กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

รายวิชาที่เปิดสอนตามหลักการ Outcome-Based Education
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในบัญชีกลางของมหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรภาษาไทย)

รหัสรายวิชาไทยรหัสรายวิชาอังกฤษชื่อรายวิชาไทยชื่อรายวิชาอังกฤษจำนวนหน่วยกิตคำอธิบายรายวิชาไทยคำอธิบายรายวิชาอังกฤษกลุ่ม Literacyส่วนงานที่เปิดสอน
อจวอ ๒๐๑AMSA 201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารEnglish Preparations for Communications๓ (๓-๐-๖)การเสริมความรู้ด้านไวยากรณ์ที่จำเป็นสำหรับการทดสอบ MU-ELT และ TOEIC รวมทั้งศึกษา
รูปแบบ ลักษณะ และฝึกทักษะ ด้านการอ่านและการฟัง เพื่อให้นักศึกษามความพร้อมในการทดสอบ MU-ELT และ TOEIC
Increasing knowledge about English grammars necessary for the MU-ELT and the TOEIC Tests including studying form, characters and practicing reading and listening skills for students to take the MU-ELT and the TOEIC Tests.Communication Literacy (language, Academic Communication)โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
มมศท ๑๐๐ MUGE 100การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์ General Education for Human Development ๓ (๓-๐-๖)การเป็นบัณฑิตที่เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ประเด็นสำคัญที่มีผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในบริบทของตนเอง บูรณาการความรู้ศาสตร์ต่าง ๆ อย่างเป็นองค์รวมเพื่อหาเหตุปัจจัยของประเด็นสำคัญ พูดและเขียนเพื่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้ตามวัตถุประสงค์ รับผิดชอบ เคารพความคิดเห็นที่หลากหลายและมุมมองที่แตกต่าง เป็นผู้นำหรือสมาชิกของกลุ่มและทำงานร่วมกันเป็นทีมในการเสนอวิธีแก้ปัญหาหรือแนวทางการจัดการประเด็นสำคัญอย่างเป็นระบบตามหลักการวิจัยเบื้องต้น ประเมินผลกระทบของประเด็นสำคัญทั้งเชิงบวกและลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยใช้สติและปัญญาเพื่อให้อยู่กับสังคมและธรรมชาติได้อย่างมีความสุขWell-rounded graduates, key issues affecting society and the environment with respect to one’ particular context; holistically integrated knowledge to identify the key factors; speaking and writing to target audiences with respect to objectives; being accountable, respecting different opinions, a leader or a member of a team and work as a team to come up with a systematic basic research-based solution or guidelines to manage the key issues; mindful and intellectual assessment of both positive and negative impacts of the key issues in order to happily live with society and natureMU Literacy (Core Values, SEP, GE for Human Development), Social and Humanity Literacy (Social, Humanity, Law, Ethics, Arts) and Science and Environmental Literacy (Applied Science for Life, Environmental Responsibility) มหาวิทยาลัยมหิดล
ศรกส ๑๐๑SIHE 101นวัตกรรมด้านสุขภาวะHealth Innovation๒ (๒-๐-๔)ความหมายและความสำคัญนวัตกรรมด้านสุขภาวะ เกมดิจิทัลด้านสุขภาวะ แบบจำลองด้านสุขภาวะ สถานการณ์จำลองด้านสุขภาวะ ความเป็นจริงเสริมด้านสุขภาวะ ความเป็นจริงเสมือนด้านสุขภาวะ Meaning and significance of health innovation; digital games in health innovation; modeling in health innova-tion; simulations in health innovation; augmented reality in health innovation; virtual reality in health innova-tionHealth Literacy (Health, Sport)
Digital Literacy (ICT, Applied Mathematics)
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ศรกส ๑๐๒ SIHE 102 การศึกษายุคดิจิทัลสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพDigital Education in Health Science๒ (๑-๒-๓)หลักการเกี่ยวกับการศึกษายุคดิจิทัล การออกแบบสื่อสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ การสืบค้นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ เทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู้ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ เพื่อการเรียนการสอนPrinciples of the digital education; the media design for health science; searching data in health science; technology-assisted learning; using the application software for teaching and learning หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
Digital Literacy (ICT, Applied Mathematics)
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ศรกส ๒๐๑ SIHE 201 จิตวิทยาพื้นฐาน สำหรับบุคลากรในระบบสุขภาพ Basic Psychology for personnel in health system๒ (๒-๐-๔) พฤติกรรม การรับรู้ การนอนและความฝัน ความจำ สติปัญญา แรงจูงใจ อารมณ์ บุคลิกภาพ ความเครียด ความตาย และกระบวนการเสียชีวิต การประยุกต์ใช้แนวคิดทางจิตวิทยาในการทำงานในระบบสุขภาพ Behaviors, perceptions, sleep and dreams, memory, intelligence, motivation, emotion, personality, stress, death and dying, applications of psychological concepts in health systemSocial and Humanity Literacy (Social, Humanity, Law, Ethics, Arts)คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ศรกส ๓๐๑ SIHE 301 จิตวิทยาสังคม สำหรับบุคลากรในระบบสุขภาพ Social Psychology for personnel in health system๒ (๒-๐-๔) ภาษาและการสื่อสาร การรับรู้ทางสังคม การชักจูง อคติ คุณค่า อิทธิพลทางสังคม ตัวตนในสังคม และอัตลักษณ์ทางสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล พฤติกรรมกลุ่ม จิตวิทยาสังคมกับระบบสุขภาพLanguage and communication, social perception, persuasion, prejudice, values, social influence, social self and social identities, personal relationship, behavior in groups, social psychology and healthcare Social and Humanity Literacy (Social, Humanity, Law, Ethics, Arts)คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ศรกส ๑๐๓ SIHE 103 วิธีประเมินเชิงคุณภาพสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพQualitative Assessment Methods for Health science๒ (๒-๐-๔) ความสำคัญของวิธีประเมินเชิงคุณภาพในบริบทการบริการ การศึกษาและการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทฤษฎีการประเมิน การสร้างตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน จริยธรรมในการประเมิน การออกแบบการประเมิน การสร้างและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือประเมิน วิธีการเก็บข้อมูล การลงพื้นที่ประเมิน การวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพข้อมูล การรายงานเผยแพร่ข้อมูลThe importance of qualitative assessment methods in the context of service; education and the health sci-ence research, assessment theories, creating indicators and criteria; assessment ethics, assessment design, cre-ating and developing assessment tools, data collection methods, data analysis and triangulation, reportingSocial and Humanity Literacy (Social, Humanity, Law, Ethics, Arts)คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ศรกส ๑๐๔SIHE 104 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัยทางสังคมศาสตร์Creation and Development of Research Tools in Social๒ (๑-๒-๓) ความสำคัญของสร้างและพัฒนาเครื่องมือวิจัยทางสังคมศาสตร์ เลือกเครื่องมือให้ตรงกับวัตถุประสงค์วิจัย กำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย กำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ วางแผนการสร้างและพัฒนาแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์เชิงลึก แบบสังเกตThe importance of creating and developing social science research tools; selecting tools according to re-search objectives, identifying the conceptual framework, identifying operational definitions; planning, creat-ing and developing questionnaires; in-depth Interview forms; observation formsSocial and Humanity Literacy (Social, Humanity, Law, Ethics, Arts)คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ศรกส ๑๐๕SIHE 105การวิจัยเชิงคุณภาพในชีวิตประจำวันQualitative Research in Everyday Life๒ (๑-๒-๓) ปรัชญาพื้นฐานของการวิจัยเชิงคุณภาพ ธรรมชาติของการวิจัยเชิงคุณภาพ วิธีการใช้วิจัยเชิงคุณภาพในชีวิตประจำวัน ประเด็นจริยธรรมในการวิจัยเชิงคุณภาพ ออกแบบงานวิจัยเชิงคุณภาพ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การสนทนากลุ่ม การสังเกตในบริบทจริง การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ การบริหารจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ การรายงานผลของงานวิจัยเชิงคุณภาพ Philosophical foundations of the qualitative research, the nature of the qualitative research; Meth-ods for applying the qualitative research in the everyday life, ethical issues in the qualitative research, quali-tative research designs, in-depth interviews, focus groups, field observations, the systematic literature review, the data management and analysis in the qualitative research, reporting findings from the qualitative re-searchSocial and Humanity Literacy (Social, Humanity, Law, Ethics, Arts)คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ศรกส ๑๐๖ SIHE 106 การวิจัยการตลาดด้วยแบบสอบถามMarketing Research by Questionnaire๒ (๑-๒-๓) หลักการตลาดในชีวิตประจำวัน หลักการวิจัยเชิงสำรวจ ตัวแปร ประชากรและตัวอย่าง การออกแบบเครื่องมือในการสํารวจ การสร้างแบบสอบถามในรูปแบบกระดาษและออนไลน์ การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม การเก็บรวบรวมแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามและการแปลผล การเขียนสรุปและอภิปรายผลการสำรวจPrinciples of marketing in the everyday life, principles of the survey research, variables, populations and sample, the survey research tool design; creating questionnaires in paper-based and online formats; validating survey questionnaires, survey data collections, survey data analyses and interpretations, writing summary and discussion of survey Social and Humanity Literacy (Social, Humanity, Law, Ethics, Arts)คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ทสคพ ๑๕๒ ITCS 152 เทคโนโลยีสารสนเทศและแนวโน้มสำหรับการบริบาลสุขภาพในอนาคตInformation Technology and Trends for Future Health Care๑ (๑-๐-๒) ภาพรวมของเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพในปัจจุบันและอนาคต แอปพลิเคชั่นและบริการทางการแพทย์ ความปลอดภัยของโลกไซเบอร์ การรู้สารสนเทศทางการแพทย์ ระบบข้อมูลสุขภาพ ปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยีที่ทันสมัยในระบบการดูแลสุขภาพ เช่น การเรียนรู้ของเครื่อง การใช้เทคนิคโลกเสมือนจริง ข้อมูลขนาดใหญ่ บล็อกเชน และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

An overview of the current and future health information technology, applications and medical
services; Cybersecurity; Medical Informatics Literacy; Health Information System; Artificial Intelligence; recent advanced technologies in the healthcare systems such as Machine Learning, Virtual Reality, Big Data, Block-chain, and Internet of Things
Digital Literacy (ICT, Applied Mathematics) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ทสคพ ๑๕๕ITCS 155การประยุกต์งานคอมพิวเตอร์Computer Applications ๓ (๒-๒-๕)วิวัฒนาการและประวัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ พื้นฐานการทำงานของระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบสำคัญของเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการและการใช้งาน ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเตอร์เน็ตและกติกาในการเชื่อมต่อ โครงสร้างของเว็บและภาษาที่ใช้ในการติดต่อที่เรียกว่าเอชทีเอ็มแอล เครื่องมือค้นหาข้อมูลบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การทำงานของอีเมล์และการใช้งาน ความปลอดภัยบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซอฟต์แวร์ด้านการประมวลผลคำ ซอฟต์แวร์ประเภทกระดานอิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์สำหรับการนำเสนอ The evolution and history of computers; fundamental concepts of the computer systems; computer main components; the operating systems and the usage; computer networks and the interconnection; the internet and its connecting protocols; the structure of web and its language called HTML; search engines for the internet; the e-mail mechanism and its usage; the internet security; the word processing software; the electronic spreadsheet software; the presentation software Digital Literacy (ICT, Applied Mathematics) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาเขตศาลายา
วทศท ๑๓๑ SCGE 131 คณิตศาสตร์รอบตัวSurrounding Mathematics๒ (๒-๐-๔) การแก้ปัญหาโลกแห่งความจริงที่พบในชีวิตประจำวัน และอธิบายหลักการแก้ปัญหาเหล่านั้นด้วยหลักการทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น เช่น ปัญหาเกี่ยวการเดินทางและการขนส่ง การเล่นเกม การทำงานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การเงินและการค้า ฯลฯ การทำงานร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาคณิตศาสตร์อย่างเป็นระบบUsing mathematical principles to explain and solve the real-world and daily life problems such as the problems related to logistics and transportations, games, computer algorithms, finance and commerce, etc.; working together to solve mathematical problems

Digital Literacy (ICT, Applied Mathematics) คณะวิทยาศาสตร์
วทศท ๑๓๒ SCGE 132การตัดสินใจโดยใช้หลักสถิติDecision Making Using Principles of Statistics๒ (๒-๐-๔) แนวคิดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูล ประเภทของข้อมูล การนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ การเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผล อภิปรายผล เพื่อนำไปช่วยในการตัดสินใจในการแก้ปัญหาโดยใช้หลักสถิติ Concepts of data collections; types of data; presentation of quantitative data; the use of ap-propriate methods and tools for the data analysis; conclusions and discussions in order to make de-cision using principles of statistics

Digital Literacy (ICT, Applied Mathematics) คณะวิทยาศาสตร์
วทศท ๑๓๓ SCGE 133 วิทยาการข้อมูลเพื่อทุกคนData Science for All๒ (๒-๐-๔) แนวคิดเกี่ยวกับวิทยาการข้อมูล การประยุกต์วิทยาการข้อมูลในปัจจุบัน การจัดการข้อมูลที่ซับซ้อนและมีขนาดใหญ่ การใช้วิธีการเรียนรู้ของเครื่องเพื่อช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลและการตัดสินใจ การสืบค้นข้อมูลเพื่อวางแผนการทำงานร่วมกัน เทคนิคในการนำเสนอข้อมูลData science concepts; current applications to the data science at present; complicated and the big data management; data analysis and decision making by machine learning; the searching data for planning collaboration; data presentation techniquesDigital Literacy (ICT, Applied Mathematics) คณะวิทยาศาสตร์
วทศท ๑๘๐ SCGE 180 รู้ทันวิทยาศาสตร์สุขภาพในสื่อOutsmart Health Science in the Media๒ (๒-๐-๔) ข่าวที่แชร์อย่างแพร่หลายในสื่อสังคมออนไลน์ โฆษณาอาหารเสริมสุขภาพ โฆษณายาสมุนไพร สารต้านอนุมูลอิสระในสินค้าอุปโภคบริโภค ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ศัลยกรรมตบแต่ง สเต็มเซลล์ในสินค้าอุปโภคบริโภค การออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนัก ยาลดน้ำหนัก การฝึกทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ การฝึกทักษะการสืบค้นข้อมูลและทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อทำงานกลุ่มและนำเสนอในห้องเรียน กฎหมายที่เกี่ยวกับการแชร์สื่อสังคมออนไลน์Viral content in the online social media; health food supplement advertisements; herbal medicine advertisements; antioxidants in cosmetics and consumer goods; skin care; plastic sur-gery; stem cells in consumer goods; exercise for weight management diet pills; practice of criti-cal thinking skill; practice of information searching skills and information technology; skills for working on group assignments and conducting classroom presentations; copyright lawHealth Literacy คณะวิทยาศาสตร์
วทศท ๑๑๐ SCGE 110 เคมีกับวิถีชีวิตยุคใหม่Chemistry and Modern Lifestyle๒ (๒–๐–๔)วิทยาศาสตร์ของอาหาร ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและสารสกัดธรรมชาติ เวชสำอางและอาหารเสริม เส้นใยและสิ่งทอ วัสดุฉลาดและพอลิเมอร์ สิ่งแวดล้อม การนำเสนอผลงานFood science; herbal products and natural extracts; cosmetics and supplementary food; fibre and tex-tiles; smart materials and polymer; environment; presentations Science and Environmental Literacy คณะวิทยาศาสตร์
วทศท ๑๑๑SCGE 111 ศาสตร์การทำอาหารโมเลกุลMolecular Gastronomy๓ (๓-๐-๖) ความปลอดภัยในอาหาร ฟิสิกส์และเคมีของอาหารและน้ำ การทำอาหารแบบดั้งเดิม เทคนิคและอุปกรณ์ในครัวสมัยใหม่ อาหารจากสัตว์และพืช สูตรในการทำอาหารที่เป็นนวัตกรรมFood safety; the physics and chemistry of food and water; traditional cooking; techniques and equipment in the modernist cuisine; food from animals and plants; innovative recipes

Health Literacy (Health, Sport) คณะวิทยาศาสตร์
วทศท ๑๒๐ SCGE120 ชีวิตดี มีสุขGood Life, Happy Living๒ (๒-๐-๔)สุขอนามัยของประชาชน การเปลี่ยนแปลงของประชากรโลก โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความมั่นคงด้านอาหารและน้ำ อาหารทดแทนในโลกอนาคต สุขอนามัยของประชากรเมือง เชื้อดื้อยา ชีวิตสังเคราะห์ และเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าสำหรับโลกในอนาคตPublic sanitation; world population change; emerging diseases, re-emerging diseases; effects of climate changes; food and water security, supplement food for the future; public sanita-tion for the urban population; antibiotic resistant microbes; synthetic life; frontier technolo-gy for the future worldScience and Environmental Literacy (Applied Science for Life, Environmental Responsibility) คณะวิทยาศาสตร์
วทศท ๑๒๑ SCGE 121 วิทยาศาสตร์ชีวภาพเพื่อสุขภาวะBioscience for Well-Being๒ (๒-๐-๔)การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ที่มีผลต่อสุขภาวะ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมลพิษ การพัฒนาทางชีวภาพเพื่อการมีสุขภาวะ เทคโนโลยีทางชีวภาพ เซลล์ต้นกำเนิด ยีนบำบัด เทคโนโลยีวัคซีน และชีววิทยาสังเคราะห์Changes in the 21st century affecting human well-being: social change, climate change and pollution; the bioscience development for well-being: biotechnology, stem cells, gene ther-apy, vaccine technology and synthetic biologyScience and Environmental Literacy (Applied Science for Life, Environmental Responsibility) คณะวิทยาศาสตร์
วทศท ๑๒๒ SCGE 122 วิทยาศาสตร์ชีวภาพกับการมีชีวิตที่ดีBioscience and a Good Life ๒ (๒-๐-๔)การดำรงชีวิตประจำวัน อาหารเสริม การทำงานของยาและสารเสพติดบางชนิด ชีววิทยาสังเคราะห์ เทคโนโลยีการผลิตวัคซีน สเต็มเซลล์ โรคทางพันธุกรรม ยีนบำบัด เพศทางเลือก เชื้อดื้อยา โรคอุบัติใหม่-ซ้ำ โรคระบาด การใช้วัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพในสังคม สุขภาวะของประชากรเมือง มลพิษ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาษาอังกฤษ)
Daily life; food supplements; how drugs and some additives work; synthetic biology; technology for the vaccine production; stem cells; genetic disorders; gene therapy; sex selection; drug-resistance; emerging and re-emerging diseases; epidemiology; the effective use of vaccines in the society; health conditions of the urban population; pollutions; climate change
Science and Environmental Literacy (Applied Science for Life, Environmental Responsibility) คณะวิทยาศาสตร์
วทศท ๑๔๐ SCGE 140 การถ่ายภาพธรรมชาติ Nature Photography ๒ (๑-๒-๓) หลักการถ่ายภาพธรรมชาติทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ การปรับค่าต่างๆ ของกล้องถ่ายภาพ องค์ประกอบภาพ การตกแต่งภาพเบื้องต้น การถ่ายภาพทิวทัศน์ การถ่ายภาพสิ่งมีชีวิตด้วยวิธีการต่างๆ การถ่ายวิดีทัศน์ การนำเสนอผลงานภาพถ่ายภาพธรรมชาติPrinciples of nature photography; adjusting camera settings, composition of photos, basic photo retouching; landscape photography; photography of living organisms using different methods; video shooting and presentation of nature photographs Digital Literacy (ICT, Applied Mathematics) คณะวิทยาศาสตร์
วทศท ๑๔๑ SCGE 141 วิทยาศาสตร์บูรณาการIntegrative Science๓ (๓-๐-๖) ปรากฏการณ์ธรรมชาติรอบตัว การเปลี่ยนแปลงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมของโลกในปัจจุบัน ผลกระทบของกิจกรรมของมนุษย์ต่อโลก กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบค้นข้อมูล การสร้างสรรค์แนวคิดทางธุรกิจด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีInteresting natural phenomena; changes in science, technology and environment in the present world; effects of human activities to the earth; scientific process; Information and communications technology for data searching; business concept creation using science and technologyScience and Environmental Literacy (Applied Science for Life, Environmental Responsibility) / Digital Literacy (ICT, Applied Mathematics) คณะวิทยาศาสตร์
วทศท ๑๕๐ SCGE 150 คิดแบบนักวิทยาศาสตร์Thinking Like a Scientist๒ (๒-๐-๔) แนวคิดรวบยอดของการคิดแบบนักวิทยาศาสตร์ การวัด การกระจายของข้อมูล และการบันทึกปริมาณทางวิทยาศาสตร์ ค่าคลาดเคลื่อน และเลขนัยสำคัญ การวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอข้อมูลด้วยกราฟ การออกแบบการทดลอง การจำแนกหมวดหมู่ การหารูปแบบ การวิเคราะห์องค์ประกอบและการสกัดแยกสาร การใช้เหตุผลในทางวิทยาศาสตร์อย่างมีจริยธรรม การสื่อสารในกลุ่มเพื่ออภิปรายถึงแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ และแนวคิดเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานวิทยาศาสตร์Concepts of thinking like a scientist, measurement, distribution of data, recording scientific data; uncertainty and significant number; the data analysis and presentations with graphs, experimental designs, categorizations, pat-tern findings, analysis and extraction of subtances; scientific reasoning with ethics, communication of scientific con-cepts through discussions within groups, concepts about safety in the scientific workScience and Environmental Literacy (Applied Science for Life, Environmental Responsibility) คณะวิทยาศาสตร์
วทศน ๑๔๐ SCGI 140 การถ่ายภาพธรรมชาติ Nature Photography ๒ (๑-๒-๓) หลักการถ่ายภาพธรรมชาติทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ การปรับค่าต่างๆ ของกล้องถ่ายภาพ องค์ประกอบภาพ การตกแต่งภาพเบื้องต้น การถ่ายภาพทิวทัศน์ การถ่ายภาพสิ่งมีชีวิตด้วยวิธีการต่างๆ การถ่ายวิดีทัศน์ การนำเสนอผลงานภาพถ่ายภาพธรรมชาติPrinciples of nature photography; adjusting camera settings, composition of photos, basic photo retouching; landscape photography; photography of living organisms using different methods; video shooting and presentation of nature photographs Digital Literacy (ICT, Applied Mathematics) / Science and Environmental Literacy (Applied Science for Life, Environmental Responsibility) คณะวิทยาศาสตร์
วทฟส ๒๕๕ SCPY 255 วิทยาศาสตร์ของดนตรีThe Science of Music๒ (๒-๐-๔) มุมมองเชิงวิทยาศาสตร์ต่อดนตรี เสียง และ เครื่องดนตรี หลักการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่จะพบในการศึกษาวิชาดนตรี เช่น หลักกลศาสตร์ของเครื่องดนตรี และการวิเคราะห์เชิงคลื่นของเสียงดนตรี การวิเคราะห์เชิงสเปกตรัม การวิเคราะห์ฮาร์มอนิก คณิตศาสตร์ของบันไดเสียง เทคโนโลยีของดนตรีในปัจจุบันScientific perspective into music, sound and musical instruments; basic scientific principles encountered in the study of music such as the laws of mechanics and analysis of sound waves; spectral analysis; harmonic analysis; mathematical description of musical scales; modern music technologyScience and Environmental Literacy (Applied Science for Life, Environmental Responsibility) คณะวิทยาศาสตร์
ศรสว ๒๗๕ SIID 275วิทยาศาสตร์สุขภาพสำหรับการวิ่งมาราธอนHealth Science for Marathon running๒ (๐-๔-๒) ความสำคัญของวิทยาศาสตร์สุขภาพกับการออกกำลังกาย การวิ่งมาราธอน กติกาพื้นฐาน ประเภทและระยะทางการวิ่ง มารยาทของนักกีฬา การปฐมพยาบาลอาการบาดเจ็บจากการวิ่ง อาการและโรคที่เกิดจากการวิ่ง อุปกรณ์การวิ่ง การวิ่งที่บรรลุเป้าหมายThe importance of health science and exercise, Marathon running, basic rules, types and distanc-es; athletes' courtesy, first-aid of running injuries, symptom and diseases caused by running; running equip-ment, achieving goals of running Health Literacy (Health, Sport) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
สมศษ ๑๒๗ SHED 127 อีสปอร์ตกับกลยุทธ์การสร้างสรรค์eSport and Strategies of Creation๒ (๒-๐-๔)แนวคิดของเกมประเภทต่างๆและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หลักการออกแบบเกมและกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ เทคนิคการวางแผนเชิงกลยุทธ์ หลักการวิเคราะห์ องค์ประกอบของเกมและกิจกรรม การสร้างต้นแบบนวัตกรรม การวิจัยเชิงสำรวจ หลักการสร้างแผนเพื่อปรับพฤติกรรม การประเมินตนเองConcepts of types of games and related laws; Principles of designing games and activities creatively; Techniques for planning strategically; Principles of analysis; Elements of games and activities; Development of innovative prototypes; Survey research; Principles of establishing Behavioural Modification Program; Self reportDigital Literacy (ICT, Applied Mathematics) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
สมศษ ๑๒๘ SHED 128การออกแบบนวัตกรรมการออกกำลังกาย Exercise Innovation Design๒ (๒-๐-๔)นวัตกรรม หลักการออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ด้วยนวัตกรรม เทคนิคการสืบค้นและวิเคราะห์สารสนเทศเพื่อออกแบบนวัตกรรม เทคนิคการออกแบบนวัตกรรม เทคนิคการออกแบบนวัตกรรมแบบเล่นและเรียนรู้ การสร้างต้นแบบนวัตกรรม องค์ประกอบในการออกกำลังกาย คุณค่าของการออกกำลังกาย ความฉลาดทางอารณ์ พฤติกรรมการออกกำลังกายที่เหมาะสม และการมีสุขภาวะที่ดี รูปแบบและการออกแบบการออกกำลังกายอย่างสร้างสรรค์ การออกแบบต้นแบบนวัตกรรมการออกกำลังกายInnovation; principles of self-directed learning (SDL) innovation design; learning with innovation; information retrieval and analysis for innovation design; techniques for innovation design; the ‘Play and Learn’ innovation design technique; development of innovation prototype; elements of exercises; benefits of exercises; emotional Intelligence; appropriate exercises and wellness; forms of exercises and creative exercise design; prototype design of exercise innovationHealth Literacy (Health, Sport) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
สมศษ ๑๒๙ SHED 129 การเคลื่อนไหวทางสิ่งแวดล้อมสมัยใหม่Modern Environmental Movement๒ (๒-๐-๔)การเคลื่อนไหวและปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับโลก การพัฒนาในอดีตที่ส่งผลต่อระบบนิเวศและคุณภาพชีวิต แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ Environmental movement and problems at local, ASEAN and global level; past development affecting ecosystem and quality of life; concept of sustainable development of the United NationsScience and Environmental Literacy (Applied Science for Life, Environmental Responsibility) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
สมศษ ๑๓๐SHED 130ความสุขHappiness๒ (๒-๐-๔)แนวคิดความสุข ความสำคัญของการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข มิติของความสุข ทักษะชีวิตที่ความจำเป็นในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข ความสมดุลในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขในมิติสังคม สุขภาพจิต สุขภาพกาย และสิ่งแวดล้อมConcepts of happiness; the importance of happy living; dimensions of happiness; skills for happy living; the balance of happy living among social wellbeings, mental health, health care and environment.Social and Humanity Literacy (Social, Humanity, Law, Ethics, Arts)คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
สมศษ ๑๓๑SHED 131 แนวทางการใช้ชีวิตยุค 5.0 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงFifth Generation Life Style Sufficiency Economy๒ (๒-๐-๔)แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความเข้าใจเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จริยธรรมการครองตน การดำเนินชีวิตอย่างเป็นปกติสุข ความพอประมาณ ความมีเหตุผลความระมัดระวัง การสร้างภูมิคุ้มกัน การมีคุณธรรม ความรอบรู้ ความรอบคอบSufficiency Economy Philosophy, Understanding of sufficiency economy philosophy, Moral ethics, Normal living happiness, Moderateness, Reasonableness, Carefulness, Immunity, Morality, Knowledge, DiscreetnessSocial and Humanity Literacy (Social, Humanity, Law, Ethics, Arts)คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
สมศษ ๑๓๒ SHED 132 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ยั่งยืน Sustainable Human Resource Development๒ (๒-๐-๔)แนวคิดของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ยั่งยืน ความต้องการของตลาดแรงงาน ประเด็นที่ส่งเสริมการพัฒนามนุษย์ เป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ การพัฒนาความคิดที่มีผลต่อพฤติกรรม กระบวนการวิเคราะห์และการแก้ปัญหา ภาวะผู้นำและการพัฒนาความผูกพันของทีม การออกกำลังกายและ ความอยู่ดีมีสุข การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ทักษะการสื่อสารและการนำเสนอ เทคโนโลยีสารสนเทศและ การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต นวัตกรรมและรูปแบบนวัตกรรม การพัฒนานวัตกรรม และการเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้นConcepts of the sustainable human resource development; the needs of the labor market; issues promoting human development; the United Nations sustainable development goals (SDGs); the mindset development; analytical and problem solving processes; leadership and team engagement development; exercise and well-being; the sustainable development of the environment; communications and presentation skills; information technology and lifelong learning management; innovations and innovation models; the innovation development; and basic entrepreneurshipSocial and Humanity Literacy (Social, Humanity, Law, Ethics, Arts)คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
สมศษ ๑๓๓ SHED 133 นักการตลาดสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก Marketeer for a Small Business๒ (๒-๐-๔)ความรู้พื้นฐานและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการตลาด การเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก หลักการวางแผนธุรกิจ การใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ด้วยเทคนิคการสืบค้น วิเคราะห์สารสนเทศเพื่อใช้สื่อออนไลน์ เทคนิคการออกแบบนวัตกรรมสินค้าและบริการ เทคนิคการออกแบบการตลาดและประชาสัมพันธ์ การสร้างต้นแบบธุรกิจขนาดเล็ก องค์ประกอบในการเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก คุณค่าของการเป็นผู้นำ ความฉลาดทางอารมณ์ พฤติกรรมการคิดบวกที่เหมาะสม และการทำการตลาดแบบกองโจร Basic knowledge and principles of marketing and small business founders; concepts of business plan and self-learning with innovations; information retrieval and analysis for the social media; techniques for innovation design of products and services; Techniques for marketing and advertising; development of small business prototype; elements of being ownership; value of leadership; Emotional Intelligence; positive thinking behaviors and wellness; forms of Guerrilla MarketingFinance and Management Literacy (Finance, Management, Entrepreneur)คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
สมสภ ๑๕๕ SHSH 155 ยุทธศาสตร์กับการพัฒนาประเทศStrategy and the National Development ๒ (๒-๐-๔) แนวคิด ทฤษฎีการจัดทำยุทธศาสตร์ ตั้งแต่องค์ประกอบ กระบวนการ การกำหนดจุดหมาย แนวทาง และกลไกขับเคลื่อน ศึกษาประเด็นการพัฒนาระดับประเทศและระดับโลกตลอดจนแนวโน้มการพัฒนา วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์กับการพัฒนาประเทศ นโยบายสาธารณะกับการพัฒนาประเทศ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล ประเทศไทย ๔.๐ และแผนพัฒนาในด้านอื่น ๆ ตลอดจนกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนพัฒนาเหล่านั้น รวมถึงวิเคราะห์ความเชื่อมโยงประเด็นการพัฒนา แนวโน้มและผลกระทบต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ อาทิ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน Concepts, theories related to the strategy formulation namely elements, processes, ends, ways, means; the national and global developments and their trends; the relationship between strategies and national development; public policies and the national development, such as the National Economic and Social Development Plans, government policies, the strategy of Thailand 4.0, etc.; the driving mechanism; linkages of development issues and factors; trends and impacts on socio-economic, environment and well-beings of Thai peopleSocial and Humanity Literacy (Social, Humanity, Law, Ethics, Arts)คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
สมสค ๑๒๓SHSS 123การตัดสินใจทางการบริหารสำหรับการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัลDecision Making in Management for Entrepreneurship in the Digital Age๒ (๒-๐-๔) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตัดสินใจทางการบริหาร การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงในสังคมในยุคดิจิทัล เครื่องมือและเทคนิคการตัดสินใจทางการบริหาร การบริหารเวลาของผู้ประกอบการ ความฉลาดรู้ทางดิจิทัลของผู้ประกอบการ ปัญหาและอุปสรรคของการเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล กรณีศึกษาการตัดสินใจทางการบริหารของผู้ประกอบการยุคดิจิทัล กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล จริยธรรมทางการบริหารของผู้ประกอบการยุคดิจิทัล และการออกแบบการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัลและแผนธุรกิจKnowledge and understanding about decision making in management; entrepreneurship in the Digital Age; trends and changes of society in the Digital Age; tools and techniques for decision mak-ing in management; time management for entrepreneurs; digital literacy for entrepreneurs; prob-lems and obstacles of entrepreneurship; cases studies of entrepreneurs’ decision making in the Digital Age, related laws for entrepreneurship in the Digital Age; ethics in the administration of entrepre-neurs in the Digital Age and entrepreneurship designs in the Digital Age and business plansSocial and Humanity Literacy (Social, Humanity, Law, Ethics, Arts) Finance and Management Literacy (Finance, Management, Entrepreneur)คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
สมสค ๑๖๓ SHSS 163 องค์กรทางสังคมและการอาสาสมัครในสังคมสมัยใหม่Social Organizations and Volunteering in Modern Societies ๒ (๒-๐-๔) แนวคิดเกี่ยวกับภาคส่วนทางสังคม องค์กรทางสังคมและงานอาสาสมัคร; พัฒนาการและรูปแบบขององค์กรทางสังคมและงานอาสาสมัคร; บทบาทและประโยชน์ของภาคส่วนทางสังคมในทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง; สภาพการณ์ร่วมสมัยขององค์กรทางสังคมและงานอาสาสมัคร; การจัดการองค์กรทางสังคมและอาสาสมัคร; การให้เพื่อสังคมและการสนับสนุนทุนของภาคส่วนทางสังคม; การทำงานเพื่อสังคม; ภาคส่วนทางสังคมกับนโยบายสาธารณะและบริการสาธารณะ; องค์กรทางสังคมและการอาสาสมัครในประเทศไทยและต่างประเทศConcepts of the social sector, social organizations and volunteering work; development and modes of social organizations and volunteering; roles and contributions of the social sector on society, economy, and politics; the state of social organizations and volunteering; management for social organizations and volunteering; philanthropy, giving for society, and supporting funds for the social sector, altruism and volunteering; the social sector, public policy and public service; social organiza-tions and volunteering in Thailand and abroadSocial and Humanity Literacy (Social, Humanity, Law, Ethics, Arts) Finance and Management Literacy (Finance, Management, Entrepreneur)คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
สมสค ๑๖๔ SHSS 164นโยบายและการวางแผน Policy and Planning ๒ (๒-๐-๔) เทคนิคพื้นฐานด้านนโยบายและการวางแผน การกำหนดนโยบายและกระบวนการวางแผน โครงการ เพื่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน ลักษณะทั่วไปของนโยบาย การจัดระเบียบปฏิบัติตามนโยบาย แนวคิดและพัฒนาการของการวางแผน ขั้นตอนการวางแผน ปัญหาการวางแผน การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การวางแผนโครงการ การบริหารโครงการ และการประเมินผลโครงการ Fundamental policy and planning techniques; the policy formulation and the project pro-cess for studying and practicing; general features of the policy; organizing the practice according to the policy; steps of planning; problems in planning; the planning of the economic and social development; project plans, project administration, and project evaluation.MU Literacy (Core Values, SEP, GE for Human Development) Social and Humanity Literacy (Social, Humanity, Law, Ethics, Arts)คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
สมสค ๑๘๖SHSS 186 การบริหารและการจัดการสำหรับคนยุคใหม่The approach of Administration and Management for New ๒ (๒-๐-๔)พื้นฐานทางด้านการบริหาร การทำงานเป็นหมู่คณะ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลทางการบริหาร ปรัชญา และพัฒนาการทางทฤษฎีทางการบริหาร ลักษณะทั่วไปของการบริหาร เปรียบเทียบระหว่าง การบริหารราชการกับการบริหารธุรกิจ การจัดการองค์การ หลักการบริหารและกระบวนการบริหาร แนวคิด และรูปแบบของการบริหารงานในสมัยใหม่ สำหรับคนยุคใหม่Learning an approach of basically working management as a group participation for efficiency, effectiveness and learning of philosophy and administrative theoretical development general characteristics of administration to comparison between public administration and business administration organization management by using management principles and management processes and concepts for forms to adopt modern management to apply the new generationSocial and Humanity Literacy (Social, Humanity, Law, Ethics, Arts)คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
สมสค ๑๘๗ SHSS 187 วิธีการใช้ชีวิตสมัยใหม่Modern Living Instruction๒ (๒-๐-๔)วิถีชีวิตในสังคมยุคใหม่ ผลกระทบของชีวิตยุคใหม่ต่อสุขภาพทางชีวิตทางกาย ทางสังคม และสุขภาพทางจิต ปัญหา(ทุกข์) จากการใช้ชีวิตของคนในยุคใหม่ (การบริโภค สิ่งแวดล้อม ความเครียด ความว้าเหว่ โดดเดียว การพึ่งพิงวัตถุภายนอก ความก้าวร้าว ความสับสน ความฟุ้งซ่านของจิตใจ การขาดเป้าหมายในชีวิต) มูลเหตุ (สมุทัย) ของวิกฤติชีวิตในสังคมยุคใหม่ หลักของการดำเนินชีวิตในสังคมยุคใหม่อย่างสงบและสุข (นิโรธ) ทักษะและเทคนิคการใช้ชีวิตที่มีดุลยภาพและเป็นสุขท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคม (มรรค) เช่น การสมาธิ ภาวนา การเจริญสติ การออกกำลังกายอย่างระวัง การสร้างสังคมกัลยาณมิตร ทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีสมานฉันท์และสามารถยอมทนต่อความแตกต่างได้ ความสามารถในการแสวงหาและเลือกบริโภคข้อมูลและการเป็นสมาชิกที่รับผิดชอบและมีจิตสำนึกในสังคมสาธารณะLiving in the modern age; Impacts of modern life on physical, social and mental health; sufferings (Dukkha) of people of the modern age (consumerism, environmental threats, stress, loneliness, alienation, material dependency, aggressiveness, confusion, bewilderment, lack of life goal); causes (Samudaya) of life crisis in the modern age; principles (Nirodha) of how to have a peaceful and happy living in the modern society; Skills and techniques (Magga) for pursuing a balanced and happy life amid rapid societal changes such as meditation, mindful exercise techniques (Yoga, Ta-chi), building a goodwill society; skills of how to live with other people with harmony and tolerance of differences; ability to choose and consume information; being responsible and engaged members of society with public mindSocial and Humanity Literacy (Social, Humanity, Law, Ethics, Arts)คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
สมสค ๑๘๙ SHSS 189 อาเซียน ในชีวิตASEAN for Daily Life๒ (๒-๐-๔)ความรู้เบื้องต้นในการศึกษาระบบการเมือง ระบบเศรษฐกิจ และระบบสังคมของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ รูปแบบการพัฒนาทางเศรษฐกิจ รูปแบบการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ที่ดีทางสังคมและวัฒนธรรมระหว่างประชาชนอาเซียน ความแตกต่างทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศสมาขิก แนวโน้มในการพัฒนาความสัมพันธ์ของประเทศสมาชิกอาเซียนในทุกมิติภายใต้กรอบอาเซียน ความแตกต่างของอาเซียน กับองค์กรระหว่างประเทศอื่นFundamental Knowledge in studying political, economic and social systems in ten ASEAN member states; Pattern of economic development; Developmental pattern in economic cooperation, close social and cultural relationships among ASEAN citizens; Political, economic and social diversity of ASEAN member states; Trend in developing relationships among ASEAN member states in all perspectives under ASEAN framework, the differences between ASEAN and other international organizationsSocial and Humanity Literacy (Social, Humanity, Law, Ethics, Arts)คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
สมสค ๑๙๐ SHSS 190 การเมือง เศรษฐกิจ และอนาคตประเทศไทย Politics Economics and Future of Thailand๒ (๒-๐-๔)ความรู้พื้นฐานการเมือง การปกครอง และเศรษฐกิจไทย เปรียบเทียบการเมือง การปกครองและ เศรษฐกิจไทยในแต่ละยุคสมัย แนวทางการพัฒนาการเมืองการปกครอง และเศรษฐกิจ การพัฒนาอันยั่งยืนของประเทศ Fundamental knowledge of Thai politics, government and economics; comparative studies of Thai politics, government and economics in each era; development of Thai politics, government and economics; sustainable development of the ThailandSocial and Humanity Literacy (Social, Humanity, Law, Ethics, Arts)คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
สมสค ๑๙๑ SHSS 191 รู้เท่าทันอาชญากรและอาชญากรรมComprehensive criminals and crimes๒ (๒-๐-๔)ความหมายของอาชญากรรม และผู้กระทำผิด, องค์ประกอบของอาชญากรรม โทษทางอาญา รูปแบบอาชญากรรม ปัญหาและผลกระทบของอาชญากรรมในสังคม การป้องกันอาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งการควบคุมทางสังคมที่เกี่ยวข้องMeaning of crime and criminal, Component of crime, Criminal penalty, Type of crime, Crime problems and social impact, Crime prevention model, and Relevance of social controlSocial and Humanity Literacy (Social, Humanity, Law, Ethics, Arts)คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
สมสค ๑๙๒ SHSS 192 กระบวนการยุติธรรมไทยThai Criminal Justice๒ (๒-๐-๔)แนวคิด หลักการ และความหมายของการบริหารงานยุติธรรม ประวัติและพัฒนาการของกระบวนการยุติธรรมสากล หลักนิติธรรม กระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก กระบวนการยุติธรรมทางเลือก ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในกระบวนการยุติธรรม บทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม เช่น ตำรวจ อัยการ ศาล และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องConcepts, principles, definitions of Thai justice administration, history and development of the international justice administration, the rule of law, constitutional justice alternative justice system, problems and barriers arisen in the justice administration . Status and role of Thai Agencies in justice Administration such as police Public prosecutor Court and relevance agenciesSocial and Humanity Literacy (Social, Humanity, Law, Ethics, Arts)คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
สมสค ๑๙๓ SHSS 193 นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมInnovation for Better Environment๒ (๒-๐-๔)การแสวงหาผลประโยชน์ตามใจชอบของมนุษย์ ส่งผลให้โลกของเราอยู่ในภาวะวิกฤต ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ปรากฏให้เห็นทั่วโลก อาทิ ปัญหาขยะมูลฝอย ปัญหาโลกร้อน และปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ ย่อมบ่งบอกถึงการขาดสมดุลย์ของสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมตามแนวทางการพัฒนาของสหประชาชาติ ต้นเหตุส่วนหนึ่งมาจากการไม่รับรู้ในความเป็นจริงของโลก การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพเชื่อมโยงกับแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงเป็นความรับผิดชอบในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น การเรียนรู้ผ่านกระบวนการทดลองคิด ออกแบบ และลงมือทำนวัตกรรมที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างง่ายในชีวิตประจำวัน จะช่วยสร้างการรับรู้เฉพาะตน และประสบการณ์ตรงในการช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอีกแนวทางหนึ่งHumans are over-using the natural resources of the planet and cause environmental crisis. Widespread worse situation in the world such as waste, global warming and disaster are caused of social-economic-environment imbalances, according to the concept of United Nation. One of the vital roots was people lacked the world phenomenal realness perception. Thus, the basic understanding of natural resources efficient use with sustainable development concept raised nurturing the environment. Learning through thinking, design and doing process with easily making innovation for environment in daily life generate individual point of view and direct experience to help better environmentSocial and Humanity Literacy (Social, Humanity, Law, Ethics, Arts) and Science and Environmental Literacy (Applied Science for Life, Environmental Responsibility) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
สมสค ๑๙๕ SHSS 195 หลักการสื่อสารPrinciples of Communication๒ (๒-๐-๔)หลักการและองค์ประกอบหลักของการสื่อสาร ประเภท รูปแบบและวิธีการสื่อสาร ปัจจัยที่ทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ ปัญหาและอุปสรรคของการสื่อสาร การสื่อสารกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การสื่อสารการตลาด เทคโนโลยีกับการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบของการสื่อสาร และการค้นหาสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร ภาวะผู้นำกับการบริหารความเปลี่ยนแปลง และการตรวจสอบการสื่อสารในการทำงาน Principles and elements of communication; types, forms and methods of communication; factors enhancing effective communication; problems and obstacles of communication; communication and social change; marketing communication; technology and communica-tion related to the impact of communication, and searching information for communication; leadership and change management; monitoring communication in workplacesCommunication Literacy (language, Academic Communication)คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
สมสค ๑๙๖ SHSS 196 มนุษย์ สังคม สิ่งแวดล้อมHuman Society and Environment๒ (๒-๐-๔) มนุษย์นิเวศ ความทันสมัยเชิงนิเวศ กระบวนทัศน์ทางสังคม ทฤษฎีทางสังคมวิทยา แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม ครอบครัวกับสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสะอาดกับการจัดการสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีธรรมมาภิบาล กฎหมายสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและกรณีศึกษามนุษย์นิเวศ ความทันสมัยเชิงนิเวศ กระบวนทัศน์ทางสังคม ทฤษฎีทางสังคมวิทยา แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม ครอบครัวกับสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสะอาดกับการจัดการสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีธรรมมาภิบาล กฎหมายสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและกรณีศึกษาSocial and Humanity Literacy (Social, Humanity, Law, Ethics, Arts)คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
สมสค ๑๙๗ SHSS 197 กิจการเพื่อสังคมSocial Enterprise๒ (๒-๐-๔)ปัญหาในสังคมไทยและคุณค่าของกิจการเพื่อสังคม ความหมาย องค์ประกอบ ลักษณะ รูปแบบและหลักการของกิจการเพื่อสังคม การศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การศึกษาดูงาน สภาวะแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการดำเนินกิจการเพื่อสังคมการเริ่มต้นกิจการเพื่อสังคม จิตสาธารณะ แนวคิดการบริหารจัดการและกระบวนการบริหารกิจการเพื่อสังคม จิตวิทยาสังคม การตลาดสำหรับกิจการเพื่อสังคม การสื่อสารการตลาด การสร้างแบรนด์ และสื่อสังคมสำหรับกิจการเพื่อสังคม การจัดหาและบริหารรายได้ กรณีศึกษากิจการเพื่อสังคมในต่างประเทศ กรณีศึกษากิจการเพื่อสังคมในประเทศไทยThai social problem and value of social enterprise, Meaning, factors, characteristics, forms and princi-ples of social enterprise, Study visits, Knowledge sharing, Environments affecting the operation of so-cial enterprise, Public mind, Social enterprise start up, Management and administration for social en-terprise, Social psychology, Marketing for social enterprise, Marketing communication management, branding and social media for social enterprise, Revenue raising and management, Case studiesSocial and Humanity Literacy (Social, Humanity, Law, Ethics, Arts)คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
สมสค ๑๙๘ SHSS 198 โครงการและการประเมินผลProject and Evaluation๒ (๒-๐-๔)หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับโครงการ การวางแผนโครงการ การเขียนโครงการและการวิเคราะห์โครงการ หลักการและแนวคิดการประเมินผลโครงการ รูปแบบการประเมินผลโครงการ กรณีศึกษาที่ใช้เป็นตัวอย่างในการประเมินผลโครงการPrinciples and concepts of project, project planning, writing principal and project assessment, principles and concepts of project evaluation, model of project evaluation, examples of project as-sessments and case studiesSocial and Humanity Literacy (Social, Humanity, Law, Ethics, Arts)คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
สมมน ๑๒๖ SHHU 126 มนุษย์กับการพัฒนาHuman and Development๒ (๒-๐-๔) มนุษย์กับการพัฒนาตนเองและการทำงาน ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองและความมั่นใจในตนเอง ความรู้สึกมีเป้าหมายและแรงจูงใจ การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม การตัดสินใจ การควบคุมตนเอง การจัดการเวลาและการจัดระเบียบ การสร้างสมดุลให้แก่ชีวิตและการทำงาน การดูแลสุขภาพและจัดการความเครียดHumans, self and work development; self-esteem and self-confidence; a sense of purpose and motivation; moral reasoning; decision making; self-control; interpersonal relationship; work-life balance; self-care and stress copingSocial and Humanity Literacy (Social, Humanity, Law, Ethics, Arts)คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
สมมน ๑๕๑SHHU 151 ความรักและศาสนาLove and Religion๒ (๒-๐-๔)ทัศนะของศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลามเกี่ยวกับความรัก ความสัมพันธ์ทางเพศ เพศ เพศสภาพและเพศวิถี คำสอนและแนวการปฏิบัติในศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลามที่สัมพันธ์กับความรักแบบเพื่อน แบบสามีภรรยา แบบครูอาจารย์กับศิษย์ แบบบิดามารดากับบุตรธิดา ทัศนะของศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลามเกี่ยวกับความรักกับจุดหมายสูงสุดในทางศาสนาBuddhist, Christian and Islamic views of love, sexual relations, sex, gender, and sexuality; Buddhist, Christian and Islamic teachings and ways of practice related to love between friends, couples, teachers and students, parents and children; love and Buddhist, Christian and Islamic views on love and the ultimate goalsSocial and Humanity Literacy (Social, Humanity, Law, Ethics, Arts)คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
สมมน ๑๕๒SHHU 152 งานกับชีวิตWork and Life๒ (๒-๐-๔)แนวคิดเรื่องงานและการสันทนาการ งานกับเป้าหมายในชีวิต คุณภาพชีวิตการทำงาน ทักษะการวางแผน และจัดการ ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงาน การสร้างคุณค่าให้กับงาน การรับมือความโกรธ ความเครียดและความล้มเหลว การสร้างความสมดุลระหว่างงานกับชีวิต การสันทนาการและคุณภาพชีวิต Concepts of work and leisure; work and goal of life; quality of work life; planning and organizing skills; the relationship with colleagues; creating values for work; coping with anger, stress and failures; Work-life Balance; Leisure and the quality of lifeSocial and Humanity Literacy (Social, Humanity, Law, Ethics, Arts)คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
สมมน ๑๕๓ SHHU 153 จรรยาบรรณวิชาชีพProfessional Code of Ethics๒ (๒-๐-๔)ความหมายและขอบเขตของจริยศาสตร์วิชาชีพ ความหมายของจริยธรรมและจรรยาบรรณ ความหมายและองค์ประกอบของวิชาชีพ มโนทัศน์และทฤษฎีจริยปรัชญาในจริยธรรมวิชาชีพ จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา และคำสอนทางศาสนาที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในบริบทวิชาชีพMeanings and scope of professional ethics; meanings of ethics and code of ethics; meanings and components of profession; moral philosophical concepts and theories in professional ethics; ethics and code of ethics related to students; and religious doctrines related to working in the professional contextsSocial and Humanity Literacy (Social, Humanity, Law, Ethics, Arts)คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
สมมน ๑๕๔ SHHU 154 จริยธรรมวิชาชีพProfessional Ethics๓ (๓-๐-๖) ความหมายและขอบเขตของจริยศาสตร์วิชาชีพ ความหมายของจริยธรรมและจรรยาบรรณ ความหมายและองค์ประกอบของวิชาชีพ ความรับผิดชอบของสมาคมวิชาชีพ มโนทัศน์และทฤษฎีจริยปรัชญาในจริยธรรมวิชาชีพ กฎหมาย จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้เรียน และคำสอนทางศาสนาที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในวิชาชีพประเด็นจริยธรรมวิชาชีพ และหลักการทำงานร่วมกันเพื่อธำรงความเป็นวิชาชีพMeanings and scope of professional ethics; meanings of ethics and code of ethics; meanings and components of the concept of profession; responsibilities of professional association; moral philosophical concepts and theories in professional ethics; laws, ethics and code of ethics related to students; and religious doctrines related to working in professional contextsSocial and Humanity Literacy (Social, Humanity, Law, Ethics, Arts)คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
สมมน ๑๕๕ SHHU 155 จริยศาสตร์ทางการแพทย์Medical Ethics๒ (๒-๐-๔)ความหมายและขอบเขตของจริยศาสตร์การแพทย์ จริยธรรมแพทย์ และจรรยาบรรณแพทย์ วิธีการวิเคราะห์ทางจริยศาสตร์ ทฤษฎีจริยศาสตร์ทางการแพทย์ จริยธรรมศาสนา และประเด็นจริยธรรมต่างๆ ในการแพทย์ Meanings and scope of medical ethics, medical morality and code of ethics; methods of ethical analysis; medical ethical theories; religious ethics; ethical issues in medicineSocial and Humanity Literacy (Social, Humanity, Law, Ethics, Arts)คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
สมมน ๑๕๖ SHHU 156 ท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์Museum Tourism๒ (๒-๐-๔)ความหมายและประเภทต่างๆ ของพิพิธภัณฑ์ ความสำคัญทางสังคมวัฒนธรรมและผลทางเศรษฐกิจของพิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์สำคัญของไทยและต่างประเทศ ประโยชน์ของการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ต่อชีวิตMeanings and types of museums; socio cultural importance and economic impacts of museums; important Thai and foreign museums; benefits of museum tour for lifeSocial and Humanity Literacy (Social, Humanity, Law, Ethics, Arts)คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
สมมน ๑๕๗ SHHU 157วัฒนธรรมและอาหารCultures and Food๒ (๒-๐-๔)เข้าใจวัฒนธรรมและอาหาร ความสัมพันธ์ระหว่างเอกลักษณ์และอาหาร สัญลักษณ์และความหมายทางวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อที่เกี่ยวกับอาหาร ปรัชญาที่เกี่ยวกับอาหาร วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมและอาหาร อาหารในศาสนาUnderstanding in cultures and foods, relationship between identity and foods, symbol and cultural meaning, traditional belief in food, food philosophy, analysis relationship between cultures and food, foods in religionsSocial and Humanity Literacy (Social, Humanity, Law, Ethics, Arts)คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
สมมน ๑๕๘ SHHU 158 การคิดเชิงวิพากษ์และปรัชญาในชีวิตประจำวันCritical Thinking and Philosophy in the Daily Life๒ (๒-๐-๔)ความหมายและขอบเขตของปรัชญา ตรรกศาสตร์พื้นฐานและการคิดเชิงวิพากษ์ มโนทัศน์เชิงปรัชญาในชีวิตประจำวัน ความจริง ความเป็นจริง ความรู้ จริยธรรม ความยุติธรรม เจตจำนงเสรี และความงาม Meanings and scope of philosophy; basic logic and critical thinking; philosophical concepts in the daily life; truth, reality, knowledge, ethics, justice, free will and beautySocial and Humanity Literacy (Social, Humanity, Law, Ethics, Arts)คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
สมมน ๑๕๙ SHHU 159 ปรัชญาเพื่อสังคมที่ดีPhilosophy for Good Society๒ (๒-๐-๔)มโนทัศน์ทางจริยศาสตร์และปรัชญาสังคมเรื่องสิทธิและหน้าที่ เสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเสมอภาคและความเป็นธรรม และเสรีประชาธิปไตยเพื่อการสร้างสังคมที่ดี มโนทัศน์เรื่องความรุนแรง การประทุษวาจา และการทำให้บุคคลเป็นวัตถุEthical and socio-philosophical concepts of rights and duties, liberty and human dignity, equality and equity, liberal democracy for constructing a good society; and concepts of violence, hate speech and objectificationSocial and Humanity Literacy (Social, Humanity, Law, Ethics, Arts)คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
สมมน ๑๖๐ SHHU 160พระพุทธศาสนากับการรักษาโรคBuddhism and Healing๒ (๒-๒-๔)แนวคิดเรื่องการรักษาโรคตามนัยพระพุทธศาสนาแบบองค์รวมที่ปรากฎในคัมภีร์พระไตรปิฎกและคัมภีร์อื่นๆ ชั้นหลัง ความสัมพันธ์ระหว่างกายและใจ สาเหตุของโรคทางกายและทางใจ การรักษาโรคด้วยวิธีเจริญสติผ่านการสวดมนต์ เจริญสมาธิและวิปัสสนา วิธีปฏิบัติตนทางกายและใจเพื่อป้องกันและรักษาโรค รวมทั้งการเอาชนะความตายตามพุทธวิธี The concept of holistic approaches towards Buddhist healing as explained in the Pali Canon and later Buddhist texts; the relationship between the mind and the body, the causes of both physical and mental illnesses; the prevention and curation of both physical and mental illnesses through the development of mindfulness; prayer practices, meditation and insight practices as well as the practice to overcome perpetual death according to the Buddhist principlesHealth Literacy (Health, Sport) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
สมมน ๑๖๑ SHHU 161 พลวัตของกลุ่มและการทำงานเป็นทีมGroup Dynamics and Teamwork๒ (๒-๐-๔)ความหมายของพลวัตกลุ่ม ธรรมชาติ ประเภทของกลุ่ม และพฤติกรรมกลุ่ม การพัฒนาทีม การทำงานเป็นทีม ภาวะผู้นำกลุ่ม การสื่อสารของกลุ่ม การจัดการความขัดแย้งของกลุ่ม จริยธรรมและมารยาทของกลุ่มMeaning of group dynamics; nature, types of group and group behavior; team development; teamwork; group leadership; group communication; management of group conflict; group ethics and mannersSocial and Humanity Literacy (Social, Humanity, Law, Ethics, Arts)คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
สมมน ๑๖๒SHHU 162 เพศภาวะกับการพัฒนาGender and Development๒ (๒-๐-๔)เพศและเพศภาวะ ทฤษฎีและขบวนการสตรีนิยม ทฤษฎีเควียร์ ทฤษฎีการพัฒนา สถานภาพและบทบาทของสตรีและกลุ่มเพศทางเลือกในการพัฒนา การหนุนเสริมพลังสตรีและกลุ่มเพศทางเลือกในบริบทวัฒนธรรมและศาสนาSex and gender, feminist theories and movements, queer theory, development theories, women's status and roles in development, empowerment of women in the cultural and religious contextsSocial and Humanity Literacy (Social, Humanity, Law, Ethics, Arts)คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
สมมน ๑๖๓ SHHU 163 ภาวะยุ่งยากใจเชิงจริยธรรมในการแพทย์Moral Dilemma in Medicine๒ (๒-๐-๔)ความหมายและขอบเขตของจริยศาสตร์การแพทย์ ความหมายและลักษณะของความยุ่งยากใจเชิงจริยธรรม วิธีการวิเคราะห์เชิงจริยศาสตร์ ทฤษฎีจริยศาสตร์ทางการแพทย์ คำสอนทางจริยธรรมของศาสนาและความยุ่งยากใจเชิงจริยธรรมต่างๆ ในการแพทย์Meaning and scope of medical ethics; meaning and characteristics of moral dilemma; methods of ethical analysis; ethical theories; moral dilemmas in medicineSocial and Humanity Literacy (Social, Humanity, Law, Ethics, Arts)คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
สมมน ๑๖๔ SHHU 164 ภาษา ความคิด และการสื่อสารLanguage, Thought and Communication๒ (๒-๐-๔)ความหมายและองค์ประกอบของภาษา ความสัมพันธ์ระหว่างคำและความหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและความจริง การใช้เหตุผลและการคิดเชิงวิพากษ์ ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและวัฒนธรรม องค์ประกอบและประเภทของการสื่อสาร บทบาทของภาษาในการสื่อสาร อุปสรรคเชิงภาษาต่อการสื่อสาร การสื่อสารในสื่อสังคมและอินเทอร์เน็ตMeaning and components of language; relationship between word and meaning; relationship between language and truth; logical reasoning and critical thinking; relationship between language and culture; components and types of communication; roles of language in communication; linguistic barriers to communication; communication in social media and the internetCommunication Literacy (language, Academic Communication)คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
สมมน ๑๖๕ SHHU 165 มนุษย์กับการพัฒนาHuman and Development๒ (๒-๐-๔)มนุษย์กับการพัฒนาตนเองและการทำงาน ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองและความมั่นใจในตนเอง ความรู้สึกมีเป้าหมายและแรงจูงใจ การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม การตัดสินใจ การควบคุมตนเอง การจัดการเวลาและการจัดระเบียบ การสร้างสมดุลให้แก่ชีวิตและการทำงาน การดูแลสุขภาพและจัดการความเครียดHumans, self and work development; self-esteem and self-confidence; a sense of purpose and motivation; moral reasoning; decision making; self-control; interpersonal relationship; work-life balance; self-care and stress copingSocial and Humanity Literacy (Social, Humanity, Law, Ethics, Arts)คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
สมมน ๑๖๖ SHHU 166 มนุษย์และสังคมในโลกดิจิทัลHuman and Society in the Digital World๒ (๒-๐-๔)ความหมายของเทคโนโลยี ประวัติศาสตร์เทคโนโลยี ปรัชญาเทคโนโลยีและสารสนเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเทคโนโลยีดิจิทัล ตัวตน อัตลักษณ์และความเสี่ยงในโลกดิจิทัล จริยศาสตร์เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ ผลกระทบของเทคโนโลยีดิจิทัลต่อวัฒนธรรมและศาสนาMeaning of technology; history of technology; philosophy of technology and information; the relationship between human and digital technology; self, identity and risks in the digital world; ethics of technology and artificial intelligence; impacts of digital technology on culture and religionSocial and Humanity Literacy (Social, Humanity, Law, Ethics, Arts)คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
สมมน ๑๖๗ SHHU 167 มนุษยศาสตร์เพื่อชีวิตHumanities for Life ๒ (๒-๐-๔)ความหมาย ขอบเขตและความสำคัญของมนุษยศาสตร์ มโนทัศน์และทฤษฎีทางปรัชญา จริยศาสตร์และสุนทรียศาสตร์ คุณค่าของศิลปะและวรรณกรรม ความเข้าใจทั่วไปเกี่ยวกับประวัติศาสตร์มนุษยชาติและคำสอนทางศาสนาMeanings, scope and importance of Humanities; concepts and theories in philosophy, ethics and aesthetics; value of art and literature; a general understanding of a history of humankind and religious doctrinesSocial and Humanity Literacy (Social, Humanity, Law, Ethics, Arts)คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
สมมน ๑๖๘ SHHU 168 มนุษยสัมพันธ์กับการพัฒนาตนHuman Relations and Self Development๒ (๒-๐-๔)ความหมายและขอบเขตของมนุษยสัมพันธ์ ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองและความมั่นใจในตนเอง การคิดเชิงบวกและการรับมือความเครียด ความเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล การสื่อสารระหว่างบุคคล การให้คำปรึกษาชี้แนะแก่ผู้อื่น การทำงานเป็นทีม ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม จริยธรรมในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและกลุ่ม Meaning and scope of human relations; self-esteem and self-confidence; positive thinking and coping with stress; understanding of individual differences; interpersonal communication; provision of guidance for others; teamwork; cross-cultural relationship; ethics in interpersonal and group relationshipSocial and Humanity Literacy (Social, Humanity, Law, Ethics, Arts)คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
สมมน ๑๖๙ SHHU 169 มหัศจรรย์พระอารามหลวงAmazing Thai Royal Temple๒ (๒-๐-๔)ความหมายและประเภทต่างๆ ของพระอารามหลวง ความสำคัญทางประวัติศาสตร์ สังคมวัฒนธรรมและศาสนาของพระอารามหลวง ศิลปกรรมในพระอารามหลวง พระอารามหลวงที่สำคัญต่าง ๆMeaning and types of royal temples; historical, socio-cultural and religious importance of royal temples; arts in royal temples; important royal templesSocial and Humanity Literacy (Social, Humanity, Law, Ethics, Arts)คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
สมมน ๑๗๐ SHHU 170 วัฒนธรรมท้องถิ่นกับการดูแลสุขภาพLocal Cultures and Healthcare๒ (๒-๐-๔)ความหมายของวัฒนธรรม อิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีต่อความเชื่อและพฤติกรรมมนุษย์ วัฒนธรรมท้องถิ่นด้านการดูแลสุขภาพและการรักษาโรค ประโยชน์และข้อพึงระวังเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการรักษาโรคตามวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นMeanings of culture; influences of cultures on human beliefs and behavior; local cultures related to health care and treatment; benefits and limitations regarding health care and treatment based on local culturesSocial and Humanity Literacy (Social, Humanity, Law, Ethics, Arts)คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
สมมน ๑๗๑ SHHU 171 วัฒนธรรมกับการแพทย์Cultures and Medicine๒ (๒-๐-๔)ความหมายของวัฒนธรรม อิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีต่อความเชื่อ พฤติกรรมมนุษย์ และการแพทย์ ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมและการรักษาโรค รวมถึงประเพณีทางการแพทย์ที่แตกต่างกันMeanings of culture; influences of cultures on human beliefs, behavior and medicine; relationship between culture and treatment; different tradition medical customsSocial and Humanity Literacy (Social, Humanity, Law, Ethics, Arts)คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
สมมน ๑๗๒SHHU 172 วัฒนธรรมเปรียบเทียบCultures Comparative Culture๒ (๒-๐-๔)ความหมายและองค์ประกอบของวัฒนธรรม การกล่อมเกลาทางสังคม ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ศาสนากับวัฒนธรรม โลกาภิวัตน์ วัฒนธรรมสมัยนิยม วัฒนธรรมอินเตอร์เน็ต และการเปรียบเทียบวัฒนธรรมที่แตกต่างกันMeanings and components of culture; socialization; cultural diversity; religion and culture; globalization; popular culture; internet culture; and comparison of different culturesSocial and Humanity Literacy (Social, Humanity, Law, Ethics, Arts)คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
สมมน ๑๗๓ SHHU 173 วาทศาสตร์สำหรับภาวะผู้นำRhetoric for Leadership๒ (๒-๐-๔)แนวคิดและทฤษฎีเรื่องภาวะผู้นำ ความหมายและขอบเขตของวาทศาสตร์ ความสำคัญของวาทศาสตร์ต่อภาวะผู้นำ ความมีเหตุผล ความน่าเชื่อถือ ความน่าจูงใจ เป้าหมาย และกาลเทศะในการสื่อสารด้านวัจนและอวัจนภาษาของผู้นำ และวิเคราะห์ตัวอย่างด้านวาทศาสตร์ของผู้นำConcepts and theories of leadership; meanings and scope of rhetoric; the importance of rhetoric for leadership; logos, ethos, pathos, telos, and kairos in leaders’ verbal and non-verbal communications; analyzing examples of leaders’ rhetoricSocial and Humanity Literacy (Social, Humanity, Law, Ethics, Arts)คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
สมมน ๑๗๔ SHHU 174 ศาสนากับการรักษาโรค Religion and Healing๒ (๒-๐-๔)บทบาทของศาสนาในการรักษาโรค ทัศนะของศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลามเกี่ยวกับสุขภาพ ชีวิต โรคภัย ความเจ็บป่วยและความตาย คำสอนและการปฏิบัติทางศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลามที่เป็นประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพ การรับมือความเจ็บป่วย การรักษาโรค การดูแลผู้ป่วยและการเตรียมรับความตาย Roles of religion in healing; Buddhist, Christian, and Islamic views on health, life, dis-ease, illness and death; Buddhist, Christian, and Islamic teachings and practices beneficial to health care, coping, healing, patient care, and preparation for deathSocial and Humanity Literacy (Social, Humanity, Law, Ethics, Arts)คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
สมมน ๑๗๕ SHHU 175 ศาสนาเปรียบเทียบComparative Religions๒ (๒-๐-๔)วิธีการสมัยใหม่ในการศึกษาศาสนา บทบาทของศาสนาในชีวิตและสังคม คําสอนพื้นฐานของศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลาม เปรียบเทียบทัศนะของศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามในเรื่องโลกและจักรวาล ธรรมชาติและชะตากรรมของมนุษย์ ความสุข ความทุกข์และชีวิตหลังความตายModern approaches to religious studies; roles of religion in life and society; basic teachings in Buddhism, Christianity, and Islam; a comparison of Buddhist, Christian, and Islamic views on the world and the universe, human nature and destiny, happiness and suffering, and life after deathSocial and Humanity Literacy (Social, Humanity, Law, Ethics, Arts)คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
สมมน ๑๗๖ SHHU 176 ศิลปะพิธีกรArts of MC๒ (๒-๐-๔)หลักวาทศิลป์พื้นฐาน ความหมายและความสำคัญของพิธีกร คุณสมบัติและบุคลิกภาพพื้นฐานของพิธีกร บทบาทหน้าที่ของพิธีกร การใช้หลักวาทศิลป์สำหรับพิธีกร การเขียนบทและการเตรียมข้อมูลสำหรับพิธีกร มารยาทและจริยธรรมสำหรับพิธีกรBasic rhetorical principles; meanings and importance of Arts of Master of ceremonies; basic qualifications and personality of Arts of Master of ceremonies; roles and duties of Arts of Master of ceremonies; an application of rhetorical principles for Arts of Master of ceremonies; script writing and information preparations for Arts of Master of ceremonies; manners and ethics for Arts of Master of ceremoniesCommunication Literacy (language, Academic Communication)คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
สมมน ๑๗๗ SHHU 177 ศิลปวิจักษ์Art Appreciation๒ (๒-๐-๔)ความหมาย ความสำคัญและประเภทต่างๆ ของวิจิตรศิลป์ คุณค่าของศิลปะและอิทธิพลที่มีต่อชีวิตมนุษย์ ปรัชญาศิลปะ/ปรัชญาความงาม เกณฑ์การตัดสินคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์ วิจักษ์ผลงานศิลปะต่างๆ ทั้งจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรมทั้งของไทยและต่างประเทศ โดยอาศัยเกณฑ์ทางสุนทรียศาสตร์เป็นกรอบการวิจักษ์Meaning, importance and types of fine arts; values and influences of arts on human life; philosophy of arts/philosophy of beauty; criteria for aesthetic judgment; appreciation of artworks, painting, sculpture, architecture in Thailand and other countries through the framework of aesthetic criteriaCommunication Literacy (language, Academic Communication)คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
สมมน ๑๗๘ SHHU 178 ศิลปะแห่งรักArt of Love๒ (๒-๐-๔)ความรักตนเองและความรักผู้อื่นตามมุมมองทางปรัชญา ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม วิชาชีพและความรักในเพื่อนมนุษย์ และโครงงานจิตอาสาSelf-love and other-love from the philosophical, Buddhist, Christian, and Islamic perspectives; profession and love for humankind; volunteer projectSocial and Humanity Literacy (Social, Humanity, Law, Ethics, Arts)คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
สมมน ๑๗๙ SHHU 179 สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิตMeditation for Life Development๓ (๒-๒-๕)ความหมายของการทำสมาธิ จุดประสงค์ วิธีการ ขั้นตอน จุดเริ่มต้นของการทำสมาธิ ลักษณะของการบริกรรมและการทำสมาธิ ประโยชน์ของสมาธิ ลักษณะอาการต่อต้านสมาธิ และการนำสมาธิไปใช้ในชีวิตประจำวัน สมาธิกับการเรียนและการงาน ลักษณะ ขั้นตอน คุณสมบัติ ประโยชน์ของฌานและญาณ สิ่งที่ควรรู้เรื่องวิปัสสนา ความแตกต่างระหว่างสมถะกับวิปัสสนา แผนผังสมถะกับวิปัสสนา ชาวโลกกับวิปัสสนาThe meanings of Samadhi (Buddhist meditation), its purpose, method, steps and beginning of developing concentration; characteristics of repetition and doing meditation, benefits of meditation; obstacles in doing meditation and its application to use in the daily life, meditation and study or work, characteristics, quality and benefits of jhana (high meditation) and nana (Intuitive knowledge); aspects of Vipassana (Insight), the differences between samatha and vipassana, charts of samatha and vipassana, human beings and Vipassana Health Literacy (Health, Sport) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
วทศท ๑๐๒SCGE 102ฟิสิกส์สำหรับผู้บริโภคPhysics for Consumers๒ (๒-๐-๔)ฟิสิกส์ของอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้าน ฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับรถยนต์และโทรศัพท์มือถือ ฟิสิกส์กับความปลอดภัยในการดำรงชีวิต สื่อสารกับชั้นเรียนในเรื่องการรู้เท่าทันสินค้าหลอกลวงผู้บริโภค การเลือกซื้อสินค้าอย่างฉลาดโดยใช้หลักการทางฟิสิกส์ผ่านการทำงานเป็นทีมPhysics of household appliances; physics of cars and smart phones; physics and safety; communication information about deceptive and misleading products through in-class presentation; smart purchasing decision using appropriate principles of physics through groupScience and Environmental Literacy (Applied Science for Life, Environmental Responsibility) คณะวิทยาศาสตร์
วทศท ๑๐๓SCGE 103ฟิสิกส์สำหรับผู้ประกอบการในอนาคตPhysics for Future Entrepreneurs๓ (๓-๐-๖)หลักการเชิงฟิสิกส์ของนวัตกรรมต่าง ๆ ที่ผู้ประกอบการในอนาคตควรจะรู้ เช่น อุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ นวัตกรรมที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ฉลาดเพื่อการดูแลสุขภาพ อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน ฟิสิกส์กับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม การเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมที่อาศัยหลักการทางฟิสิกส์ผ่านการทำงานเป็นทีมและการสื่อสารต่อบุคคลอื่นPhysics Working principles of innovation for future entrepreneurs such as advanced technology instruments, physics and smart devices for health cares, physics and energy saving; physics and safety, physics and environmental issues; presenting new ideas about developing innovation based on physics through team working and communicating to othersScience and Environmental Literacy (Applied Science for Life, Environmental Responsibility) คณะวิทยาศาสตร์
วทศท ๑๐๔SCGE 104ท้องฟ้าและดวงดาวSky and Stars๒ (๒-๐-๔)การบอกตำแหน่งบนท้องฟ้า วัตถุที่สำคัญบนท้องฟ้า หลักการดูดาวและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏการณ์ธรรมชาติด้านดาราศาสตร์และการอธิบายโดยใช้ความรู้ทางฟิสิกส์ ผลกระทบของดาราศาสตร์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์Location in the sky, objects in the sky, stargazing and related equipment; astronomical phenomena and physics explanation; impact of astronomy on the human livesScience and Environmental Literacy (Applied Science for Life, Environmental Responsibility) คณะวิทยาศาสตร์
วทศท ๑๘๐SCGE 180รู้ทันวิทยาศาสตร์สุขภาพในสื่อOutsmart Health Science in the Media๒ (๒-๐-๔)ข่าวที่แชร์อย่างแพร่หลายในสื่อสังคมออนไลน์ โฆษณาอาหารเสริมสุขภาพ โฆษณายาสมุนไพร สารต้านอนุมูลอิสระ ในสินค้าอุปโภคบริโภค ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ศัลยกรรมตบแต่ง สเต็มเซลล์ในสินค้าอุปโภคบริโภค การออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนัก ยาลดน้ำหนัก การฝึกทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ การฝึกทักษะการสืบค้นข้อมูลและทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อทำงานกลุ่มและนำเสนอในห้องเรียน กฎหมายที่เกี่ยวกับการแชร์สื่อสังคมออนไลน์Viral content in the online social media; health food supplement advertisements; herbal medicine advertisements; antioxidants in cosmetics and consumer goods; skin care; plastic surgery; stem cells in consumer goods; exercise for weight management diet pills; practice of critical thinking skill; practice of information searching skills and information technology; skills for working on group assignments and conducting classroom presentations; copyright lawHealth Literacy คณะวิทยาศาสตร์
วทศท ๒๔๐SCGE 240การขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมพฤกษศาสตร์Plant Science Innovation-Driven Entrepreneurship๓ (๓-๐-๖)กระบวนการสร้างนวัตกรรม การวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ เครื่องมือสำหรับการสร้างผู้ประกอบการใหม่ รวมถึง การคิดเชิงออกแบบและลีนแคนวาส กลยุทธทรัพย์สินทางปัญญา การนำเสนอไอเดียธุรกิจ โดยใช้กรณีศึกษาของธุรกิจที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรมทางพฤกษศาสตร์The process of innovation; business opportunity analysis; tools in creating business models including Design thinking and Lean canvas, Intel lector property strategies, pitching, based on case studies of plant science innovation-driven entrepreneurshipSocial and Humanity Literacy (Social, Humanity, Law, Ethics, Arts)คณะวิทยาศาสตร์
วทศท ๒๘๐SCGE 280สนุกกับการขยายพันธุ์พืชEnjoyable Plant Propagation๒ (๒-๐-๔)ประโยชน์ของการขยายพันธุ์พืช ทฤษฎีและกระบวนการขยายพันธุ์พืช ความเหมาะสมของการขยายพันธุ์กับพืชแต่ละชนิด การวิเคราะห์ปัญหาเป็นกลุ่ม การดูแลรักษาพืชหลังการขยายพันธุ์ การประยุกต์ใช้Benefits of plant propagation; theories and procedures, suitable propagation methods; group problem solving, nursery for newly propagated plants, applicationsScience and Environmental Literacy (Applied Science for Life, Environmental Responsibility) คณะวิทยาศาสตร์
ดคศท ๑๐๑CFGE 101ออกแบบชีวิตLife Design๒ (๒-๐-๔)ปรัชญาและความหมายของชีวิต เป้าหมายและการวางแผนชีวิต บทบาทของครอบครัว ความปลอดภัยในชีวิต เสวนาชีวิต การออกแบบชีวิตมิติโลกกายภาพ ภูมิคุ้มกันและนวตกรรมชีวิต การออกแบบชีวิตมิติโลกเสมือนจริง สถาปัตยกรรมสมอง ผู้ประกอบการชีวิต วิพากษ์ชีวิต พลังความคิดบวก การนำเสนอโครงงานของนักศึกษาPhilosophy and meaning of life; goal and life planning; roles of family; safety in life; seminar on life; life design in physical world; life vaccination and innovation; life design in virtuality World; brain architecture; life entrepreneurs; life critiques; power of positive mindset; presentations of student’s projects Social and Humanity Literacy (Social, Humanity, Law, Ethics, Arts)สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ศศภก ๑๐๑ LAKO 101 ภาษาเกาหลีเบื้องต้นElementary Korean๓ (๓-๐-๖) ตัวอักษรในภาษาเกาหลี (ฮันกึล) หน่วยเสียงพยัญชนะ หน่วยเสียงสระ องค์ประกอบของพยางค์ คำศัพท์ หลักไวยากรณ์ ประโยคภาษาเกาหลีพื้นฐานที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน และวัฒนธรรมเกาหลีKorean alphabet (Hangeul); consonant phonemes; vowel phonemes; syllabic structures; vocabularies; grammatical rules; basic Korean sentences essential in daily life; and Korean culturesCommunication Literacy (language, Academic Communication)คณะศิลปศาสตร์
ศศศศ ๑๖๓ LALA 163 การสื่อสารภาษาไทยกับการเป็นผู้ประกอบการ Communication in Thai Language and Entrepreneurship๓ (๓-๐-๖) ทักษะการสื่อสารภาษาไทยสำหรับการเป็นผู้ประกอบการในบริบทสังคมไทย ทั้งการสื่อสารระหว่างบุคคล การสื่อสารในกลุ่ม การสื่อสารองค์กร และการสื่อสารมวลชน Communication skills of the Thai Language for entrepreneurship in the Thai context including interpersonal communication, communication in group, corporate communication, and mass communicationCommunication Literacy (language, Academic Communication)คณะศิลปศาสตร์
ศศภญ ๑๐๑ LAJP 101 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นElementary Japanese ๓ (๓-๐-๖) ตัวอักษรฮิระงะนะและคะตะคะนะ ไวยากรณ์ โครงสร้างภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานโดยเน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน คำศัพท์และรูปประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวันในวงศัพท์ ๓๐๐ คำ Hirangana and Katakana characters; elementary Japanese grammatical structures focused on listening, speaking, reading and writing skills; Japanese vocabulary and syntactic structures used in daily life up to 300 wordsCommunication Literacy (language, Academic Communication)คณะศิลปศาสตร์
ศศภญ ๑๐๒LAJP 102 ภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์ชีวิตประจำวันJapanese for Everyday Situation๓ (๓-๐-๖) การฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาญี่ปุ่นในวงศัพท์ ๕๐๐ คำ ไวยากรณ์ และโครงสร้างภาษาญี่ปุ่นที่ซับซ้อนมากขึ้นListening, speaking, reading and writing Japanese within 500 vocabularies; more complex Japanese structures and grammar Communication Literacy (language, Academic Communication)คณะศิลปศาสตร์
ศศภฝ ๑๐๑LAFR 101ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น Elementary French ๓ (๓-๐-๖)คำศัพท์และหลักไวยากรณ์เบื้องต้นภาษาฝรั่งเศส ทักษะการใช้ภาษาฝรั่งเศสขั้นพื้นฐานในด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยเน้นการใช้ภาษาในชีวิตประจำวันElementary vocabulary and grammar of French, practicing in basic language use: listening, speaking, reading and writing skills, focusing on everyday language useCommunication Literacy (language, Academic Communication)คณะศิลปศาสตร์
ศศภฝ ๑๐๒LAFR 102ภาษาฝรั่งเศสในสถานการณ์ชีวิตประจำวันFrench for Everyday Situation๓ (๓-๐-๖)คำศัพท์และหลักไวยากรณ์เบื้องต้นภาษาฝรั่งเศส ทักษะการใช้ภาษาฝรั่งเศสขั้นพื้นฐานในด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยเน้นการใช้ภาษาในชีวิตประจำวันElementary vocabulary and grammar of French, practicing in basic language use: listening, speaking, reading and writing skills, focusing on everyday language useCommunication Literacy (language, Academic Communication)คณะศิลปศาสตร์
ศศภจ  ๑๐๑LACH 101ภาษาจีนเบื้องต้นElementary Chinese ๓ (๓-๐-๖)การออกเสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ของภาษาจีน การใช้สัทอักษรที่ใช้กำกับเสียงภาษาจีนกลาง (汉语拼音)ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาจีนในวงศัพท์พื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ประมาณ ๓๐๐ คำPronunciation of standard Chinese consonants, vowels and tones; Mandarin Chinese phonetics Pinyin Romanization; Chinese listening, speaking, reading and writing skills used in the context of daily life including 300 Chinese wordsCommunication Literacy (language, Academic Communication)คณะศิลปศาสตร์
ศศภจ ๑๐๒LACH 102ภาษาจีนในสถานการณ์ชีวิตประจำวันChinese for Everyday Situation๓ (๓-๐-๖)ทักษะการสื่อสารภาษาจีนตามสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน และไวยากรณ์ภาษาจีนพื้นฐาน ในวงศัพท์ ๖๕๐ คำChinese communicative skills used in daily life context; elementary Chinese grammatical structures within 650 vocabulariesCommunication Literacy (language, Academic Communication)คณะศิลปศาสตร์
ศศฝศ ๑๕๐LAFR 150หน้าต่างสู่ฝรั่งเศสWindow to France๓ (๓-๐-๖)ความหลากหลายของสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิต ความคิดของชาวฝรั่งเศสในแง่มุมต่างๆ ระบบการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ การศึกษา เทคโนโลยีของฝรั่งเศสปัจจุบัน มรดกวัฒนธรรม การอนุรักษ์และการสืบสาน รวมถึงบทบาทของประเทศฝรั่งเศสกับประชาคมโลกFrench social and cultural diversity, ways of life and variety of conventional wisdom; current polity and administration, contemporary economic system; educational structure and updated technology; French cultural heritage: conservation and inheritance as well as the role of France in the global communityCommunication Literacy (language, Academic Communication)คณะศิลปศาสตร์
ศศภจ ๒๐๙LACH 209การเขียนภาษาจีนด้วยพู่กันจีนChinese Calligraphy๒ (๑-๒-๓)ประวัติย่อของการเขียนพู่กันจีน หลักและวิธีการเขียนอักษรจีนด้วยพู่กันจีน ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอักษรจีนตัวบรรจง หลักการใช้และวิธีในการเขียนอักษร รวมทั้งทักษะการเขียนที่ส่งผลให้อักษรจีนมีทั้งความงามและศิลปะการเขียนจุดซ้ายและจุดขวา การเขียนเส้นขนาน เส้นตั้ง เส้นขวาง เส้นลากซ้าย เส้นลากขวา เส้นงอ ฝึกฝนการเขียน การจัดวางเส้นต่างๆA brief history of Chinese calligraphy; principles and ways of writing Chinese characters using a Chinese brush; basic knowledge about the neat Chinese characters (楷体); principles and processes in writing Chinese characters with the beauty and art of writing skills; writing the left and right points; writing a parallel; a vertical line, a horizontal line, a line to the left, a line to the right, and a curve; and practice in arranging those linesSocial and Humanity Literacy (Social, Humanity, Law, Ethics, Arts)คณะศิลปศาสตร์
ศศภท ๑๐๐LATH 100ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารArt  of  Using Thai  Language in Communication๓ (๒–๒–๕)ศิลปะการใช้ภาษาไทย ทักษะการใช้ภาษาไทยในด้านการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน และการคิด เพื่อการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม The Art of using the Thai language and of speaking, listening, reading, and thinking skills for accurate and appropriate communicationCommunication Literacy (language, Academic Communication)คณะศิลปศาสตร์
ศศภท ๑๑๖LATH 116วรรณกรรมไทยกับภาพยนตร์Thai Literary Works and Films๒ (๒-๐-๔)ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมไทยกับภาพยนตร์ กระบวนการแต่ง ดัดแปลง และนำเสนอวรรณกรรมไทยในภาพยนตร์Relationship between Thai Literary Works and Films; processes of composing, adaptation and presentation of Thai literary works in films.MU Literacy (Core Values, SEP, GE for Human Development) and Social and Humanity Literacy (Social, Humanity, Law, Ethics, Arts)คณะศิลปศาสตร์
ศศภอ ๑๐๓LAEN 103ภาษาอังกฤษระดับ ๑English Level  1๓ (๒–๒–๕)โครงสร้างไวยากรณ์ และคำศัพท์ภาษาอังกฤษในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันในลักษณะของการบูรณาการทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ รวมทั้งกลยุทธ์ในการอ่านบทความ การเขียนในระดับประโยค การฟังเพื่อจับใจความสำคัญ การออกเสียง และการพูดสื่อสารในชั้นเรียนระดับบทสนทนาEnglish structure, grammar, and vocabulary in the context of the daily language use, intégration of listening, speaking, reading, and writing skills; reading strategies, sentence writing, listening for the gist, pronunciation, and classroom communicationMU Literacy (Core Values, SEP, GE for Human Development)คณะศิลปศาสตร์
ศศภอ ๑๐๔LAEN 104ภาษาอังกฤษระดับ ๒English Level  2๓ (๒–๒–๕)ศัพท์ สำนวน ไวยากรณ์ และการใช้ภาษาอังกฤษในบริบททางสังคมปัจจุบัน ทักษะการสนทนาในกลุ่มย่อย การทำบทบาทสมมุติในสถานการณ์ต่าง ๆ ทักษะการเขียนในระดับย่อหน้า และเนื้อหาการอ่านและการฟังเรื่องต่างๆVocabulary, expressions, grammar, and contextualized social language; essential communicative skills in small groups; simulations in various situations; writing practice at a paragraph level; and reading and listening from various sourcesMU Literacy (Core Values, SEP, GE for Human Development)คณะศิลปศาสตร์
ศศภอ ๑๐๕LAEN 105ภาษาอังกฤษระดับ ๓English Level  3๓ (๒–๒–๕)กลยุทธ์ที่สำคัญในทักษะการใช้ภาษาทั้งสี่ การอ่านและการฟังจากแหล่งต่างๆ การพูดในชีวิตประจำวัน และการเขียนระดับย่อหน้าและเรียงความสั้นๆ รวมทั้งทักษะย่อย คือ ไวยากรณ์ การออกเสียงและคำศัพท์ เน้นภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และการอ่านเชิงวิชาการ และเนื้อหาเกี่ยวกับสังคมโลกEssential strategies for four language skills: reading and listening from various sources, speaking in everyday use and writing at a paragraph and short essay level, including sub-skills, i.e., grammar, pronunciation, and vocabulary; focusing on English in everyday life and in academic reading and issues enhancing students’ world knowledgeMU Literacy (Core Values, SEP, GE for Human Development)คณะศิลปศาสตร์
ศศภอ ๑๐๖LAEN 106ภาษาอังกฤษระดับ ๔English Level  4๓ (๒–๒–๕)บูรณาการทักษะภาษาอังกฤษโดยการฝึกอ่านข่าว บทความวิจัย ความคิดเห็น และเนื้อหาทางวิชาการเพื่อความเข้าใจและคิดอย่างวิเคราะห์จากแหล่งต่างๆ โดยเน้นประเด็นซึ่งช่วยให้นักศึกษารู้เกี่ยวกับสังคมโลก ฝึกการฟังข่าว การบรรยายและสุนทรพจน์จากสื่อมัลติมีเดียและอินเตอร์เน็ต การสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ รวมทั้งการฝึกพูดในที่ชุมชน การนำเสนอและการทำบทบาทสมมุติ ฝึกการเขียนเรียงความรูปแบบโดยใช้การอ้างอิงและบรรณานุกรม ทั้งนี้รวมทั้งการฝึกทักษะย่อย เช่น ไวยากรณ์ การออกเสียงและคำศัพท์ในบริบทที่เหมาะสมIntegrating four English skills by practicing reading news, research articles, commentaries, and academic texts, for comprehension and critical thinking, from various sources focusing on the issues enhancing students’ world knowledge; listening to news, lectures, and speeches via multimedia and the Internet; making conversations in various situations including speaking in the public, giving oral presentations and making simulations; writing essays in various types using citations and references; practicing sub-skills such as grammar, pronunciation, and vocabulary used in appropriate contextsMU Literacy (Core Values, SEP, GE for Human Development)คณะศิลปศาสตร์
ศศภอ ๑๓๕LAEN 135การฟังและการพูดเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษListening and Speaking English for Communication๒ (๒-๐-๔)การฝึกฝนทักษะการฟังและการพูดในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน การอภิปราย วัจนกรรม การตีความและวิเคราะห์ข้อความจากการสนทนา การบรรยายและการอ่านข้อความทางวิชาการ ข่าวสาร รายงานข้อมูลจากแหล่งต่างๆPracticing listening and speaking in everyday life situations; discussions; speech acts; interpretations; analyzing data from conversations, lectures, and reading academic issues, news, and reports from various sources Communication Literacy (language, Academic Communication)คณะศิลปศาสตร์
ศศภอ ๑๓๖LAEN 136การอ่านและการเขียนเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษReading and Writing English for Communication๓ (๓ -๐-๖)การอ่านและการเขียนในสถานการณ์ต่างๆ การอภิปราย วัจนกรรม การตีความและวิเคราะห์ข้อความจากการสนทนา การบรรยายและการอ่านข้อความทางวิชาการ ข่าวสาร รายงานข้อมูลจากแหล่งต่างๆReading and writing of different contexts: discussion, discourses, dialogue interpretation and analysis, lectures, academic texts, news, and reports Communication Literacy (language, Academic Communication)คณะศิลปศาสตร์
ศศภอ ๒๒๒LAEN 222การนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษอย่างได้ผลEffective Presentations in English๒ (๒-๐-๔)การนำเสนอผลงานในสาขาวิชาต่างๆ โดยใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องเหมาะสม การให้ข้อมูลอย่างชัดเจน น่าสนใจ และมีประสิทธิภาพ ภาษาที่ใช้ในการนำเสนอผลงาน การบรรยายข้อมูลทางสถิติ กลยุทธ์ในการนำเสนอ และทักษะการวิจัยซึ่งช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตPresentation skills in the students’ fields of study using appropriate and accurate English; clear delivery of the message; interesting and effective language use; language for statistics description; presentation strategies and research skills enhancing life-long learningCommunication Literacy (language, Academic Communication)คณะศิลปศาสตร์
ศศภอ ๒๒๓LAEN 223การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษตามสถานการณ์Situational-based Communicative English๒ (๒-๐-๔)การฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษที่จำเป็นในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในชีวิตประจำวันและในสาขาวิชาของนักศึกษา การสื่อสารด้วยการเขียนอย่างเหมาะสม การเขียนและการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาในการนำเสนอผลงานได้อย่างคล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพPracticing listening, speaking, reading, and writing skill relevant to different situations in both the daily life and in students’ fields of studies; writing skills and preparing students for doing conducting presentations fluently and efficientlyCommunication Literacy (language, Academic Communication)คณะศิลปศาสตร์
ศศศศ ๑๑๒ LALA 112 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับการบรรยายและนำเสนอกราฟและแผนภูมิAcademic English for Describing and Presenting Graphs and Charts๓ (๓-๐-๖) ความเข้าใจและการตีความกราฟและแผนภูมิ การนำเสนอกราฟและแผนภูมิด้วยการเขียนและด้วยวาจาเป็นภาษาอังกฤษ) Comprehension and interpretation of graphs and charts; written and oral presentations of
graphs and charts in English
Communication Literacy (language, Academic Communication)คณะศิลปศาสตร์
ศศศศ ๒๓๐LALA 230ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐานBasic Japanese for Communication๒ (๒-๐-๔)การศึกษาโครงสร้างและไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานโดยใช้ตัวอักษรโรมัน (ภาษาอังกฤษเทียบเสียง) เน้นทักษะการฟังและการพูด รวมทั้งสำนวนต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวัน สอดแทรกขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของคนญี่ปุ่นA study of basic structures and grammar of the Japanese language through the use of roman (ro-man alphabet); an emphasis on listening and speaking skills; conversation routines with an integration of Japanese traditions and culture Communication Literacy (language, Academic Communication)คณะศิลปศาสตร์
ศศภอ ๒๖๕LAEN 265ทักษะและเทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิจารณ์Critical English Reading Skills and Strategies๓ (๓-๐-๖)การทบทวนทักษะการอ่านที่ได้เรียนมาแล้วในวิชาภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน การบูรณาการระหว่างทักษะการอ่าน การเขียนและการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์ การจัดประเภทบทอ่าน การทำความเข้าใจเรื่องที่อ่าน วัตถุประสงค์ เจตนารมณ์ และน้ำเสียงของผู้เขียน โดยตีความจากภาษาและเนื้อหา การแยกแยะระหว่างข้อเท็จจริงและความคิดเห็นของผู้เขียนA revision of essential reading skills covered in English I and English II, namely skimming, scanning, reading for main ideas and specific information; the integration of reading, writing, and critical thinking skills; classifying the nature of texts; recognizing authors’ purpose including inferring a basis for choice of language and content; understanding tone and persuasive elements; recognizing biasCommunication Literacy (language, Academic Communication)คณะศิลปศาสตร์
ศศภอ ๒๖๖LAEN 266ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร์สุขภาพEnglish for Health Science๓ (๓-๐-๖)การศึกษาคำรูปประโยคและสำนวนที่ใช้ในวิชาชีพเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพโดยการฝึกฝนเชิงสื่อสารในทักษะการพูด ฟัง อ่าน และเขียนStudy of English terms, sentence structures and expressions used in health science-related professionals; communicative practice in speaking, listening, reading and writing skillsCommunication Literacy (language, Academic Communication)คณะศิลปศาสตร์
ศศภอ ๒๗๑LAEN 271การเขียนเพื่อการทำงานและการศึกษาWriting for Work and Study๓ (๓-๐-๖)เพื่อให้นักศึกษาสามารถเขียนประกาศ โฆษณา ข่าว รายงาน จดหมาย สรุป และบทความขนาดสั้นจากแหล่งข้อมูลทั้งการอ่านและการฟังที่หลากหลายWriting announcements, advertisements, news, reports, letters, summaries, and short articles from various types of reading and listening materialsCommunication Literacy (language, Academic Communication)คณะศิลปศาสตร์
ศศภอ ๒๗๒LAEN 272ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการแพทย์English for Medical Professionals๓ (๓-๐-๖)คำศัพท์ สำนวนและข้อมูลเกี่ยวกับการแพทย์ การฝึกปฏิบัติการพูดสื่อสารในสถานการณ์จริง การฟัง การอ่าน และการสรุปความจากการอ่านและฟังในปริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์Vocabularies, expressions, and information about medical professionals; communicative practice in simulated work situations in speaking, listening, reading, and summarizing in various medical contextsCommunication Literacy (language, Academic Communication)คณะศิลปศาสตร์
ศศภอ ๒๗๓LAEN 273การแปลภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและการทำงานEnglish Translation for Life and Work๓ (๓-๐-๖)โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษและภาษาไทยที่ใช้บ่อยในการแปลสองภาษา การแปลข้อความในบริบทต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ในงานอาชีพและการศึกษาต่อGrammatical English and Thai structures often used in the bilingual translation; the translation of statements often seen in various contexts used in everyday life, at work, and further studySocial and Humanity Literacy (Social, Humanity, Law, Ethics, Arts) and Communication Literacy (language, Academic Communication)คณะศิลปศาสตร์
ศศภอ ๒๗๔LAEN 274ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์English for Science๓ (๓-๐-๖)การศึกษาลักษณะของบทความ วารสาร และรายงานด้านวิทยาศาสตร์ การฝึกอ่านและเขียนรูปแบบ โครงสร้างประโยค ศัพท์ทางเทคนิค การฝึกพูดและฟังเกี่ยวกับข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์เชิงตัวเลข ตารางและกราฟA study of the characteristics of texts, journals and reports in the field of science; reading and writing practice meant to familiarize students with important styles, sentence structures, technical terms and vocabulary; a practice of speaking and listening about scientific reports using data in terms of numbers, tables and graphsCommunication Literacy (language, Academic Communication)คณะศิลปศาสตร์
ศศภอ ๒๗๕LAEN 275ภาษาอังกฤษสำหรับการพยาบาลEnglish for Nursing๓ (๓-๐-๖)ศึกษาคำศัพท์ สำนวนและข้อมูลเกี่ยวกับการพยาบาล การฝึกปฏิบัติการพูดสื่อสารในสถานการณ์จริง การฟัง การอ่าน และการสรุปความทางด้านการพยาบาลStudy of vocabulary, expressions and information about nursing, communicative practice in real work situations in speaking, listening, reading, and summarizing in the nursing contextCommunication Literacy (language, Academic Communication)คณะศิลปศาสตร์
ศศภอ ๔๓๔LAEN 434วรรณกรรมในภูมิภาคเอเชียAsian Literature๓ (๓-๐-๖)งานเขียนที่คัดสรรของนักเขียนไทยและประเทศในทวีปเอเชีย มุมมองของชาวเอเชีย ความเคลื่อนไหวทางวัฒนธรรมและภาษาผ่านวรรณกรรมในเอเชียSelected literary works of Thai writers in Asian countries; perspectives of Asian people; culture and language movement literature in Asia Social and Humanity Literacy (Social, Humanity, Law, Ethics, Arts) and Communication Literacy (language, Academic Communication)คณะศิลปศาสตร์
ศศพฐ ๑๓๑LALA 131ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตSufficiency Economy for Development of Quality of Life๓ (๓-๐-๖)หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปรัชญาในการดำรงชีวิต ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง การมีความรู้และคุณธรรม การปรับตัวตามสถานการณ์ แนวคิดและองค์ประกอบของคุณภาพชีวิต ตัวบ่งชี้คุณภาพชีวิต แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว และสังคมKing Bhumibol Adulyadej’s Sufficiency Economy with emphasis on philosophy for better life, moderation, reasoning, self-immunity, knowledge, morality, self-adaptation, concepts and components of life quality, indicators of life quality, and guidelines for development of oneself, family, and societySocial and Humanity Literacy (Social, Humanity, Law, Ethics, Arts)คณะศิลปศาสตร์
ศศศศ ๑๕๒LALA 152ประวัติศาสตร์กับภาพยนต์History and Films๒ (๒-๐-๔)ประวัติศาสตร์ในภาพยนตร์ โฆษณาชวนเชื่อและวาทกรรมการเมือง การสะท้อนความคิดต่อการเมือง สังคม และวัฒนธรรมHistory in films, propaganda, and political discourse, echo of political, society, and cultural thoughtsSocial and Humanity Literacy (Social, Humanity, Law, Ethics, Arts)คณะศิลปศาสตร์
ศศศศ ๑๖๔LALA 164 การท่องเที่ยวในยุคดิจิทัลTourism in the Digital Age๓ (๓-๐-๖) ความหมาย ความเป็นมา ทรัพยากรทางการท่องเที่ยว ประเภทของการท่องเที่ยว ความสำคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก เทคโนโลยีกับการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวในยุคดิจิทัล ประเภทของธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในยุคดิจิทัล การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ผลกระทบจากการท่องเที่ยว และแนวโน้มของการท่องเที่ยวในอนาคตMeaning, background, tourism resources, types of tourism; the importance of the tourism in-dustry at the national, regional and global levels; technology and tourism; tourists in the Dig-ital Age; types of businesses in the tourism industry and the use of technology in the Digital Age; sustainable tourism; impact from tourism and trends of tourism in the futureSocial and Humanity Literacy (Social, Humanity, Law, Ethics, Arts)คณะศิลปศาสตร์
ศศศศ ๑๖๔ LALA 165
การท่องเที่ยวในยุคดิจิทัลArts and Culture of Eating
๒ (๒-๐-๔)ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาหาร ประวัติศาสตร์อาหาร ความสัมพันธ์ของอาหารกับศาสนา วัฒนธรรมการบริโภคอาหารนานาชาติ และมารยาทบนโต๊ะอาหาร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องดื่มและองค์ประกอบที่สำคัญของเครื่องดื่มต่าง ๆ ธรรมเนียมปฏิบัติตามหลักสากลในการร่วมงานสังสรรค์ในโอกาสต่างๆ โดยตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสามารถจัดงานเลี้ยงขนาดเล็กได้Basic knowledge of food, food history, the relationship between food and religions; interna-tional food culture and a table manner; basic knowledge and important elements of various drinks; international principles of socializing etiquette with awareness of environmental con-servation and being able to arrange a small partySocial and Humanity Literacy (Social, Humanity, Law, Ethics, Arts)คณะศิลปศาสตร์
ศศศศ ๑๖๖ LALA 166 การเขียนและการสื่อสารเชิงวิชาการ Writing and Academic Communication๓ (๓-๐-๖)หลักการเขียนและหลักการสื่อสารความรู้ในระดับอุดมศึกษา การเขียนบทความให้ความรู้ บทความแสดงความคิดเห็น และบทความวิชาการ การเขียนเพื่อสื่อสารความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ การนำเสนอผลงานเชิงวิชาการในรูปแบบและช่องทางต่าง ๆ Principles of college writings and academic communication; writing informative articles, argu-mentative articles, academic articles; writing for academic communications in various forms; ef-fective academic presentations and writings in various forms and channels Communication Literacy (language, Academic Communication)คณะศิลปศาสตร์
ศศศศ ๑๖๗ LALA 167 ภาษาไทยเพื่อการจัดการความขัดแย้งและภาวะวิกฤติThai Language Used for Conflict and Crisis Management๓ (๓-๐-๖) แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความขัดแย้งและภาวะวิกฤติ กลวิธีการใช้ภาษาเพื่อการจัดการความขัดแย้งระหว่างบุคคลและภาวะวิกฤติองค์กร ภาษาเพื่อการสื่อสารภาพลักษณ์เพื่อการจัดการความขัดแย้งระหว่างบุคคลและภาวะวิกฤติองค์กร กลวิธีการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในกรณีความขัดแย้งระหว่างบุคคลและภาวะวิกฤติขององค์กรผ่านสื่อต่าง ๆ ปัจจัยทางสังคมวัฒนธรรมที่มีผลต่อการใช้ภาษาเพื่อการจัดการความขัดแย้งและภาวะวิกฤติConcepts, theories about conflict and crisis management; the language strategies using to solve conflict among people and crises in organization; the language strategies using for communication in case of personal conflicts and organizational crisis through different media; social and cultural factors affecting the use of languages in managing conflicts and crises MU Literacy (Core Values, SEP, GE for Human Development) / Communication Literacy (language, Academic Communication)คณะศิลปศาสตร์
ศศศศ ๑๖๘ LALA 168 การสื่อสารอย่างมีวิจารณญาณในศตวรรษที่ ๒๑Insightful Communication in the 21st Century๓ (๓-๐-๖) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสาร บทบาทและผลกระทบของการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารระหว่างคนในสังคม สื่อ สังคมในศตวรรษที่ ๒๑ สารที่ปรากฏในสถานการณ์การสื่อสารและสื่อต่างๆ ฝึกทักษะการฟัง การอ่าน การพูด และการเขียนอย่างมีวิจารณญาณในสถานการณ์การสื่อสารและสื่อต่างๆ language in communication among people in the society, the media and the 21st sentury society; the texts appeared in communication situation and various media; insightful practising listening, reading, speaking, and writing in various situationsMU Literacy (Core Values, SEP, GE for Human Development) / Communication Literacy (language, Academic Communication)คณะศิลปศาสตร์
ศศศศ ๑๖๙ LALA 169ภาษาไทยเพื่อการนำเที่ยวThai Language for Tourist Guides๒ (๒-๐-๔) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการนำเที่ยว ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการนำเที่ยวเบื้องต้นและเพื่อการนำเสนอภาพลักษณ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยว ได้แก่ มัคคุเทศก์ (tour guide) และผู้นำเที่ยว (tour leader) การใช้ภาษาไทยเพื่อจัดการความขัดแย้งระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวกับนักท่องเที่ยวที่สัมพันธ์กับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมไทย Basic knowledge of tourism and tour guide; the art of using The Thai language for basic tourism and for presenting the images of the people concerning with tourism, namely, tour guides and tour lead-ers; using the Thai language to manage the crisis between tour guides, tour leaders and tourists in Thai social and culture contextsCommunication Literacy (language, Academic Communication)คณะศิลปศาสตร์
ศศศศ ๑๗๐ LALA 170ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อเตรียมสอบโทอิคIntroduction to English for TOEIC Preparation๒ (๒-๐-๔) หลักการและองค์ประกอบของแนวการสอบโทอิค (TOEIC) รวมถึงทักษะที่จำเป็นกับการเตรียมตัวสอบเช่น การฟัง การอ่านและการเขียน เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมตัวสอบได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ และฝึกการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อสืบค้นคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมตัวสอบPrinciples and components of the TOEIC examination; the necessary English language skills for test prepara-tion covering listening, reading, and writing leading to greater precision, fluency and a higher proficiency; in-formation technology for vocabulary enhancementCommunication Literacy (language, Academic Communication)คณะศิลปศาสตร์
ศศศศ ๑๗๑ LALA 171 ภาษาอังกฤษขั้นสูงเพื่อเตรียมสอบโทอิค Advanced English for TOEIC Preparation๒ (๒-๐-๔) เนื้อหาและหลักการขั้นสูงเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของนักศึกษาในการเตรียมตัวทำข้อสอบโทอิค (TOEIC) ผ่านเทคนิคต่างที่จำเป็นในด้านการฟัง การอ่านและการเขียน เพื่อเพิ่มยกระดับประสิทธิภาพในการสอบ Advanced contents and principles to maximize the students’ competency for the TOEIC ex-amination through the essential techniques covering listening, reading, and writing with great precision and high proficiencyCommunication Literacy (language, Academic Communication)คณะศิลปศาสตร์
ศศศศ ๑๗๒ LALA 172 ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อเตรียมสอบโทเฟล-ไอบีทีIntroduction to English for TOEFL-iBT Preparation ๒ (๒-๐-๔) หลักการและองค์ประกอบของข้อสอบ TOEFL-iBT องค์ความรู้และการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน การบูรณาการทักษะทั้งสี่เพื่อทำข้อสอบ ฝึกฝนทักษะการคิดวิเคราะห์ ตีความ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสืบค้นคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมตัวสอบPrinciples and components of the TOEFL-iBT examination; necessary English language skills, namely, listening, speaking, reading, and writing; integrated skills; workshops to prepare for the TOEFL-iBT examination with accuracy, fluency and higher proficiency; opportunities of critical thinking skills and information technology skills for vocabulary enhancement Communication Literacy (language, Academic Communication)คณะศิลปศาสตร์
ศศศศ ๑๗๓ LALA 173 ภาษาอังกฤษขั้นสูงเพื่อเตรียมสอบโทเฟล-ไอบีทีAdvanced English for TOEFL-iBT Preparation๒ (๒-๐-๔) พัฒนาขีดศักยภาพและความสามารถของนักศึกษาในการเตรียมตัวทำข้อสอบ TOEFL-iBT ผ่านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษขั้นสูงไม่ว่าจะเป็นการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน รวมถึงการบูรณาการทักษาทั้งสี่ ตลอดจนสามารถวิเคราะห์โจทย์และตีความโจทย์และแนวข้อสอบได้อย่างคล่องแคล่วในกรอบเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาฝึกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นคำศัพท์และวางแผนการเตรียมตนเองเพื่อการสอบให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดAdvanced preparatory for the TOEFL-iBT examination; maximizing necessary English language skills, namely, listening, speaking, reading, and writing; the integrated skills; empowering the students with greatest precision and highest proficiency; tackling with the exam and enhancing their critical and analytical thinking skills; opportunities for advanced information technology skills and exams analy-sis skillsCommunication Literacy (language, Academic Communication)คณะศิลปศาสตร์
ศศศศ ๑๗๔ LALA 174 ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อเตรียมสอบไอเอลส์ Introduction to English for IELTS Preparation๒ (๒-๐-๔) หลักการและองค์ประกอบของข้อสอบไอเอลส์ (IELTS) ตลอดจนองค์ความรู้และการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านต่างๆ ทั้งการพูด การฟัง การอ่านและการเขียนตลอดจนการบูรณาการทักษะทั้งสี่เพื่อทำข้อสอบได้อย่างคล่องแคล่วและแม่นยำในระยะเวลาที่กำหนด อีกทั้งยังเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาฝึกฝนทักษะการคิดวิเคราะห์ ตีความและฝึกการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อสืบค้นคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมตัวสอบPrinciples and components of the examination; necessary English language skills for test preparation such as speaking, listening, reading, and writing leading to greater precision, fluency and a higher proficiency; information technology assistance for critical and analytical skill develop-ment; language use in different situations and context; vocabulary enhancement and examination preparation MU Literacy (Core Values, SEP, GE for Human Development)
/ Digital Literacy (ICT, Applied Mathematics)
/ Social and Humanity Literacy (Social, Humanity, Law, Ethics, Arts)
/ Communication Literacy (language, Academic Communication)
คณะศิลปศาสตร์
ศศศศ ๑๗๕ LALA 175 ภาษาอังกฤษขั้นสูงเพื่อเตรียมสอบไอเอลส์Advanced English for the IELTS Preparation ๒ (๒-๐-๔) ครอบคลุมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาเพื่อการสอบทักษะภาษาอังกฤษไอเอลส์ ซึ่งรวมถึงการฝีกฝนทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน ทั้งยังครอบคลุมคำศัพท์และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ การบูรณาการทักษะต่างๆ และทักษะเสริม (เทคโนโลยีสารสนเทศ การคิดวิเคราะห์ และการคิดเชิงวิพากษ์)ที่มีเนื้อหาเชิงกว้างและลึกในระดับที่ใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน (Basic Interpersonal Communication Skills หรือ BICS) และระดับวิชาการ (Cog-nitive Academic Language Proficiency หรือ CALP) ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศCovering English for students to prepare for the IELTS examination; including the practices of the English skills of listening, speaking, reading, and writing; covering the English vocabularies, grammar, and other integrated skills and soft skills (information technology, analytical, and critical thinking) with the contents in width and depth at the BICS (Basic Interpersonal Communication Skills) and CALP (Cognitive Academic Language Proficiency) levels with the IT aidsMU Literacy (Core Values, SEP, GE for Human Development)
/ Digital Literacy (ICT, Applied Mathematics)
/ Communication Literacy (language, Academic Communication)
คณะศิลปศาสตร์
ศศศศ ๑๗๖LALA 176 การ์ตูนศึกษาComics Studies๓ (๓-๐-๖) พัฒนาการของการ์ตูน ประเภท องค์ประกอบ และรูปแบบของการ์ตูน อิทธิพลของการ์ตูนต่างประเทศต่อการ์ตูนไทย อนุภาคและแบบเรื่องของการ์ตูน บทบาทหน้าที่และการดำรงอยู่ของการ์ตูนในสังคมไทย An evolution of comics, types, composition and format of comics. The influence of foreign comics on Thai comics, motif and tale type of comics. The functions and existence of comics in Thai societyMU Literacy (Core Values, SEP, GE for Human Development) Social and Humanity Literacy (Social, Humanity, Law, Ethics, Arts)
 Communication Literacy (language, Academic Communication)
คณะศิลปศาสตร์
ศศศศ ๑๗๗ LALA 177 กีฬาและการละเล่นในฐานะวัฒนธรรมSports and games as a culture๓ (๓-๐-๖) หน่วยกิตแนวคิดเกี่ยวกับกีฬา การเล่นและนันทนาการ พัฒนาการของกีฬาและการละเล่นในบริบทสังคมและวัฒนธรรม บทบาทหน้าที่ของกีฬาและการละเล่นในสังคมไทย การศึกษาวิเคราะห์กีฬาและการละเล่นไทยในมิติวัฒนธรรมConcepts of sports, plays and recreations. Evolution of sports and games in social and cultural contexts. The functions of sports and games in Thai society. Analytical study of Thai sports and games in the cultural dimension MU Literacy (Core Values, SEP, GE for Human Development) Social and Humanity Literacy (Social, Humanity, Law, Ethics, Arts) Communication Literacy (language, Academic Communication)คณะศิลปศาสตร์
ศศศศ ๑๗๘ LALA 178 พุทธมณฑลศึกษาPhutthamonthon Studies๒ (๒-๐-๔) แนวคิดและทฤษฎีที่สำคัญในการศึกษาชุมชน พัฒนาการของชุมชนในพื้นที่อำเภอพุทธมณฑล ประเพณี วัฒนธรรม การแพทย์พื้นบ้าน เศรษฐกิจและสังคม ทิศทางและแนวโน้มในการศึกษาพื้นที่อำเภอพุทธมณฑล Concepts and theoretical notion in the study of a community; the community development in the Phuttamonthon district; tradition, culture, folk medicine, direction and trends in the study of the Phutthamonthon districtMU Literacy (Core Values, SEP, GE for Human Development) Social and Humanity Literacy (Social, Humanity, Law, Ethics, Arts) Communication Literacy (language, Academic Communication)คณะศิลปศาสตร์
ศศศศ ๑๗๙ LALA 179 อาหารกับวัฒนธรรมFood and Culture๓ (๓-๐-๖) อาหารและการกินดื่มกับบริบททางประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมที่ปรากฏในนิทาน ตำนานและพิธีกรรม อาหารและการกินดื่มในฐานะเป็นข้อมูลทางวัฒนธรรมและแสดงอัตลักษณ์ของกลุ่มชนFood and drinks and the historical, geographical, social and cultural contexts as appeared in tales, myths, legends and rituals ; foods and drinks as cultural resources expressing ethnic identitiesMU Literacy (Core Values, SEP, GE for Human Development) Social and Humanity Literacy (Social, Humanity, Law, Ethics, Arts) Communication Literacy (language, Academic Communication)คณะศิลปศาสตร์
ศศศศ ๑๘๐ LALA 180 ลาตินอเมริกันศึกษาLatin American Studies๓ (๓-๐-๖) คำจำกัดความของลาตินอเมริกา ประวัติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง ความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ การท่องเที่ยว ศาสนาและความเชื่อ และสิ่งแวดล้อมในลาตินอเมริกา องค์กรระหว่างประเทศและความสัมพันธ์ระหว่างลาตินอเมริกากับประเทศไทย Definitions of Latin America, basic knowledge of Latin America: history, culture, economy, tourism, international organizations and the relations between Latin America and Thailand.Social and Humanity Literacy (Social, Humanity, Law, Ethics, Arts)คณะศิลปศาสตร์
ศศพฐ ๑๖๑LALA 161ความรู้เรื่องอาเซียนเพื่อการเป็นผู้ประกอบการASEAN Kmowledge for Entrepreneurship๓ (๓-๐-๖)การเป็นผู้ประกอบการ เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ การบริหารธุรกิจ ประวัติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง ความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ การท่องเที่ยว ศาสนาและความเชื่อ และสิ่งแวดล้อมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การก่อตั้งและกรอบความร่วมมือของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนTheories and practices concerning asean knowledge for entrepreneurship , including entrepreneurship , creative economy, business administration, history, society, economic, cultural, political, ethnic groups, tourism, religion and believe, environment and establishment and co-operation of asean economics community Social and Humanity Literacy (Social, Humanity, Law, Ethics, Arts)คณะศิลปศาสตร์
ศศพฐ ๑๖๒LALA 162พิพิธภัณฑ์วิจักษ์Museum Appreciation๓ (๓-๐-๖)ทฤษฎีและการปฏิบัติเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์วิทยา การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ ขั้นตอนในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ นิทรรศการ การเข้าร่วมกิจกรรมโครงการกับพิพิธภัณฑ์ การเข้าถึงข้อมูลด้านงานประชาสัมพันธ์ของพิพิธภัณฑ์ Theories and practices of museology including museum administration, process of visiting museums, exhibitions, participation in museum activities and accessing information regarding the public relations of museums Social and Humanity Literacy (Social, Humanity, Law, Ethics, Arts)คณะศิลปศาสตร์
ศศศศ ๒๕๘LALA 258ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นกรุงธนบุรีThe Local History of Thonburi๒ (๒-๐-๔)การก่อตั้งชุมชนธนบุรี ธนบุรีในสมัยอยุธยาธนบุรีในสถานะของราชธานี ชุมชนธนบุรีในยุคต้นรัตนโกสินทร์ การก่อตั้งของโรงพยาบาลศิริราช ทหารเรือกับกรุงธนบุรี โบราณสถานที่สำคัญในธนบุรีThe establishment of the Thonburi communities; Thonburi with the context of the Ayutthaya period; Thonburi as the capital city, the Thonburi communities in the early Rattanakosin period; the establishment of Siriraj Hospital; the Navy and Thonburi; historic sites in ThonburiSocial and Humanity Literacy (Social, Humanity, Law, Ethics, Arts)คณะศิลปศาสตร์
ศศศศ ๒๗๔LALA 274ปรัชญาความรักPhilosophy of Love๓ (๓-๐-๖)แนวคิดพื้นฐานของปรัชญาความรัก ความหมายและประเภทของความรัก ความรักในทรรศนะของ โสเครตีส เพลโต อริสโตเติล รุสโซ ซาร์ต ซีมอน เดอ โบวัวร์ และฟรอยด์ ความรักกับจริยธรรม ปัญหาเกี่ยวกับความรัก ความรักอุดมคติ ความรักตามหลักพระพุทธศาสนาและศาสนาคริสต์Basic concepts of the philosophy of love; definitions, and categories of love; philosophical views of Socrates, Plato, Aristotle, Rousseau, Sartre, Simone de Beauvoir and Freud; love and ethics; problems about love; love of ideals; love in the Buddhist and Christian viewsSocial and Humanity Literacy (Social, Humanity, Law, Ethics, Arts)คณะศิลปศาสตร์
ศศพฐ ๑๑๑LAFE 111มนุษย์กับการชื่นชมศิลปะMan and Arts Appreciation๓ (๓-๐-๖)พัฒนาการทางศิลปะรูปแบบต่างๆ ในสังคม ความสำคัญของศิลปะกับชีวิตของผู้คนในสังคม งานศิลปะที่สำคัญๆ ของโลก ศิลปะกับสังคมโลกปัจจุบันDevelopment of different types of arts in society; significance of art and ways of life of people in society; study of world masterpieces of arts; art in the present day worldSocial and Humanity Literacy (Social, Humanity, Law, Ethics, Arts)คณะศิลปศาสตร์
ศศพฐ ๑๔๑LAFE 141หลักการจัดการเพื่อพัฒนาตนเองPrinciple of Management for Self Development๓ (๓-๐-๖)หลักการบริหารจัดการที่จะช่วยให้ผู้ศึกษาสามารถดูแลบริหารจัดการชีวิต การทำงานเป็นทีม และเป็นกลุ่ม การเป็นสมาชิกที่มีคุณภาพของสังคมเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรมPrinciples of management to help students in organizing their lives; team and group working; qualified members with ethic and moral quality of the societySocial and Humanity Literacy (Social, Humanity, Law, Ethics, Arts) and Finance and Management Literacy (Finance, Management, Entrepreneur)คณะศิลปศาสตร์
ศศพฐ ๑๔๔LAFE 144การคิดและวิเคราะห์อย่างใช้เหตุผลCritical Thinking and Analysis๓ (๓-๐-๖)หลักการและกฎเกณฑ์การใช้เหตุผลที่ดี การนำหลักการและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ มาใช้ในการคิดและการวิเคราะห์ การแสดงความคิดในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดPrinciples and rules in good reasoning; application of principles and rules in thinking and analytical processes; various forms of expression of thought to avoid mistakesScience and Environmental Literacy (Applied Science for Life, Environmental Responsibility) คณะศิลปศาสตร์
ศศพฐ ๑๔๕LAFE 145เทคนิคการเรียนรู้ด้วยตนเองSelf-Learning Techniques๓ (๓-๐-๖)กลวิธีและขั้นตอนในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง ปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง ประเภทของทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ การสืบค้นและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลStrategies and procedures of efficient self constructing knowledge; theories related to self-learning; factors affecting self-learning; types of knowledge and learning resources; inquiring and examining the data's precision.Social and Humanity Literacy (Social, Humanity, Law, Ethics, Arts)คณะศิลปศาสตร์
ศศพฐ ๑๔๖LAFE 146การพัฒนาบุคลิกภาพPersonality Development๓ (๓-๐-๖)ทักษะความรู้ความสามารถและแนวคิดที่ถูกต้องในการพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลิกภาพ การปรับตัว อารมณ์ และจิตใจที่เหมาะสม การมีจิตสำนึกในการดำเนินชีวิตตามแนวทางที่ถูกต้อง การรู้คุณค่าของความเป็นมนุษย์ การรู้จักชื่นชมและแยกแยะความงามและความดีที่เป็นรากฐานของความเป็นมนุษย์Suitable skills, knowledge, ability, and approach for self-development; personality development; appropriate self, moral and emotional adjustment; conscientiousness for acceptable ways of living; realization of human valuesSocial and Humanity Literacy (Social, Humanity, Law, Ethics, Arts)คณะศิลปศาสตร์
ศศพฐ ๑๔๗LAFE 147จิตวิทยาเพื่อคุณภาพชีวิตPsychologyfor Quality of life๓ (๓-๐-๖)การเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการของมนุษย์ การปรับตัว การเข้าใจตนเอง และผู้อื่น อิทธิพลทางสังคม และสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิต การมีสุขภาพจิตที่ดี การวางแผนชีวิต ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และสังคมLearning of human development; self-adjustment; understanding of individual and others; social and environmental influence on human life healthy mind; life planning; creativity and responsibility for self, family and societySocial and Humanity Literacy (Social, Humanity, Law, Ethics, Arts)คณะศิลปศาสตร์
ศศพฐ ๑๔๙LAFE 149การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลInterpersonal Relationship Development๓ (๓-๐-๖)การเรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคล มนุษยสัมพันธ์ การพัฒนาสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และกลุ่มบุคคล ความสัมพันธ์ของกลุ่มสังคมที่หลากหลาย และความสัมพันธ์กับสังคมภายนอกLearning human behaviors; human relationship; the development of individual and group relationship; relationship among diverse societies and the outside worldSocial and Humanity Literacy (Social, Humanity, Law, Ethics, Arts)คณะศิลปศาสตร์
ศศพฐ ๑๕๔LAFE 154ศิลปะกับชีวิตไทยArts and Thai Life๓ (๓-๐-๖)แนวคิดของศิลปะ พัฒนาการของศิลปะไทย โดยศึกษาจากยุคสมัยต่างๆ ของงานศิลปะไทย และการสร้างงานศิลปะของศิลปินที่สำคัญๆ ของไทย วิถีชีวิตชาวบ้าน ภูมิปัญญาไทย การปรับเปลี่ยนของศิลปะและอิทธิพลของศิลปะต่อวิถีไทยConcept of art; development of Thai art by investigating the different periods of Thai art; creation of art by important Thai artists; Thai folk life, folklore and folk wisdom; modification of Thai art and its influence on the Thai’s ways of lifeSocial and Humanity Literacy (Social, Humanity, Law, Ethics, Arts)คณะศิลปศาสตร์
ศศภจ ๒๑๒LACH 212จีนศึกษาChinese Studies๓ (๓-๐-๖)ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์จีนโดยสังเขป สภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองของจีนในปัจจุบัน ประเพณี ความเชื่อ สิ่งประดิษฐ์ของจีน การวิเคราะห์แนวคิดหลักในปรัชญาของขงจื้อและเล่าจื้อที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของชาวจีน รวมทั้งวรรณกรรมที่มีชื่อเสียงของจีนA brief Chinese history and geography; present Chinese society, economy, politics; ruling Chinese traditions, beliefs, and inventions; an analysis of the major thoughts in the philosophy of Kongzi and Laozi affecting Chinese people's living; famous Chinese literatures.Communication Literacy (language, Academic Communication)คณะศิลปศาสตร์
ศรสว ๑๗๗SIID 177นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเบื้องต้นBasic in Health Science Innovation๑ (๑-๐-๒) ความหมายนวัตกรรมด้านสุขภาวะ แบบจำลองและสถานการณ์จำลองด้านด้านสุขภาวะ ความเป็นจริงเสริมด้านสุขภาวะ ความเป็นจริงเสมือนด้านด้านสุขภาวะ เกมดิจิทัลด้านด้านสุขภาวะMeaning of healthcare innovation, modeling and simulations in healthcare innovation, augmented reality in healthcare innovation, virtual reality in healthcare innovation, digital games in healthcare innovation

Health Literacy (Health, Sport) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ศรสว ๒๗๕SIID 275 วิทยาศาสตร์สุขภาพสำหรับการวิ่งมาราธอนHealth Science for Marathon running๒ (๐-๔-๒) ความสำคัญของวิทยาศาสตร์สุขภาพกับการออกกำลังกาย การวิ่งมาราธอน กติกาพื้นฐาน ประเภทและระยะทางการวิ่ง มารยาทของนักกีฬา การปฐมพยาบาลอาการบาดเจ็บจากการวิ่ง อาการและโรคที่เกิดจากการวิ่ง อุปกรณ์การวิ่ง การวิ่งที่บรรลุเป้าหมายThe importance of health science and exercise, Marathon running, basic rules, types and distanc-es; athletes' courtesy, first-aid of running injuries, symptom and diseases caused by running; running equip-ment, achieving goals of running Health Literacy (Health, Sport) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
สมศษ ๑๓๔ SHED 134 ทักษะการจัดการใช้ชีวิตในภาวะวิกฤติLife Management Skills in a Crisis ๒ (๒-๐-๔) สถานการณ์วิกฤติ สภาพการณ์และผลกระทบในภาวะวิกฤติ เครือข่ายความช่วยเหลือทั้งภายในและภายนอก การประเมินปัจจัยที่เกี่ยวข้องในภาวะวิกฤติ หลักการจัดการใช้ชีวิตในภาวะวิกฤติ ศาสตร์พระราชา การพัฒนาตนเองด้านความคิดแบบเติบโต การสร้างภูมิคุ้มกันทางใจ การสร้างวินัยความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ทักษะการใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างทางเลือกใหม่ด้านการเรียนรู้ในภาวะวิกฤติ การเป็นผู้นำ เทคโนโลยีสุขภาพและการออกกำลังกาย ความห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้ภาวะวิกฤติ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในภาวะวิกฤติ การพัฒนานวัตกรรม การจัดการการเงินภายใต้ภาวะวิกฤติCrisis; conditions and effects in a crisis; internal and external support networks; assessing relevant factors in times of crisis; principles of life management in a crisis; the King’s Philosophy; self-development with growth mindset; mind immunity; building self-discipline and responsibility towards society; creative thinking skills to create new learning alternatives in a crisis; leadership; health technology and exercises; environmental concerns under crisis; use of information technology in a crisis; innovation development; and financial management under crisis. Finance and Management Literacy (Finance, Management, Entrepreneur)คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
สมสค ๑๖๕SHSS 165 เรียนรู้และเข้าใจพฤติกรรมอาชญากร Learning and Understanding Criminal Behaviors ๒ (๒-๐-๔) ความรู้เบื้องต้นในการศึกษาพฤติกรรมอาชญากร วิเคราะห์สาเหตุและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจกระทำผิดและการแสดงออกของพฤติกรรมอาชญากรรม รูปแบบพฤติกรรมอาชญากรรมประเภทต่างๆ วิเคราะห์พฤติกรรมอาชญากรจากกรณีศึกษา เหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน และเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในสังคม และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมปกติกับพฤติกรรมอาชญากร รวมทั้งการวิเคราะห์แนวทางการแก้ไขและป้องกัน เพื่อการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

Fundamental knowledge in studying criminal behavior and analysing the reasons and factors which influencing the criminal’s decision making and behaviors. Patterns of criminal behaviors; analyzing criminal behaviors from case studies, daily and real crime events in society; a com-parative analysis between normal behaviors and criminal behaviors; analysis of crime problem solving and crime prevention measures for applying to daily life.

Social and Humanity Literacy (Social, Humanity, Law, Ethics, Arts)คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
สมสค ๑๖๖SHSS 166พลเมืองแข็งขันในศตวรรษที่ ๒๑ Active Citizenship in the 21st Century๒ (๒-๐-๔) แนวคิดเกี่ยวกับการเป็นพลเมืองที่แข็งขัน; สภาพแวดล้อมทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและการเมืองเพื่อพัฒนาพลเมือง; สิทธิ หน้าที่ และการมีส่วนร่วมของพลเมือง; การบริการสาธารณะและนโยบายสาธารณะเพื่อพลเมือง; ประชาสังคมและการขับเคลื่อนทางสังคม; อาสาสมัครกับการพัฒนาสังคม; ทักษะของการเป็นพลเมืองที่แข็งขันConcepts of active citizenship; socio-cultural and politico-economic contexts for developing citizenship; rights, duties, and civic engagement; public service and public policy for citizens; civil society and social movement; volunteering and social development; skills for active citizenshipSocial and Humanity Literacy (Social, Humanity, Law, Ethics, Arts)คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
สมสค ๑๙๙ SHSS 199 เข้าใจความเหลื่อมล้ำผ่านภาพยนตร์ Understanding an Inequality through Films ๒ (๒-๐-๔) ความรู้เบื้องต้นในการศึกษาระบบการเมือง ระบบเศรษฐกิจ และระบบสังคมของประเทศต่างๆ รูปแบบการพัฒนาทางเศรษฐกิจ รูปแบบการพัฒนาทางการเมือง การพัฒนาทางสังคมของประเทศในสังคมโลก ความแตกต่างทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมระหว่างประเทศพัฒนาแล้ว และประเทศกำลังพัฒนา วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของการพัฒนาในประเทศต่างๆโดยผ่านการดูภาพยนตร์ Fundamental Knowledge in studying political, economic and social systems in different countries; Pattern of economic development, political development and social development in countries of global community; differences in politics, economics and society between developed and developing states; comparative analysis of developments within different countries through movies.

Social and Humanity Literacy (Social, Humanity, Law, Ethics, Arts)คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
วกศท ๑๖๑SPGE 161 ลีลาศเพื่อสุขภาพSocial Dance for Health๒ (๑-๒-๓)ลีลาศเพื่อสุขภาพ เจตคติในการเรียน การฝึกซ้อม ทักษะพื้นฐานลีลาศจังหวะบีกิน วอลซ์ คิวบัน-รุมบ้า ช่า ช่า ช่า กฎกติกามารยาท และความปลอดภัย Social Dance for health; Attitude in training practice basic skills; Beguine, Waltz, Cuban-Rumba, Cha Cha Cha, rules and regulations safetyHealth Literacy (Health, Sport) วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
วกศท ๑๖๒SPGE 162โยคะเพื่อสุขภาพYoga for Health๒ (๑-๒-๓)ความหมาย ความสำคัญและประโยชน์ของการฝึกโยคะ หลักการและขั้นตอนการฝึก ข้อควรปฏิบัติในการและมารยาทในการฝึก การเตรียมความพร้อมของร่างกายและจิตใจ การฝึกอาสนะขั้นพื้นฐาน ปราณายามะขั้นพื้นฐาน และการผ่อนคลายอย่างลึก โยคะเพื่อสุขภาพในชีวิตประจำวัน โยคะบำบัด การออกแบบท่าชุดการฝึกโยคะเพื่อสุขภาพ Definition Importance and benefit of yoga; principle and procedure of yoga practice, rule and regulation, body and mind preparations; basic asana; basic pranayama; deep relaxation; Yoga for health in dairy life; yoga therapy; design yoga class for healthHealth Literacy (Health, Sport) วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
วกศท ๑๖๓SPGE 163ว่ายน้ำเพื่อสุขภาพSwimming for Health๒ (๑-๒-๓)การว่ายน้ำเพื่อสุขภาพ พื้นฐานการเคลื่อไหวตามหลัก ชีวกลศาสตร์ ทักษะพื้นฐานในการว่ายน้ำ คือ การหายใจในน้ำ การลอยตัว การเลี้ยงตัว การว่ายท่าฟรีสไตล์ ท่ากรรเชียง ท่ากบ ความปลอดภัยและกฎระเบียบ กติกามารยาท ในสระว่ายน้ำSwimming for health; basic movement of principles of biomechanics, basic swimming skills: breathing, floating, swimming stroke; freestyle, back stroke, breast stroke; safety and manners in the swimming poolHealth Literacy (Health, Sport) วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
วกศท ๑๖๔SPGE 164ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเพื่อสุขภาพThe Arts of Self-defense for health๒ (๑-๒-๓)กฎ ระเบียบ กติกา มารยาท ความปลอดภัย และเจตคติในการเรียน การฝึกซ้อมทักษะพื้นฐานของศิลปะต่อสู้ป้องกันตัว คือการล้ม ม้วนตัวด้านหน้า-หลัง การหลบหลีก การทุ่ม การกด การบิด การล็อค และการแก้ไขให้พ้นจากการถูกควบคุมตัวและสามารถนำไปใช้เพื่อส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการRules, rules, etiquette, safety and attitudes Practicing basic skills of art Self-defense is to roll the front-back, avoidance, throwing, pressing, twisting, locking, and fixing from being detained and can be used to promote health and recreationHealth Literacy (Health, Sport) วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
วกศท ๑๖๕SPGE 165แอโรบิกเพื่อสุขภาพAerobic for Health๒ (๑-๒-๓)การเต้นแอโรบิกแบบมาตรฐาน บุคลิกภาพ การบาดเจ็บและความปลอดภัย Standard aerobic dancing; personality; injuries and safetyHealth Literacy (Health, Sport) วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
วกศท ๑๖๖SPGE 166เทเบิลเทนนิสเพื่อสุขภาพTable Tennis for Health๒ (๑-๒-๓)ทักษะการเล่นเทเบิลเทนนิสเพื่อสุขภาพ เทคนิคการแข่งขันประเภทเดี่ยวและคู่ กฎกติกามารยาท การบาดเจ็บและความปลอดภัย การเก็บรักษาอุปกรณ์Table tennis for health; basic skills; individual and team techniques; rules and regulations; injuries and safety; equipment maintenanceHealth Literacy (Health, Sport) วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
วกศท ๑๖๗SPGE 167ระบำใต้น้ำเพื่อสุขภาพ Artistic Swimming for Health๒ (๑-๒-๓)ระบำใต้น้ำเพื่อสุขภาพ การเตรียมความพร้อมทางร่างกายและจิตใจของผู้เล่นระบำใต้น้ำ ความปลอดภัย มารยาท การแต่งกาย ทักษะพื้นฐาน ในกีฬาระบำใต้น้ำ เช่น การลอยตัว การดำน้ำ การฝึกการเคลื่อนที่ในทิศทางต่างๆ การฝึกบัลเลต์เลค, ฟลามิงโก การฝึกเอ๊กบีทเตอร์ ท่าชุดประกอบจังหวะขั้นพื้นฐาน การเล่นประกอบดนตรีประเภททีม Artistic Swimming for health; physical and mental fitness preparation for artistic swimmers; safety; manner; dressing; basic skills; artistic swimming floating, diving, sculling movements, ballet leg, flamingo and eggbeater. Basic routine; team routineHealth Literacy (Health, Sport) วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
วกศท ๑๖๘SPGE 168เทนนิสเพื่อสุขภาพTennis for Health๒ (๑-๒-๓)ทักษะพื้นฐานในการเล่นเทนนิสเพื่อสุขภาพ เทคนิคการแข่งขันประเภทเดี่ยวและคู่ กฎกติกามารยาท การบาดเจ็บและความปลอดภัย การเก็บรักษาอุปกรณ์Basic Lawn tennis skill playing for health; basic skills; individual and team techniques; rules and regulations; injuries and safety; equipment maintenanceHealth Literacy (Health, Sport) วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
วกศท ๑๖๙SPGE 169บาสเกตบอลเพื่อสุขภาพBasketball for Health๒ (๑-๒-๓)กฎกติกา ในการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลสากล ประวัติความเป็นมา ประโยชน์ ทักษะพื้นฐานในการเล่นบาสเกตบอลเพื่อสุขภาพ ได้แก่ การรับ-ส่งลูกบาสเกตบอล การเลี้ยงลูกบาสเกตบอล การยิงประตูทำคะแนนในกีฬาบาสเกตบอล การเล่นทีมตามกฎกติกาและมารยาท สามารถเล่นกีฬาบาสเกตบอลร่วมกับผู้อื่นได้อย่างปลอดภัย สามารถใช้กีฬาบาสเกตบอลเป็นสื่อในการออกกำลังกายและสร้างสรรค์กิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพได้ Rules and regulations in the international basketball competition; Benefit; History; Basic Basketball skills for health including passing basketball, dribbling, team play according to rules and manners; Play basketball with others safely; Apply basketball for exercising and creating recreational activities to promote healthHealth Literacy (Health, Sport) วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
วกศท ๑๗๐SPGE 170จักรยานเพื่อสุขภาพBike for Health๒ (๑-๒-๓)วิธีการปั่นจักรยานที่ถูกต้อง การเตรียมความพร้อมทางร่างกายและจิตใจของนักปั่นจักรยาน การดูแลรักษาจักรยานและอุปกรณ์ ประโยชน์ หลักการพื้นฐาน ทักษะการขี่จักรยาน ความปลอดภัย กฎ กติกา มารยาทในการปั่นจักรยาน ระเบียบปฏิบัติในการใช้เส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวและนันทนาการรอบมหาวิทยาลัยHow to do bike ridings; physical and mental fitness preparations for bike riders; bicycle and accessories maintenance; benefits; basic principles; bike skills; safety; rules, regulations, and manners; manners in the bike ridings for touring and recreation travelling around the universityHealth Literacy (Health, Sport) วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
วกศท ๑๗๑SPGE 171ฟุตบอลเพื่อสุขภาพFootball for Health๒ (๑-๒-๓)ทักษะการเล่นฟุตบอลที่ทันสมัย ได้แก่ การควบคุมลูกบอล การรับส่งบอล การยิงประตู รูปแบบการเล่นเป็นทีมและผู้เล่นตำแหน่งต่าง ๆ มารยาท กฎกติกาเบื้องต้น และการเป็นผู้มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยมีมารยาทในการชมฟุตบอล รวมทั้งการออกแบบและประโยชน์ของการเล่นฟุตบอลเพื่อสุขภาพ การป้องกันบาดเจ็บและความปลอดภัย การเก็บรักษาอุปกรณ์Update of football compose of ball controlling, dribbling, passing, finishing, team pattern and positions. Rules, regulations, ethics and sportsmanship. Design football for health. Injuries and safety; equipment maintenanceHealth Literacy (Health, Sport) วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
วกศท ๑๗๒SPGE 172เปตองเพื่อสุขภาพPetanque for Health for Health๒ (๑-๒-๓)ทักษะการเล่นเปตองเพื่อสุขภาพ การแข่งเดี่ยว การแข่งทีม กฎกติกามารยาท การบาดเจ็บและความปลอดภัย การเก็บรักษาอุปกรณ์ Petanque for health; skills for individual and team; rules, regulations, and manners; injuries and safety; equipment maintenanceHealth Literacy (Health, Sport) วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
วกศท ๑๗๓SPGE 173กายและจิตเพื่อสุขภาพBody and Mind for Health๒ (๑-๒-๓)กายและจิตเพื่อสุขภาพ ทักษะพื้นฐานการเคลื่อนไหว การออกกำลังกายในรูปแบบส่งเสริมพัฒนาร่างกายและจิตใจ ด้วยท่ากายบริหาร โยคะ รำมวยจีน ฟิลาเต้ และ การควบคุมการหายใจ Body and mind for health; basic movement skills; exercises for physical and mental enhancement: yoga, tei-chi, pilates; and breathing controlHealth Literacy (Health, Sport) วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
วกศท ๑๗๔SPGE 174กีฬากับการท่องเที่ยวSport and Travel๒ (๑-๒-๓)การท่องเที่ยวเชิงกีฬา รูปแบบกิจกรรมกีฬาและการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพและพักผ่อนหย่อนใจ ในสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติSport tourism; sport activities and exercises for health and recreation in the natural environmentHealth Literacy (Health, Sport) and Communication Literacy (language, Academic Communication) วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
วกศท ๑๗๕SPGE 175สุขภาพกระบวนทัศน์ใหม่New Paradigm Health๒ (๒-๐-๔)แนวคิด หลักการ คุณค่า ความสัมพันธ์เชื่อมโยง และการประยุกต์สุขภาพกระบวนทัศน์ใหม่ ได้แก่ มิติด้านกายและสิ่งแวดล้อม มิติด้านจิตใจ มิติด้านสังคมและความสัมพันธ์ และมิติด้านปัญญาและการตื่นรู้กับสถานการณ์ในชีวิตประจำวันและสังคมที่แตกต่างหลากหลาย เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงกระบวนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง และหรือการเรียนรู้ภาคสนามConcepts, principles, values, associationsand applications of a new paradigm related to health; physical and environmental perspectives health, social health between mental health, and spiritual health; awakenings in everyday living and various social situations via experiential, transformative, and/or field trip learningsHealth Literacy (Health, Sport) วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
วกศท ๑๓๗SPGE 137แบดมินตันเพื่อสุขภาพBadminton for Health๒ (๑-๒-๓)ประโยชน์ กติกา มารยาท การแต่งกาย ความปลอดภัย ทักษะพื้นฐานในการเล่น เช่น การเคลื่อนที่ การจับไม้ การตีลูกหน้ามือ หลังมือ การส่งลูก ลูกเซฟ ลูกหยอด Usefulness; rules and regulations; uniforms and safety; basic skills: foot-work, body position, control, forehand, backhand, service.Health Literacy (Health, Sport) วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
สวศท ๑๐๐ ENGE 100 โลกและธรรมชาติ The Earth and Nature ๓ (๓-๐-๖)หลักการสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ พลวัตทางระบบ สมดุลทางธรรมชาติในระบบนิเวศ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนมนุษย์สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมของมนุษย์ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติประกอบด้วยน้ำ ดิน แร่ธาตุ ป่าไม้ สัตว์ป่า พลังงาน อากาศ เสียง มูลฝอย และกากของเสียอันตราย สถานการณ์สิ่งแวดล้อมปัจจุบันและวิกฤติการณ์สิ่งแวดล้อมในประเทศของเราและประเทศอื่น แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนThe principles of the environment, The ecosystem, The dynamics system, The balance of nature in the ecological system, The resource conservation and biodiversity, Human community related to their environment and natural resources, Human activities directly affecting the environment and resources including; water, soil, mineral, forest, wildlife, energy, air, noise, solid waste and hazardous waste, Current environmental situations and environmental crises in our country and other countries, Ways of environmental management as a means for sustainable developmentScience and Environmental Literacy (Applied Science for Life, Environmental Responsibility) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
สวศท ๑๐๑ ENGE 101 การมีชีวิตอย่างยั่งยืนSustainable Living๓ (๓-๐-๖) กระบวนการคิด กิจกรรมการผลิตและการบริโภคในวิถีชีวิต ผลกระทบของกิจกรรมต่างๆ ต่อการเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศ ตลอดจนภัยพิบัติ การเปลี่ยนแปลง เพื่อการป้องกัน การเตรียมรับ และการปรับตัว โดยอาศัยวิถีชีวิตของความพอเพียง The thinking process, the production and consumption activities in the lifestyle, impacts of the activities on changes in ecosystems; disasters, changes for preventing, preparing, adapting oneself according to the sufficient living lifestyle MU Literacy , Social and Humanity Literacy (Social, Humanity, Law, Ethics, Arts), Communication Literacy (language, Academic Communication), Science and Environmental Literacy (Applied Science for Life Environmental
Responsibility)
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
สวศท ๑๐๕ ENGE 105 บูรณาการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม Integrating Health and the Environment๓ (๓-๐-๖)แนวคิดสำหรับ “สุขภาพ” และ “สิ่งแวดล้อม” มิติและระดับของสุขภาพ และปัจจัยที่กำหนดสุขภาพและสิ่งแวดล้อม การปฏิรูประบบสุขภาพ การพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์สำหรับการเสริมสร้างสุขภาพและสิ่งแวดล้อม นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อม การวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ตัวชี้วัดความอยู่ดีมีสุข ระบบสารสนเทศเพื่อเสริมสร้างสุขภาพและสิ่งแวดล้อม นโยบายสุขภาพสาธารณะ กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต การดำเนินชีวิตเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจพอเพียง เทคนิคการบูรณาการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพและสิ่งแวดล้อมกับอาชีพConcepts of “health” and “environment”, dimensions and levels of health and factors determining health and environment; the health system reform, strategic development of health and the environment promotion, the public policy for health, health and the environmental impact assessment; integrative research for health and environment; indicators of well-beings; information system for promoting health and environment; communication for health and environment; learning process for developing the quality of life, living for health and environment; self-sufficiency economy; techniques for integrating health and environment; relation between health; environment and occupationsScience and Environmental Literacy (Applied Science for Life, Environmental Responsibility) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
สวศท ๑๐๗ENGE 107 จริยธรรมสิ่งแวดล้อม : ในระบบนิเวศสังคมEnvironmental Ethics in the Socio-Ecosystem๓ (๓-๐-๖)ความหมาย ความเป็นมา แนวคิดต่อยอด ทางจริยธรรมสิ่งแวดล้อม เช่น จริยธรรมผืนดิน นิเวศวิทยาเชิงลึก สตรีนิเวศนิยม สิทธิของสัตว์ คุณลักษณะของระบบนิเวศโลกธรรมชาติ ระบบนิเวศวิทยาสังคม ปรัชญาการอยู่ร่วมกับธรรมชาติในแนวคิดซีกโลกตะวันออกและซีกโลกตะวันตก ผ่านคำสอนทางศาสนาและลัทธิต่างๆ บนคุณค่าแท้จริง และคุณค่าที่เป็นประโยชน์ต่อความเป็นอยู่และความเป็นศูนย์กลางของมนุษย์และไม่ใช่มนุษย์ ความเท่าเทียม-ความยุติธรรม สิทธิมนุษยชน หน้าที่ ความรับผิดชอบ และธรรมาภิบาล Definitions, historical, extended concepts of environmental ethics, land ethic, deep ecology, ecofeminism, animals’ rights; attributes of the natural earth system and the socio-ecosystem; philosophy of living with nature in the eastern and western hemisphere concepts; religions and doctrines dogma; intrinsic and instrumental values for the human and non-human being; centric, equality, justice, human rights, duty, responsibility, good governance.Science and Environmental Literacy (Applied Science for Life, Environmental Responsibility) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
สวศท ๑๐๘ENGE 108หลักการป้องกันและควบคุมมลพิษในชีวิตประจำวัน Principles of Pollution Prevention and Control in the Daily Life๓ (๓-๐-๖)ความสัมพันธ์เชิงระบบนิเวศ กิจกรรมมนุษย์และสาเหตุการเกิดมลพิษ ผลกระทบของมลพิษต่อมนุษย์และระบบนิเวศ หลักการป้องกันและควบคุมมลพิษ เครื่องมือในการป้องกันและควบคุมมลพิษ การประยุกต์ใช้การป้องกันและควบคุมลพิษในชีวิตประจำวันThe ecosystem relationship; human activities and the causes of pollution; the effect of pollution on human and the ecosystem; principles of pollution prevention and control; pollution prevention and control tools; an application of pollution prevention and control to the daily life MU Literacy (Core Values, SEP, GE for Human Development) , Social and Humanity Literacy (Social, Humanity, Law, Ethics, Arts) and Science and Environmental Literacy (Applied Science for Life, Environmental Responsibility) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
สวศท ๑๐๙ENGE 109นวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมCreative Innovations for Health and the Environment๓ (๓-๐-๖)ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับนวัตกรรม เทคนิคเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพ กระบวนการจัดการนวัตกรรม นวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์อาหารและอาหารปลอดภัย นวัตกรรมด้านการเกษตร นวัตกรรมด้านสุขภาพ นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง จริยธรรมและทรัพย์สินทางปัญญา การวางแผนการจัดการโครงการ ศึกษาดูงานนอกสถานที่Fundamentals of innovations, techniques for developing creative thinking; creative design for the health, environment, and quality of life development; innovation management process; innovations in energy and environment; food product innovations and food safety; innovations in agriculture; Innovations in health; innovations for sustainable development and the Sufficiency Economy; ethics and intellectual property; project management planning; field trip MU Literacy (Core Values, SEP, GE for Human Development) , Social and Humanity Literacy (Social, Humanity, Law, Ethics, Arts) and Science and Environmental Literacy (Applied Science for Life, Environmental Responsibility) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
สวศท ๑๑๐ENGE 110การจัดการขยะอย่างยั่งยืนในชีวิตประจำวัน Sustainable Waste Management in the Daily Life ๓ (๓-๐-๖)ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐกิจหมุนเวียน แหล่งกำเนิด ประเภทขยะ เทคนิคการเก็บรวบรวมขยะ หลักการคัดแยกขยะ แนวคิดเรื่องการจัดการขยะให้เหลือศูนย์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การนำกลับมาใช้ใหม่ การแปรรูปของใช้ แนวคิดธุรกิจการลดขยะให้เหลือศูนย์ การจัดการขยะให้เหลือศูนย์จากภาครัฐบาล การบริโภคให้เหลือขยะเท่ากับศูนย์ การจัดการขยะให้เหลือศูนย์ที่ในบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืน การสื่อสารด้านการจัดการขยะให้เหลือศูนย์ การออกแบบโครงงานการจัดการขยะให้เหลือศูนย์Knowledge about the circular economy, the waste source, types of waste; waste collecting techniques; principles of waste separation; the concept of zero waste management; product design for environment friendly; reuse; recycle; zero waste business principles; government policy on zero waste management; zero food waste consumption; zero waste in the context of sustainable development goals; communication on zero waste management; zero waste management project designScience and Environmental Literacy (Applied Science for Life, Environmental Responsibility) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
สวศท ๑๑๑ENGE 111ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมSufficiency Economy and the Natural Resource and Environmental Management๓ (๓-๐-๖)หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม การมีความรู้ คุณธรรมและจริยธรรม แนวคิดและองค์ประกอบของคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตัวบ่งชี้คุณภาพสิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของตนเอง ครอบครัว และชุมชน King Bhumibol Adulyadej’s Sufficiency Economy Philosophy, natural resources and environmental management, and environmental analysis, knowledge, morality, ethics, concept and components of environmental quality, indicators of the environmental quality, guidelines for the environmental development of oneself, family, and community MU Literacy (Core Values, SEP, GE for Human Development) , Social and Humanity Literacy (Social, Humanity, Law, Ethics, Arts) and Science and Environmental Literacy (Applied Science for Life, Environmental Responsibility) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
สวศท ๑๑๒ENGE 112การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมสำหรับชีวิตประจำวัน Energy and the Environmental Management in the Daily Life ๓ (๓-๐-๖)สถานการณ์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพลังงาน ประเภทแหล่งกำเนิดของพลังงาน รูปแบบการใช้พลังงานกับการดำเนินชีวิตในสังคม โลก ความสัมพันธ์ของพลังงานและสิ่งแวดล้อมกับการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ การอนุรักษ์พลังงานในชีวิตประจำวัน แนวทางการใช้พลังงานในอนาคต การวางแผนจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน การศึกษาดูงานนอกสถานที่ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมEnergy and environmental situations; fundamentals of energy; energy resources and categories; lifestyle and energy consumption; relationship between energy, environment, and the quality of life; energy conservation in the daily life; future energy consumption; sustainable energy planning and management; field trip; an application of information technology to the energy and environmental management. MU Literacy (Core Values, SEP, GE for Human Development) , Social and Humanity Literacy (Social, Humanity, Law, Ethics, Arts) and Science and Environmental Literacy (Applied Science for Life, Environmental Responsibility) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ดศศท ๑๐๓ *MSGE 103ศิลปะและวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์Arts and Sciences for Human Development๒ (๒-๐-๔)มุมมองทางประวัติศาสตร์ เหตุการณ์ปัจจุบันและอนาคตของมนุษยชาติ สถานการณ์และปัญหาที่เกี่ยวข้องกับวิวัฒนาการด้านศิลปะและวิทยาการของสังคมไทยและสังคมโลก แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สาเหตุและผลลัพธ์จากสถานการณ์และปัญหาต่างๆ แนวทางการแก้ไข ข้อควรระวังและการพัฒนาปรับปรุงในสถานการณ์หรือปัญหานั้นๆ เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและสังคม องค์ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาโดยวิเคราะห์จากกรณีศึกษาHistorical perspectives, current events and the future of humanity; events /situations/problems in relation to the evolution of arts and sciences in the Thai and global societies economic concepts such as the sufficiency economy; causes and consequences of events/situations/problems; an assessment of possible solutions, precautions, or improvements concerning those events/situations/problems to benefit individuals and communities; and the knowledge to solve problems presented by selected case studies -วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
ดศศท ๑๐๒ *MSGE 102สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์Social Studies for Human Development๓ (๓-๐-๖)หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์และกรณีต่างๆ ที่สำคัญในสังคมไทยและสังคมโลก วิวัฒนาการและอารยธรรมของมนุษย์ในประวัติศาสตร์ อาทิ เหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ ระบบการเมืองการปกครอง ระบบเศรษฐกิจ ระบบสุขภาพและการสาธารณสุข รวมทั้งปัจจัยและผลกระทบจากเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ประเมินแนวทางการแก้ไขและพัฒนาเหตุการณ์เพื่อประโยชน์ต่อสังคม และองค์ความรู้ในกรณีศึกษาต่างๆPrinciples and theories concerning major events and issues in Thai society and the world; the historical evolution of human civilization: its milestones, political systems, economic systems, public health and healthcare systems; factors and impacts of major events; an assessment of possible solutions for the public benefits, and knowledge of case studies -วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
วศคร ๑๐๒ *EGID 102การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่New Product Development๓ (๓-๐-๖)พื้นฐานการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ แนวคิดของการจัดการกระบวนการ การพัฒนาด้านการบริการ โครงสร้างการจัดการนวัตกรรม การระบุความต้องการของลูกค้า การพัฒนาและเลือกแนวคิด การทดสอบแนวคิด การออกแบบอุตสาหกรรม การออกแบบเพื่อการผลิต สิทธิบัตรและการคุ้มครอง การจัดการโครงการ กรณีศึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา จริยธรรมและการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม Fundamentals of design and product development; Process management concepts; Service development; Innovation management structure; Customer need identification; Conceptual design and selection; Concept testing; Industrial design; Design for production; Project management; Case studies for product development; Ethics and design for environment-คณะวิศวกรรมศาสตร์
วศคพ ๑๐๓EGCO103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวันInformation Technology in the Daily Life๓ (๓-๐-๖) แนะนำคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในสังคมสมัยใหม่ โครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีการสื่อสาร ระบบฐานข้อมูลและคลังข้อมูล ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและปัญญาประดิษฐ์ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ และการสืบสวนเชิงเลขAn introduction to computers and information technology; the role of
information technology in the modern society; the information technology infrastructure; com-puter hardware, software, and communication technology; the database system and the data warehouse; the decision support system and the artificial intelligence; the electronic com-merce; the computer security, the computer crime and digital forensics
Digital Literacy (ICT, Applied Mathematics) คณะวิศวกรรมศาสตร์
วศคร ๑๐๔EGID 104ปัญญาประดิษฐ์ในทางการแพทย์Artificial Intelligence in Medicine๒ (๒-๐-๔) พื้นฐานด้านการเขียนโปรแกรม ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์ และ การประยุกต์ใช้ในงานทางการแพทย์ การสร้างกฎการตัดสินใจ เครือข่ายระบบประสาทเทียม ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม การพัฒนาโปรแกรมด้านปัญญาประดิษฐ์พื้นฐาน Basic programming; advance of AI technology and applications in medicine; de-cision making system, Neural networks, genetic algorithms; development of AI based-program

Digital Literacy (ICT, Applied Mathematics) คณะวิศวกรรมศาสตร์
วศคร ๑๐๓EGID 103เทคโนโลยีและแนวโน้มสาหรับการบริบาลสุขภาพในอนาคตTechnology and Trends for Future Health Care๑ (๑-๐-๒) ภาพรวมของวิศวกรรมชีวการแพทย์ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต การพัฒนาเชิงประวัติศาสตร์ของสาขาหลักต่าง ๆ ของวิศวกรรมชีวการแพทย์ ขอบเขตของวิศวกรรมชีวการแพทย์ การประยุกต์ใช้ในการวินิจฉัย การรักษาและการป้องกันโรคในทางการแพทย์An overview of past, present, and future biomedical engineering fields; historical development of major areas of biomedical engineering; the scope of biomedical engineering; the diagnostic, therapeutic, and preventive applications to medical fieldsHealth Literacy (Health, Sport)คณะวิศวกรรมศาสตร์
วศคร ๑๐๕EGID 105ทักษะพื้นฐานสำหรับการสร้างต้นแบบนวัตกรรมBasic Skills for Prototyping Innovation๒ (๒-๐-๔) แนะนำการพัฒนาอุปกรณ์ต้นแบบนวัตกรรม ทักษะพื้นฐานที่จำเป็นในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตั้งต้น การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยเขียนแบบและขึ้นรูปชิ้นงาน การปริ้นชิ้นงานแบบ ๓ มิติ การสแกนชิ้นงาน ๓ มิติ ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ทักษะวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แนะนำเกี่ยวกับอุปกรณ์รับรู้ มอเตอร์ และส่วนแสดงผล การพัฒนาโปรแกรมควบคุมย่อย การเรียนรู้ผ่านการทำโครงงานAn introduction to prototyping an idea; basic skills needed for prototyping innovations: minimum viable product (MVP) design, basic computer-aided design and manufacturing (CAD/CAM), 3D printing and 3D scanning, basic computer programing skills, electrical circuit and electronic skills, an introduction to sensors, microcontroller and outputs modules, microcontroller programming, learning through class projectsDigital Literacy (ICT, Applied Mathematics) คณะวิศวกรรมศาสตร์
นวศท๑๕๒ILGE152การเรียนรู้อย่างชาญฉลาดLearning to Be a Smart Learner๒ (๒-๐-๔)การเรียนรู้อย่างชาญฉลาด การคิดเชิงวิทยาศาสตร์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดเชิงคำนวณ วิทยาศาสตร์ใน นวนิยาย วิทยาศาสตร์ในดนตรี วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในภาพยนตร์ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในเกมกระดาน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงLearning wisely; scientific thinking; critical thinking; computational thinking; science in novels; science in music; science and mathematics in movie; science and mathematics in board game; sufficient economy philosophySocial and Humanity Literacy (Social, Humanity, Law, Ethics, Arts)สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
นวศท๑๕๓ILGE153ศิลป์และศาสตร์แห่งการเรียนรู้ในยุคพลิกผันArt and Science of Learning in the Disruptive Era๒ (๒-๐-๔)การเรียนรู้ในยุคแห่งการพลิกผัน การคิดเชิงวิทยาศาสตร์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดเชิงคำนวณ วิทยาศาสตร์ในนวนิยาย วิทยาศาสตร์ในดนตรี วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในภาพยนตร์ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในเกมกระดาน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงEffective learning in the disruptive era; scientific thinking; critical thinking; computational thinking; science in novels; science in music; science and mathematics in movie; science and mathematics in board game; sufficient economy philosophySocial and Humanity Literacy (Social, Humanity, Law, Ethics, Arts)สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
กญศท ๑๐๑ KAGE 101 สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนInterdisciplinary for Sustainable Development๓ (๓-๐-๖) สหวิทยาการเครื่องมือและวิธีการศึกษาชุมชนแบบมีส่วนร่วม การสื่อสารกับชุมชน หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ หลักการทำงานพัฒนาชุมชนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาอย่างยั่งยืน การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานInterdisciplinary; materials and methods in the participatory community study; communica-tion with the community; principles of King Rama IX's development works; concepts of the community development; the Philosophy of Sufficiency Economy; sustainable development; project-based learning Social and Humanity Literacy (Social, Humanity, Law, Ethics, Arts)วิทยาเขตกาญจนบุรี
ศศศศ ๑๐๗LALA 107ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจอย่างมืออาชีพProfessional English for Business Communication๓ (๓-๐-๖) ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในธุรกิจอย่างมืออาชีพ การเขียนเอกสารและรายงานทางธุรกิจ การนาเสนอข้อมูลทางธุรกิจ เทคนิคการเจรจาทางการค้า การสื่อสารและการอภิปรายในที่ประชุมทางธุรกิจ ความรู้ความเข้าใจในเรื่องธรรมเนียมปฏิบัติการเข้าสังคมทางธุรกิจในระดับสากล ศีลธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจProfessional English skills for communicating in business; writing business documents and reports; business negotiation techniques; communications and discussions in business meetings; knowledge and comprehension in the international business socializing etiquettes; business moralities and ethicsCommunication Literacy (Language, Academic Communication)คณะศิลปศาสตร์
ศศศศ ๑๐๘LALA 108ภาษาอังกฤษสำหรับการทำสำรวจEnglish for Conducting Surveys๓ (๓-๐-๖)หลักการพื้นฐานในการทำสำรวจ ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทาสารวจ การทำสำรวจเป็นทีมBasic principles in conducting surveys; communicative English skills for conducting surveys; collaboratively conducting surveysDigital Literacy (ICT, Applied Mathematics)
Social and Humanity Literacy (Social, Humanity, Law, Ethics, Arts)
Communication Literacy (Language, Academic Communication)
คณะศิลปศาสตร์
ศศศศ ๑๐๙LALA 109ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการสื่อสารดิจิทัลEnglish for Digital Communication Skills๓ (๓-๐-๖)ทักษะภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการทั้งการพูด การฟัง การอ่านและการเขียนและองค์ความรู้สาคัญเพื่อการติดต่อสื่อสารและการร่วมงานระหว่างวัฒนธรรมโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในยุคโลกาภิวัตน์ แนะนาและประยุกต์ความรู้ความเข้าใจและการใช้สื่อดิจิทัล การเป็นพลเมืองดิจิทัลและทักษะในศตวรรษที่ 21 ในบริบทที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ใช้ทักษะการเรียนเพื่อการใช้ เลือกสรร ประเมินและสร้างเนื้อหาหรือสื่อดิจิทัลในรูปแบบต่างๆ สาหรับการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษในระดับมหาวิทยาลัยได้Integrated communicative language skills, i.e. speaking, listening, reading and writing, and knowledge necessary for the effective intercultural communication and collaboration using the digital technology in the globalized world; introducing and applying the interdisciplinary digital literacy, the digital citizenship, and the 21st century skills in English-speaking contexts; demonstrating study skills in using, selecting, evaluating and creating the digital content in various forms for the university-level communication in EnglishCommunication Literacy (language, Academic Communication)คณะศิลปศาสตร์
ศศศศ ๒๐๑ LALA 201 ภาษาอังกฤษสำหรับการจัดอิเวนต์ขั้นเบื้องต้นEnglish for Basic Event Organization๓ (๓-๐-๖) ทฤษฎีและหลักการพื้นฐานในการจัดอิเวนต์ ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในการจัดอิเวนต์ การจัดอิเวนต์เป็นทีมในสถานการณ์จริงBasic theories and principles in Event Organization; English listening, speaking, reading, and writing skills in organizing events; collaboratively organizing an event Communication Literacy (Language, Academic Communication)คณะศิลปศาสตร์
ภกทพ ๑๐๑ PYGE 101สมุนไพรในชีวิตประจ าวัน Herbs in Daily Life๒ (๒-๐-๔) หลักพฤกษศาสตร์เบื้องต้น อาหารและเครื่องส าอางสมุนไพรในชีวิตประจ าวัน สมุนไพรสาธารณสุขมูลฐาน ยาสามัญประจ า
บ้านแผนโบราณ และผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่พบบ่อยในร้านขายยา วิธีการเลือกใช้สมุนไพร ผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร และยา
สมุนไพร ที่ปลอดภัยและมีคุณภาพในการดูแลสุขภาพเบื้องต้น การเตรียมผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่างง่าย
Basic principles of pharmaceutical botany, herbal food and cosmetics in the daily life, herbal medicines
used in the primary health care and common herbal products in drugstores; using herbal drugs and health supplements; preparations of some herbal formulations
Science and Environmental Literacy (Applied Science for Life, Environmental Responsibility) คณะเภสัชศาสตร์
วกศท ๑๗๗ SPGE 177 พันธุศาสตร์กับสุขภาพและกิจกรรมทางกายGenetics related to Health and Physical Activity๒ (๒-๐-๔) พื้นฐานความรู้พันธุศาสตร์ ชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลเบื้องต้น บทบาทและความสำคัญของ การออกกำลังกายที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมจากการส่งเสริมสุขภาพในรูปแบบต่าง ๆThe basic knowledge of genetics, cells and genetic material structures and functions ; genetic disorders ; the integration of the basic knowledge and genetic technology with the holistic health promotion in various perspectives. MU Literacy (Core Values, SEP, GE for Human Development)
 Health Literacy (Health, Sport) Science and Environmental Literacy (Applied Science for Life, Environmental Responsibility)
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
ศศศศ ๑๘๑LALA 181ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้นเพื่อการท่องเที่ยวElementary French for Tourism๒ (๒-๐-๔)ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น เน้นการฟัง การพูด และคาศัพท์เกี่ยวกับการเดินทาง การท่องเที่ยวElementary French; emphasising on listening, speaking, and vocabularies related to travelling and tourismCommunication Literacy (language, Academic Communication)คณะศิลปศาสตร์
รสศท ๒๑๐ *RSGE 210ภาษามือไทยขั้นแนะนำIntroduction to Thai Sign Language๓ (๑-๔-๔)นิยาม ความเป็นมา ประเภท ลักษณะเฉพาะของภาษามือไทย การสะกดด้วยนิ้วมือ ทักษะการใช้ภาษามือไทยสำหรับคนหูหนวกเกี่ยวกับกิจกรรมชีวิตประจำวันDefinition, origin, types and characteristics of the Thai Sign Language; finger spelling; practical skill of the Thai Sign Language for the deaf’s daily life activities.-วิทยาลัยราชสุดา

* เป็นรายวิชาที่ปรับเป็น OBE แล้ว แต่เสนอมาก่อนที่จะกำหนดกลุ่ม Literacy