กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศผลการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) Mahidol University Extension มิติใหม่แห่งการเรียนรู้
17/10/2019

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรม “การออกแบบการเรียนการสอนออนไลน์ (Instructional Design For Online Learning) ครั้งที่ 1/2563”

ลำดับชื่อ-สกุล ส่วนงาน
1อ.ดร.โสภิตา​ สุวุฒโฑSI - คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
2ดร.กาญจนาณัฐ ทองเมืองธัญเทพNA - โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
3อ.ดร.ณิชชาภัทร ขันสาครPH - คณะสาธารณสุขศาสตร์
4ผศ.เพ็ญพรรณ์ ทะสะโสEG - คณะวิศวกรรมศาสตร์
5ผศ.ดร.วิทยา แก้วศรีAM - โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
6คุณสรัญยา​ ลิ้มสาย​พรหม​NA - โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
7อ.ณัฐวุฒิ สุขแสงจันทร์MS - วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
8อ.น้ำฝน ศรีสมบูรณ์MS - วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
9นายธนายุทธ อังกิตานนท์IL - สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
10ผศ.ดร.กภ.ระวีวรรณ เล็กสกุลไชยPT - คณะกายภาพบำบัด
11ผศ.ดร.พรธิดา วิเศษศิลปานนท์SH - คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
12ดร.สิทธิวุฒิ เจริญสุทธิวรากุลSC - คณะวิทยาศาสตร์
13อ.ดร.สพญ.อาภรณ์ ลี้สมบุญVS - คณะสัตวแพทยศาสตร์
14รศ.ดร.สพญ.สุขฤทัย บุญมาไสวVS - คณะสัตวแพทยศาสตร์
15รศ.ดร.นพ.เพิ่มพันธุ์ ธรรมสโรชRA - คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
16รศ.ดร.ภกญ.พรพรรณ วิวิธนาภรณ์RA - คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
17นพ.ชัยสิทธิ์ ศิวากรณ์TM - คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
18อ.ดร.ปานจิตร์ หลงประดิษฐ์SH - คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
19ผศ.ดร.นันทนา อุดมกิจIC - วิทยาลัยนานาชาติ
20อ.ดร.อัญชลี ภู่ผะกาLA - คณะศิลปศาสตร์
21อ.ดร.สมสุข พวงดีNA - โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
22รศ.ดร.ภกญ.วารี ลิมป์วิกรานต์PY - คณะเภสัชศาสตร์
23รศ.ดร.นพดล ตั้งภักดีTM - คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
24อ.ดร.ปรัญชญา แจ่มกระจ่างSS - วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
25ผศ.นพ.ประวัฒน์ โฆสิตะมงคลSI - คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
26นางสาวชมพูนุท แสงพันธ์TM - คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
27ดร.เบญริตา จิตอารีRA - คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
28นางสาวสุรางคณา พรแจ่มใสSI - คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
29นางสาวสุรีย์วรรณ วงศ์เลิศSI - คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
30ศ.ดร.พญ.ธนวรรณ กุมมาลือSI - คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
31พญ.กวิสรา รัตนาธรรมวัฒน์SI - คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
32ผศ.ดร.สุนันทา วิบูลย์จันทร์RA - คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี