กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ขั้นตอนการขอเสนอเปิด-ปิดหลักสูตรใหม่ /หลักสูตรปรับปรุง
20/07/2017

ระบบประเมินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

ชื่อแบบประเมิน ดาวน์โหลด/  Download แบบ Template รายงานผล เข้าสู่ระบบออนไลน์ ติดต่อ
ผู้รับผิดชอบ
สถานะ QR Code
ระบบประเมินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระดับปริญญาตรี ฉบับภาษาไทย
English Version
ดาวน์โหลด เข้าสู่ระบบออนไลน์ คุณวรพล
โทร.02-849-4576
เปิดระบบ
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/นายจ้าง/อาจารย์ที่ปรึกษา ต่อบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2563
A Survey on the Satisfaction of Mahidol University Graduates’ Supervisor/Employer/Academic Advisor
ฉบับภาษาไทย
English Version
ดาวน์โหลด เข้าสู่ระบบออนไลน์ คุณรัชฎาภรณ์
โทร.02-849-4582
เปิดระบบ
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/นายจ้าง/อาจารย์ที่ปรึกษา ต่อบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2562
A Survey on the Satisfaction of Mahidol University Graduates’ Supervisor/Employer/Academic Advisor
ฉบับภาษาไทย
English Version
ดาวน์โหลด เข้าสู่ระบบออนไลน์ คุณรัชฎาภรณ์
โทร.02-849-4582
เปิดระบบ
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/นายจ้าง/อาจารย์ที่ปรึกษา ต่อบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2561
A Survey on the Satisfaction of Mahidol University Graduates’ Supervisor/Employer/Academic Advisor
ฉบับภาษาไทย
English Version
ดาวน์โหลด เข้าสู่ระบบออนไลน์ คุณรัชฎาภรณ์
โทร.02-849-4582
เปิดระบบ
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/นายจ้าง/อาจารย์ที่ปรึกษา ต่อบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2559
A Survey on the Satisfaction of Mahidol University Graduates’ Supervisor/Employer/Academic Advisor
ฉบับภาษาไทย
English Version
เข้าสู่ระบบออนไลน์ คุณรัชฎาภรณ์
โทร.02-849-4582
ปิดระบบ
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/นายจ้าง/อาจารย์ที่ปรึกษา ต่อบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2558
A Survey on the Satisfaction of Mahidol University Graduates’ Supervisor/Employer/Academic Advisor
ฉบับภาษาไทย
English Version
เข้าสู่ระบบออนไลน์ คุณรัชฎาภรณ์
โทร.02-849-4582
ปิดระบบ
แบบสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2559
(Mahidol University Students’ Perspective Survey in Academic Year of 2016)
ฉบับภาษาไทย
English Version
ข้าสู่ระบบออนไลน์ คุณพยอม
โทร.02-849-4655
ปิดระบบ
แบบวัดคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2560 ระดับปริญญาตรี
Mahidol University Graduates’ Desired Characteristics Questionaire Bachelor’s Degree
ฉบับภาษาไทย
English Version
ข้าสู่ระบบออนไลน์ คุณรัชฎาภรณ์
โทร.02-849-4582
ปิดระบบ
แบบวัดคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2558
(Mahidol University Graduates’ Desired Characteristics Questionnaire Academic Year 2015)
ฉบับภาษาไทย
English Version
เข้าสู่ระบบออนไลน์ คุณรัชฎาภรณ์
โทร.02-849-4582
ปิดระบบ
แบบสำรวจความต้องการและความคาดหวังของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2559
(A survey on Mahidol University Students’ Needs and Expectations, Academic Year 2016)
ฉบับภาษาไทย
English Version
เข้าสู่ระบบออนไลน์  คุณพยอม
โทร.02-849-4655
ปิดระบบ
 แบบประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 1 ปีการศึกษา 2558 ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนและการบริการ มหาวิทยาลัยมหิดล
(A Survey on First Year Students’ Satisfaction/Dissatisfaction with Mahidol University’s Teaching and Services Academic Year 2014)
ฉบับภาษาไทย
English Version
 เข้าสู่ระบบออนไลน์ คุณพยอม
โทร.02-849-4655
ปิดระบบ
แบบประเมินออนไลน์ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/นายจ้าง/อาจารย์ที่ปรึกษาต่อบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2557
(A Survey on the Satisfaction of Mahidol University Graduates’ Superior, Employer, or Advisor)
ฉบับภาษาไทย
English Version
ดาวน์โหลด เข้าสู่ระบบออนไลน์  คุณรัชฎาภรณ์
โทร.02-849-4582
ปิดระบบ