ม.มหิดล มอบกระเช้าแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 69 หนังสือพิมพ์สยามรัฐ
25/06/2019
มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันครบรอบการก่อตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ปีที่ 31
11/07/2019

กองบริหารงานทั่วไปให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากงานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้ สำนักงานการศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

med-6

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 นางสาวรจนา คงสุข หัวหน้างานบริหารเอกสาร กองบริหารงานทั่วไป ให้การต้อนรับงานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้ สำนักงานการศึกษา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เดินทางมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “การบริหารจัดการระบบสารบรรณและการจัดเก็บเอกสาร” โดยมี นางอัญชลี มาตะโก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชำนาญการ) งานบริหารเอกสาร กองบริหารงานทั่วไป ร่วมให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้อง 531 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post