กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

Main Menu

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับทุนสนับสนุนโครงการพัฒนารายวิชาออนไลน์แบบ MOOC (ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
06/05/2021
ลงทะเบียนใช้งานระบบ LinkedIn
11/06/2021

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 15 – 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
(จะปิดเมื่อมีผู้ลงทะเบียนครบ 90 คน) เริ่มอบรมวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 11 เมษายน
พ.ศ. 2564