 48 ปีเนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ป และ 2 ทศวรรษเนชั่นทีวี
31/05/2019

กองบริหารงานทั่วไป จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเสริมสร้างศักยภาพทีมสู่ความสำเร็จด้วยวัฒนธรรมองค์กร”

สัมมนากอง_๑๙๐๕๑๗_0004

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สรายุทธ สุภาพรรณชาติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเสริมสร้างศักยภาพทีมสู่ความสำเร็จด้วยวัฒนธรรมองค์กร” โดยมี อาจารย์จุลชัย จุลเจือ เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ พร้อมด้วยกิจกรรม (Work Shop) การเจาะประเด็นเพื่อนำมาปรับใช้ในวัฒนธรรมองค์กร ณ ห้องประชุม 411 ศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเสริมสร้างศักยภาพทีมสู่ความสำเร็จด้วยวัฒนธรรมองค์กร” จัดขึ้นเพื่อประโยชน์ต่อบุคลากรกองบริหารงานทั่วไป ทำให้บุคลากร มีทัศนคติที่ดี มีจิตสำนึกรักองค์กร มีความเข้าใจและรับรู้ถึงศักยภาพของตนเอง ปรับเปลี่ยนความรู้สึกด้านลบองค์กร และกระตุ้นให้เกิดความรักความผูกพันระหว่างบุคลากรภายในองค์กร เกิดการทำงานเป็นทีมและมุ่งผลสัมฤทธิ์ไปในทิศทางเดียวกัน และพัฒนาให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Recent post