มอบกระเช้าแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 48 ปีเนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ป และ 2 ทศวรรษเนชั่นทีวี
31/05/2019
ม.มหิดล มอบกระเช้าแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 69 หนังสือพิมพ์สยามรัฐ
25/06/2019

การประชุมเครือข่ายสารบรรณ มหาวิทยาลัยมหิดล

001

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562  รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สรายุทธ สุภาพรรณชาติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดการประชุมเครือข่ายสารบรรณ มหาวิทยาลัยมหิดล “แนวทางการปฏิบัติงานและการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ข้อบังคับว่าด้วยระเบียบงานสารบรรณฉบับใหม่ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับลายเซ็นต์อิเล็กทรอนิกส์ (eSignature) และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสาร “ลับ” ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี นำเสนอวาระ “แนวทางการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (eDocument)” โดยมีผู้ปฏิบัติงานด้านสารบรรณจากทุกส่วนงานเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 411 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post