กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ติดต่อทีม MUx
16/10/2019
โครงการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) Mahidol University Extension มิติใหม่แห่งการเรียนรู้
17/10/2019

เกี่ยวกับ MUx

Mahidol University Extension (MUx) คือการนำเทคโนโลยีการศึกษาและ e-Learning มาใช้ในการเรียนการสอน ดำเนินโครงการพัฒนา e-Learning และสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์โดยใช้ระบบจัดการเรียนรู้ (LMS: Learning Management System) ออกแบบและพัฒนาสื่อดิจิทัล บทเรียนและวิชาออนไลน์ วางแผน ผลิต ออกแบบ ถ่ายทำและตัดต่อวิดีโอ โมชันกราฟิกและสื่อมัลติมีเดียสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ รวมถึงประสานงานกับคณะ/สถาบัน เพื่อฝึกอบรมแก่คณาจารย์เจ้าหน้าที่ด้านการศึกษาและนักศึกษาเพื่อผลักดันส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีการศึกษาและ e-Learning มาใช้  พร้อมประเมินผลและติดตามการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการศึกษาและ e-Learningในการเรียนการสอนรวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค

แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยด้านที่ 2
Excellence in outcome-based education for globallycompetent graduates
การผลักดันให้เกิดรูปแบบการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของสังคมในอนาคต 

             มหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งหวังสร้างบัณฑิตให้สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเอง โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการศึกษาที่ทันสมัย จึงมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกส่วนงานนำเทคโนโลยีการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนยุคใหม่ ซึ่งเน้นให้มีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ร่วมกับการเรียนในชั้นเรียน มหาวิทยาลัยจึงได้จัดให้มีโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบ SPOC (Small Private Online Course) ภายใต้ระบบ e-Learning ของมหาวิทยาลัยมหิดล (MUx) เพื่อผลิตและพัฒนารายวิชา รวมถึงนำไปใช้เพื่อพัฒนาความสามารถและทักษะของนักศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด

        ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2559-2562 ด้านที่ 2 Excellence in outcome-based education for globally -competent graduates  ที่มุ่งหวังสร้างบัณฑิตให้สามารถพัฒนา ศักยภาพของตนเองทั้งด้านความรู้ ทักศะ คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะเพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้าง (Transformative Leader) โดยมีกลยุทธ์ในการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา พัฒนาการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งกิจการนักศึกษาให้สามารถตอบสนองต่อรูปแบบการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการศึกษาที่ทันสมัย และสร้างแหล่งเรียนรู้แบบเปิดที่ตอบสนองต่อความต้องการของนักศึกษา (Global Open Access Learning-University) ซึ่งนับว่าเป็นการพัฒนา และปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการเรียนการสอนที่สำคัญของมหาวิทยาลัย

             จากความสำคัญดังกล่าว มหาวิทยาลัยเห็นชอบให้ดำเนินโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบ SPOC หรือ MOOC ภายใต้ระบบ Mux โดยนำเทคโนโลยีการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 มาใช้ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน เพื่อการผลักดันให้เกิดรูปแบบ การเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของสังคมในอนาคต

             สืบเนื่องจากยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยด้านที่ 2 คือการผลักดันให้เกิดรูปแบบการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของสังคมในอนาคต (Excellence in outcome-based Education for globally-competent graduates) ต้องพัฒนาการเรียนการสอนในรูปแบบ Triple Three Model (3T Model=Teacher Transform, Teaching Transform and Technology Transform) เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้แบบเปิด(Global Open Access Learning-University) เพื่อนำมาประยุกต์ใช้พัฒนาการเรียนการสอนนั้น มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาด้านการศึกษา ในสองประเด็นหลัก ดังนี้
1) การปรับกระบวนการเรียนการสอนจากแบบเดิมไปสู่การใช้เทคโนโลยีการสอนสมัยใหม่
2) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในรูปแบบของ (e-Learning) ของมหาวิทยาลัยมหิดล