กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
Introduction International Program for Undergraduate Level
Faculty of Dentistry

 Doctor of Dental Surgery Program (International Program) หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

Faculty of Engineering

 Bachelor of Engineering Program in Biomedical Engineering (International Program) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

 Bachelor of Engineering Program in Chemical Engineering (International Program) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)

 Bachelor of Engineering Program in Industrial Engineering (International Program) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ)

Faculty of Information and Communication Technology

 Bachelor of Science Program in Information and Communication Technology (International Program) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นานาชาติ)

International College

 Bachelor of Arts Program in Intercultural Studies and Languages (International Program) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา (หลักสูตรนานาชาติ)

 Bachelor of Arts Program in International Relations and Global Affairs (International Program) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการทั่วโลก (หลักสูตรนานาชาติ)

 Bachelor of Business Administration Program in Business Economics (International Program) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

 Bachelor of Business Administration Program in Finance (International Program) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ)

 Bachelor of Business Administration Program in Information Systems (International Program) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

 Bachelor of Business Administration Program in International Business (International Program) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

 Bachelor of Business Administration Program in Marketing (International Program) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรนานาชาติ)

 Bachelor of Communication Arts Program in Media and Communication (International Program) หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)

 Bachelor of Engineering Program in Computer Engineering (International Program) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

 Bachelor of Fine Arts Program in Communication Design (International Program) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ)

  Bachelor of Management in International Hospitality Management (International Program) หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)

 Bachelor of Science Program in Applied Mathematics (International Program) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)

 Bachelor of Science Program in Biological Sciences (International Program) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)

 Bachelor of Science Program in Chemistry (International Program) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)

 Bachelor of Science Program in Computer Science (International Program) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

 Bachelor of Science Program in Environmental Science (International Program) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)

 Bachelor of Science Program in Food Science and Technology (International Program) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)

 Bachelor of Science Program in Physics (International Program) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)

Faculty of Medicine Siriraj Hospital

 Bachelor of Prosthetics and Orthotics Programme (Blended Distance Learning International Program) หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติแบบเรียนทางไกลผสมผสาน)

 Bachelor of Science Program in Prosthetics and Orthotics (International Program) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ (หลักสูตรนานาชาติ)

Faculty of Science

 Bachelor of Science Program in Actuarial Science (International Program) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย (หลักสูตรนานาชาติ)

 Bachelor of Science Program in Biomedical Science (International Program) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)

 Bachelor of Science Program in Bioresources and Environmental Biology (International Program) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)

Bachelor of Science Program in Bioinnovation (International Program, Multidisciplinary Curriculum) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ, หลักสูตรพหุวิทยาการ)

Bachelor of Science Program in Industrial Mathematics (International Program) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์อุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ)

 Bachelor of Science Program in Materials Science and Nano Engineering (International Program, Multidisciplinary Curriculum) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน (หลักสูตรนานาชาติ พหุวิทยาการ)