กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ISO/IEC 40180:2017
09/09/2021
ศิษย์เก่าจะได้รับ Digital Transcript ฟรี (Digital Transcript is out now)
19/11/2021

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ 2564

1. การออกแบบการเรียนการสอนออนไลน์ (Instructional Design)

2. การสร้างอินโฟกราฟิกเพื่อการศึกษา (Infographic for education)

3. การใช้งานระบบ MUx เพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Using MUx System for Online Instruction)