กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ลงทะเบียนอบรมหัวข้อ MU x LinkedIn learning for TEACHERS
11/06/2021
บริการการสนับสนุนใช้งาน LinkedIn learning เพื่อการสอนในมหาวิทยาลัยมหิดล
07/07/2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ รางวัลการสอนออนไลน์ พ.ศ. 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ (เพื่อรับการพิจารณาในรอบที่ 2) โครงการรางวัลการสอนออนไลน์
โดยผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ จะได้รับการติดต่อจากโครงการฯ เพื่อนัดวันเข้ารับการสัมภาษณ์
ภายในวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ตามข้อมูลการติดต่อที่ได้ให้ไว้
(ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-849-4553 ศรุตยา)

1. รายวิชาที่ผ่านเข้ารับการสัมภาษณ์ ประเภท Full Online Course

รายวิชา ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ส่วนงาน
รมพย 121 บทนำวิชาชีพและมโนมติพื้นฐานทางการพยาบาล ผศ. ดร. ดลรัตน์ รุจิวัฒนากร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
การสร้างเสริมสุขภาพและสุขศึกษา
(Health Promotion and Health Education)
ดร. ชื่นจิตร จันทร์สว่าง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
บทนำเวชศาสตร์-คลินิก
(Introduction to Clinical Medicine)
อ. นพ. สุรพงศ์ เลิศธรรมเกียรติ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

2. รายวิชาที่ผ่านเข้ารับการสัมภาษณ์ ประเภท Blended Learning Course

รายวิชา ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ส่วนงาน
SCMA 211 Principle of Mathematics ผศ. ดร. วิทวัชร์ โฆษิตวัฒนฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์

3. รายวิชาที่ผ่านเข้ารับการสัมภาษณ์ รางวัลการสอนออนไลน์
ประเภท Online
Engagement and Motivation Techniques, Innovations and Learning Models

รายวิชา ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ส่วนงาน
Software Design and Development ดร. ชัยยงค์ รักขิตเวชสกุล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ศรพท 202 ความสุขในชีวิต การทำงาน และอาชีพ อ. ทัพพ์เทพ ทิพยเจริญธัม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ผกผภ 313 ปฏิบัติการเภสัชการ 3 ผศ. ดร. อัญชลี จินตพัฒนากิจ คณะเภสัชศาสตร์

4. รายวิชาที่ผ่านเข้ารับการสัมภาษณ์ รางวัลการสอนออนไลน์ ประเภท Media Design for Online Teaching

รายวิชา ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ส่วนงาน
บทนำการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ผศ. สร้อยศรี เอี่ยมพรชัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ICCH 103 Integrated Laboratory in Chemistry รศ. ดร. ทวีธรรม ลิมปานุภาพ วิทยาลัยนานาชาติ
ทนจค 417 จุลชีววิทยาคลินิก ผศ. ดร. กนกวรรณ กิตตินิยม คณะเทคนิคการแพทย์