กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
13/12/2019
โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ
17/01/2020

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรม “การออกแบบการเรียนการสอนออนไลน์ (Instructional Design For Online Learning) ครั้งที่ 2/2563”

วันที่ 17 เดือนมกราคม 2563
เวลา : 8.30-12.00 น.
สถานที่ : ห้อง 401 ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ลำดับชื่อ-สกุล ส่วนงาน
1นายวันวิวัฒน์ นามศรKA - วิทยาเขตกาญจนบุรี
2ภวินท์ธนา เจริญบุญKA - วิทยาเขตกาญจนบุรี
3วิมลมาศ บุญยั่งยืนKA - วิทยาเขตกาญจนบุรี
4ชรรินชร เสถียรOP - สำนักงานอธิการบดี
5วรรษมน จันทร์สมวงศ์EG - คณะวิศวกรรมศาสตร์
6สุภาภรณ์ สงค์ประชาSH - คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
7ศิวพร มีจู สมิธSC - คณะวิทยาศาสตร์
8วรากร โกศัยเสวีPH - คณะสาธารณสุขศาสตร์
9ดร.สมพร ศรีเฟื่องฟุ้งNS - คณะพยาบาลศาสตร์ (พยาบาลศิริราช)
10วงศ์สถิตย์ จินดาศรีSI - คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
11จอมพล พิทักษ์สันตโยธินSH - คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
12อัมพิกา นันท์บัญชาSS - วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
13นางสาวฌลานันท์ แสงศิลาSH - คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
14ตวงสิทธิ์ เด่นเพชรกุลKA - วิทยาเขตกาญจนบุรี
15มนต์ชัย พุ่มแก้วKA - วิทยาเขตกาญจนบุรี
16ทรงศรี สรณถาพรLA - คณะศิลปศาสตร์
17นางสาวณิชชาภัทร ขันสาครPH - คณะสาธารณสุขศาสตร์
18นางสาวธนัญญา เณรตาก้องKA - วิทยาเขตกาญจนบุรี
19ภรทิพย์ เส็งดอนไพรNA - โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
20นางสาวศิญาณี เศวตศิริKA - วิทยาเขตกาญจนบุรี
21นางกรศิริ บุญประกอบLA - คณะศิลปศาสตร์
22ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รวีวรรณ โปรยรุ่งโรจน์LA - คณะศิลปศาสตร์