งานประเพณีสงกรานต์กองบริหารงานทั่วไป 2561
09/05/2018
งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นตัวแทนอธิการบดีร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 18 ปี “เนชั่น ทีวี”
01/06/2018

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ga-py26

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 นายนิพนธ์ ครุฑเครือศรี ผู้อำนวยการกองบริหางานทั่วไป ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แคทรียา สุทธานุช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะศึกษาดูงานจากคณะเภสัชศสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการประชาสัมพันธ์และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี นางสาวกณิศอันน์ มโนพิโมกษ์ หัวหน้างานสื่อสารองค์กร พร้อมเจ้าหน้าที่งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 530 มหาวิทยาลัยมหิดล. ศาลายา

Recent post