กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

 (ดาวน์โหลดใบสมัครทุนฯ)

มหาวิทยาลัยมหิดลได้มีความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
โดยมีเป้าหมายสำคัญของความร่วมมือ โครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนี้
คือ การพัฒนาบัณฑิตและนักวิจัยจากรากฐานความรู้ด้านการวิจัย และองค์ความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์
ด้วยการสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านงานวิจัย
ภายใต้การดูแลของคณาจารย์และนักวิจัยที่มีประสบการณ์สูง

เพื่อพัฒนาบัณฑิตวิจัยให้มีศักยภาพในการสร้างผลงานวิจัยในระดับชาติ
และสามารถนำองค์ความรู้และผลงานที่ได้จากการวิจัยพัฒนาไปต่อยอด
สู่การนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจและสังคม และตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ