กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
คำสั่ง/ประกาศ โครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์
16/10/2019

คณะกรรมการโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติพร อนุตริยะ
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
(ที่ปรึกษา)

 

 


ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ตั้งประดับกุล
คณะวิทยาศาสตร์
(ที่ปรึกษา)

 

 


คุณสุธีตา บุนนาค
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟูจิครีม ดอทคอม จำกัด
(ที่ปรึกษา)

 

 

 


ศาสตราจารย์คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา
(ประธานกรรมการ)

 

 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์
รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี
(รองประธานกรรมการ)

 

 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์
รองหัวหน้าสถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
(กรรมการ)

 

 


อาจารย์ ดร.นพ.บดินทร์ ทรัพย์สมบูรณ์ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
(กรรมการ)

 

 


อาจารย์ ดร.สุภาภรณ์ สงค์ประชา
รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
(กรรมการ)

 

 


รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศรี สรณสถาพร 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์
(กรรมการ)

 

 

 


ดร.ณัฐพล อ่อนปาน
รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์
(กรรมการ)

 

 


นายชานน ศรีบูรพาภิรมย์
หัวหน้างานพัฒนาการศึกษา
(กรรมการ)

 

 

 


นายสมชาติ พนาเกษม
ผู้อำนวยการกองบริหารการศึกษา
(กรรมการและเลขานุการ)