กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
บริการห้องสตูดิโอ
08/12/2020
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรม “การสร้างอินโฟกราฟิกเพื่อการศึกษา (Infographic for education) ครั้งที่ 1/2564”
02/04/2021

แสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุธิดา สัมฤทธิ์ ได้รับรางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน 2564 จากสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประไทย

 

วันนี้ (25 มีนาคม 2564) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุธิดา สัมฤทธิ์ อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
รับรางวัล “อาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ประจำปี 2564” พร้อมด้วยศาสตราจารย์ นาวาเอก นายแพทย์อนันต์ โฆษิตเศรษฐ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาระดับปริญญา
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับรางวัลสถาบันส่งเสริมอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ประจำปี 2564
จัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ร่วมกับ สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์
และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท)
Website: https://mahidol.ac.th/th/2021/prototypes-award/

FB: https://www.facebook.com/53202464011/posts/10161070220599012/

ติดตามข้อมูลข่าวสารของคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เพิ่มเติมที่
https://med.mahidol.ac.th/