กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) Mahidol University Extension มิติใหม่แห่งการเรียนรู้
17/10/2019
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรม “การออกแบบการเรียนการสอนออนไลน์ (Instructional Design For Online Learning) ครั้งที่ 1/2563”
17/10/2019

ประกาศผลการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) Mahidol University Extension มิติใหม่แห่งการเรียนรู้

กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดให้มีโครงการประกวด ตราสัญลักษณ์ (Logo) Mahidol University Extension มิติใหม่แห่งการเรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำตราสัญลักษณ์ที่ได้รับคัดเลือกจากการประกวดมาใช้ในสื่อประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (MUx)สำหรับนักศึกษา รวมถึงโครงการพัฒนารายวิชาออนไลน์ (Mahidol MOOC)  เพื่อบริการความรู้สำหรับประชาชน บุคคลทั่วไป

     โดย ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดฯได้แก่ นายสิปปวิชญ์ ทิศป้อง ได้ออกแบบตราสัญลักษณ์ภายใต้แนวความคิด “การให้ความรู้เพิ่มพูนปัญญาคือการชี้นำหนทางสว่างจึงเป็นที่มาของดาวเปล่งแสงจรัส สัญลักษณ์แทนความหมายของตราสัญลักษณ์และมีลักษณะเป็นตัวอักษร x รัศมีตัว X ที่เปล่งแสงจรัสพุ่งออกรอบทิศซึ่งแสดงถึงการขยายกระจายออก เป็นการแฝงความหมาย Extension ที่เป็นชื่อเอกลักษณ์ขององค์กร ตัวอักษร M และ U เขียนแบบเชื่อมโยงต่อเนื่องกัน แทนความหมายของการเชื่อมต่อสัญลักษณ์แสดงถึงหัวใจหลักขององค์กรที่มีการใช้เทคโนโลยีแบบออนไลน์ เพื่อเชื่อมโยงการเรียนและการสอน”

ผลงานผู้เข้าประกวดทั้งหมด ♥