คณะกายภาพบำบัด

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด (Bachelor of Science Program in Physical Therapy)
ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร มคอ.2 – หลักสูตรปรับปรุง 2559 / Degree Profile

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบําบัด (Bachelor of Science Program in Occupational Therapy)
ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร มคอ.2 – หลักสูตรปรับปรุง 2559 / Degree Profile

คณะทันตแพทยศาสตร์

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (Doctor of Dental Surgery Program)
ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร มคอ.2 – หลักสูตรปรับปรุง 2560 / Degree Profile

 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทันตกรรม (ต่อเนื่อง 2 ปี) Bachelor of Technology Program in Dental Technology ( 2 – Year Extension)
งดรับนักศึกษา – หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2540 / Degree Profile

คณะเทคนิคการแพทย์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (Bachelor of Science Program in Medical Technology)
ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร มคอ.2 – หลักสูตรปรับปรุง 2560 / Degree Profile

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค (Bachelor of Science Program in Radiological Technology)
ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร มคอ.2 – หลักสูตรปรับปรุง 2560 / Degree Profile

คณะพยาบาลศาสตร์

 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Nursing Science Program)
ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร มคอ.2 – หลักสูตรปรับปรุง 2560  / Degree Profile

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Nursing Science Program)
ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร มคอ.2 – หลักสูตรปรับปรุง 2560  / Degree Profile

 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (Doctor of Medicine)
ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร มคอ.2 – หลักสูตรปรับปรุง 2562  / Degree Profile

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย (Bachelor of Science Programme in Communication Disorders)
ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร มคอ.2 – หลักสูตรปรับปรุง 2561  / Degree Profile

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (Bachelor of Science in Emergency Medical Operation)
ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร มคอ.2 – หลักสูตรปรับปรุง 2560  / Degree Profile

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (แบบเรียนทางไกลผสมผสาน) (Bachelor of Prosthetics and Orthotics Program (Blended distance learning program)
ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร มคอ.2 – หลักสูตรใหม่ 2560  / Degree Profile

 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (Bachelor of Applied Thai Traditional Medicine)
ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร มคอ.2 – หลักสูตรปรับปรุง 2559  / Degree Profile

 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ (Bachelor of Technology Program in Medical Educational Technology)
ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร มคอ.2 – หลักสูตรปรับปรุง 2560  / Degree Profile

 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (Doctor of Medicine)
ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร มคอ.2 – หลักสูตรปรับปรุง 2557  / Degree Profile

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ (Bachelor of Science Program in Prosthetics and Orthotics)
ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร มคอ.2 – หลักสูตรปรับปรุง 2561  / Degree Profile

คณะเภสัชศาสตร์

 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (Doctor of Pharmacy Program)
ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร มคอ.2 – หลักสูตรปรับปรุง 2558  / Degree Profile

คณะวิทยาศาสตร์

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (Bachelor of Science Program in Mathematics)
ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร มคอ.2 – หลักสูตรปรับปรุง 2561  / Degree Profile

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (Bachelor of Science Program in Chemistry)
ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร มคอ.2 – หลักสูตรปรับปรุง 2561  / Degree Profile

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (Bachelor of Science Program in Biology)
ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร มคอ.2 – หลักสูตรปรับปรุง 2561  / Degree Profile

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (Bachelor of Science Program in Biotechnology)
ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร มคอ.2 – หลักสูตรปรับปรุง 2561  / Degree Profile

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ (Bachelor of Science Program in Plant Science)
ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร มคอ.2 – หลักสูตรปรับปรุง 2561  / Degree Profile

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (Bachelor of Science Program in Physics)
ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร มคอ.2 – หลักสูตรปรับปรุง 2561  / Degree Profile

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (Bachelor of Engineering Program in Chemical Engineering)
ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร มคอ.2 – หลักสูตรปรับปรุง 2561  / Degree Profile

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering)
ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร มคอ.2 – หลักสูตรปรับปรุง 2561  / Degree Profile

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Bachelor of Engineering Program in Computer Engineering)
ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร มคอ.2 – หลักสูตรปรับปรุง 2561  / Degree Profile

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering)
ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร มคอ.2 – หลักสูตรปรับปรุง 2561  / Degree Profile

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร (Bachelor of Engineering Program in Electrical Communications Engineering)
ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร มคอ.2 – หลักสูตรปรับปรุง 2555  / Degree Profile

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (Bachelor of Engineering Program in Civil Engineering)
ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร มคอ.2 – หลักสูตรปรับปรุง 2561  / Degree Profile

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (Bachelor of Engineering (Industrial Engineering)
ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร มคอ.2 – หลักสูตรปรับปรุง 2561  / Degree Profile

คณะศิลปศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (Bachelor of Arts Program in Thai)
ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร มคอ.2 – หลักสูตรปรับปรุง 2561  / Degree Profile

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (Bachelor of Arts Program in English)
ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร มคอ.2 – หลักสูตรปรับปรุง 2561  / Degree Profile

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน (Bachelor of Science Program in Medical Record)
ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร มคอ.2 – หลักสูตรปรับปรุง 2560  / Degree Profile

คณะสัตวแพทยศาสตร์

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (Doctor of Veterinary Medicine Program)
ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร มคอ.2 – หลักสูตรปรับปรุง 2558  / Degree Profile

คณะสาธารณสุขศาสตร์

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (Bachelor of Science Program in Public Health)
ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร มคอ.2 – หลักสูตรปรับปรุง 2561  / Degree Profile

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Bachelor of Science Program in Public Health)
ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร มคอ.2 – หลักสูตรปรับปรุง 2561  / Degree Profile

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (Bachelor of Science Programme in Environmental Science and Technology)
ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร มคอ.2 – หลักสูตรปรับปรุง 2556  / Degree Profile


วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Music Program)
ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร มคอ.2 – หลักสูตรปรับปรุง 2561  / Degree Profile

วิทยาลัยราชสุดา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหูหนวกศึกษา (Bachelor of Arts Program in Deaf Studies)
ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร มคอ.2 – หลักสูตรปรับปรุง 2557  / Degree Profile

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (Bachelor of Science Program in Exercise and Sports Science)
ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร มคอ.2 – หลักสูตรปรับปรุง 2561  / Degree Profile

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา (Bachelor of Arts Program in Exercise and Sport)
ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร มคอ.2 – หลักสูตรปรับปรุง 2561  / Degree Profile

วิทยาลัยศาสนศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา (Bachelor of Arts Program in Religious Studies)
ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร มคอ.2 – หลักสูตรปรับปรุง 2556  / Degree Profile


มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy Program)
ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร มคอ.2 – หลักสูตรปรับปรุง 2556 เริ่มใช้ในปีการศึกษา 2557  / Degree Profile

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration Program)
ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร มคอ.2 – หลักสูตรปรับปรุง 2561  / Degree Profile

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาชาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ (Bachelor of Science Program in Conservation Biology)
ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร มคอ.2 – หลักสูตรปรับปรุง 2561  / Degree Profile

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (Bachelor of Science Program in Food Technology)
ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร มคอ.2 – หลักสูตรปรับปรุง 2561  / Degree Profile

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธรณีศาสตร์ (Bachelor of Science Program in Geoscience)
ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร มคอ.2 – หลักสูตรปรับปรุง 2561  / Degree Profile

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร (of Science Program in Agricultural Science)
ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร มคอ.2 – หลักสูตรปรับปรุง 2561  / Degree Profile

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ (Bachelor of Engineering Program in Environmental Engineering and Disaster Management)
ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร มคอ.2 – หลักสูตรใหม่ กำหนดเปิดสอน ในปีการศึกษา พ.ศ. 2556 เริ่มใช้ในปีการศึกษา 2557  / Degree Profile

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรื่อง (Bachelor of Sciences Program in SMART Farmer)
ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร มคอ.2 – หลักสูตรใหม่ กำหนดเปิดสอน ในปีการศึกษา พ.ศ. 2561  / Degree Profile

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม (Bachelor of Arts Program in Ecocultural Entrepreneurship)
ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร มคอ.2 – หลักสูตรใหม่ กำหนดเปิดสอน ในปีการศึกษา พ.ศ. 2558  / Degree Profile

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณทิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (Bachelor of Public Health Program in Community Public Health)
ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร มคอ.2 – หลักสูตรปรับปรุง ในปีการศึกษา พ.ศ. 2561  / Degree Profile

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (Bachelor of Science Program in Agriculture )
ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร มคอ.2 – หลักสูตรใหม่ กำหนดเปิดสอน ในปีการศึกษา พ.ศ. 2558  / Degree Profile

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม (Bachelor of Arts Program in Innovation for Social and Environmental Management)
ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร มคอ.2 – หลักสูตรใหม่ กำหนดเปิดสอน ในปีการศึกษา พ.ศ. 2560  / Degree Profile

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Health)
ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร มคอ.2 – หลักสูตรปรับปรุง 2559  / Degree Profile