กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
บริการยืมโสตทัศนอุปกรณ์และอื่นๆ
16/10/2019
เกี่ยวกับ MUx
16/10/2019

ติดต่อทีม MUx

นางสาวสโรชา  เสรีนนท์ชัย 
นักวิชาการศึกษา
e-mail: sarocha.ser@mahidol.edu
โทร.02-849-4552


นายศรายุทธ  ชูพันธุ์
นักวิชาการศึกษา
e-mail: sarayooth.chu@mahidol.edu
โทร.02-849-4553นายนพพร  ฉิมสาคร
นักวิชาการศึกษา
e-mail: nopporn.chi@mahidol.edu
โทร.02-849-4104


นางสาวชนาภรณ์  ปัญญาการผล
นักวิชาการศึกษา
e-mail: chanaphorn.pan@mahidol.edu
โทร.02-849-4600นางสาวชนากานต์ โสจะยะพันธ์

นักวิชาการศึกษา
e-mail: chanakan.soj@mahidol.edu
โทร. 02-849-4104นางสาววลัชญ์วรรณ์ อรรคศรีวร
นักวิชาการศึกษา
e-mail: walatchawan.akk@mahidol.edu
โทร. 02-849-4600นางสาวศรุตยา  สายเมฆ
นักวิชาการศึกษา
e-mail: –
โทร. 02-849-4104