งานเลี้ยงผู้เกษียณอายุงานบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2561
11/09/2018
งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุงานบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2561
27/09/2018

กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2561

retire01

21 กันยายน 2561 นายนิพนธ์ ครุฑเครือศรี ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เป็นประธานในงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2561 ณ ห้องเลี้ยงรับรองชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสนี้ได้กล่าวขอบคุณผู้เกษียณอายุที่ได้ปฎิบัติหน้าที่ให้แก่มหาวิทยาลัยมหิดลอย่างดีมาเป็นระยะเวลานาน พร้อมมอบของที่ระลึก โดยในปีนี้มีบุคลากรของกองบริหารงานทั่วไปที่เกษียณอายุราชการ จำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ดังนี้
1. นายสวัสดิ์ จินเดหวา ลูกจ้างประจำเงินงบประมาณ ตำแหน่งช่างภาพ สังกัดงานสื่อสารองค์กร
เริ่มปฏิบัติงานเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2523 – 30 กันยายน 2561 อายุงาน 38 ปี
2. นางสาวสุจิรา สอนสม พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชำนาญการพิเศษ) สังกัดงานสภาคณาจารย์
เริ่มปฏิบัติงานเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2523 – 30 กันยายน 2561 อายุงาน 38 ปี
3. นายประสิทธิ์ สุขสงวน ลูกจ้างประจำเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดงานบริการกลางและยานพาหนะ
เริ่มปฏิบัติงานเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2542 – 30 กันยายน 2561 อายุงาน 19 ปี

Recent post