กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสนักศึกษา ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต และห้องสมุด
26/04/2018
กำหนดการเมื่อนักศึกษาได้รับคัดเลือกเข้าโครงการแล้ว
26/04/2018

การเปลี่ยนแปลงสถานภาพนักศึกษา

1. การขอลาพักการศึกษา
       ในระหว่างที่ศึกษาปริญญาเอก หากนักศึกษามีความจำเป็นที่ต้องลาพักการศึกษา นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย และแจ้งสถานภาพของนักศึกษาให้โครงการฯ รับทราบโดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ตั้งแต่การพักจนถึงการกลับเข้าศึกษาต่อ
2. การขอระงับทุนโครงการฯ เพื่อขอรับทุนอื่น
       หากนักศึกษามีความประสงค์จะไปรับทุนอื่น เช่น ทุนกาญจนาภิเษก นักศึกษาจะต้องแจ้งให้โครงการฯ ทราบ เพื่อโครงการฯ จะได้ดำเนินการระงับทุน ซึ่งนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาจะถูกระงับสิทธิในฐานะนักเรียนทุนของโครงการฯ ในการเบิกจ่ายทุกรายการ จนกว่านักศึกษาจะหมดวาระการได้รับทุนนั้น ๆ นักศึกษาจะต้องแจ้งความประสงค์ขอกลับเข้าเป็นนักศึกษาโครงการฯ โดยนักศึกษาจะเข้าศึกษาในระดับคลินิกชั้นปีที่ 4 ต่อไป
3. การลาออก
       นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอลาออกจากโครงการฯ นักศึกษาจะต้องแจ้งให้โครงการฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และกรอกแบบฟอร์มหนังสือลาออก  ณ สำนักงานโครงการฯ โดยจะต้องมีลายชื่อของผู้ปกครอง และอาจารย์ที่ปรึกษา รับทราบการลาออกด้วย อนึ่ง หากนักศึกษาจะลาออกจากการเป็นนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์/ทันตแพทยศาสตร์/เภสัชศาสตร์/สัตวแพทยศาสตร์ หรือบัณฑิตวิทยาลัย ต้องดำเนินการแจ้งต้นสังกัดโดยตรง
4. ขอเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาหรือย้ายภาควิชา
       นักศึกษาสามารถขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษา หรือย้ายภาควิชา โดยนักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย และกรอกแบบฟอร์ม  MSP04 แจ้งให้โครงการฯ ทราบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร