กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ
17/01/2020
ตารางการใช้ห้องประชุม 401
22/01/2020

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรม “กระบวนการผลิตและเครื่องมือที่ใช้ในการผลิต (Media plan and production) ครั้งที่ 2/2563”

วันที่ 27 มกราคม 2562
เวลาอบรม : 9.00-12.00 น. (เริ่มลงทะเบียน 8.30 น.)
สถานที่ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 101 ชั้น 1
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ลำดับชื่อ-สกุล ส่วนงาน
1วิรัณยา เตชะวรงค์PH - คณะสาธารณสุขศาสตร์
2นางสาวฌลานันท์ แสงศิลาSH - คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
3รองศาสตราจารย์ปรีชา มนทกานติกุลPY - คณะเภสัชศาสตร์
4นางสาวกริยาพร สองเมืองTM - คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
5นางสาวยลมาศ จีระสันติกุลKA - วิทยาเขตกาญจนบุรี
6นางสาวศิญาณี เศวตศิริKA - วิทยาเขตกาญจนบุรี
7นางสาวนันท์นภัส ภัคะมานPH - คณะสาธารณสุขศาสตร์
8นายสุรัตน์ แช่มค้าNU - สถาบันโภชนาการ
9นางสาวนิภาพรรณ ศรแก้วNU - สถาบันโภชนาการ
10นางสาวนิภาพรรณ ศรแก้วSI - คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
11นางสาววนะพร ทองโฉมRA - คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
12นางสาววรรษมน จันทร์สมวงศ์EG - คณะวิศวกรรมศาสตร์
13นายสมศิริ เซียววัฒนกุลEG - คณะวิศวกรรมศาสตร์
14นางสาวอัญชนา เกิดปัญญาPH - คณะสาธารณสุขศาสตร์