กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ขั้นตอนการสมัครเข้าโครงการ
26/04/2018
รหัสนักศึกษา ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต และห้องสมุด
26/04/2018

สิ่งที่นักศึกษาต้องรายงานผลไปยังโครงการ

สิ่งที่นักศึกษาต้องรายงานผลไปยังโครงการฯ ตั้งแต่ได้รับคัดเลือกจนจบหลักสูตร

1. เมื่อนักศึกษาได้รับคัดเลือกเข้าโครงการ
       1.1 ผู้ปกครองนักศึกษาต้องมาแสดงความยินยอมให้ศึกษาในหลักสูตรโครงการฯ ในเอกสารบันทึกข้อตกลงการรับทุนฯ  ซึ่งผู้ปกครองจะต้องลงลายมือชื่อในวันมอบตัวตามวันเวลาที่โครงการฯ กำหนด
       1.2 นักศึกษาต้องเขียนใบมอบฉันทะ (รับเอกสารได้ที่กองบริหารการศึกษา) ให้โครงการฯ เพื่อโอนเงินเดือนของนักศึกษาผ่านบัญชีทุก ๆ สิ้นเดือน นักศึกษาจะได้รับเงินเดือนแรก คือ สิ้นเดือนเมษายนโดยโครงการฯ จะโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ตามที่นักศึกษาได้แจ้งไว้
2. กำลังจะจบศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมาณเดือนม.ค.-ก.พ.)
       – ส่ง Abstract ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษพร้อมแนบใบประเมินผล SCID 490 Senior Project (MSP 03)
3. หลังจากจบการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมาณเดือนมิ.ย.)
       3.1 ก่อนที่นักศึกษาจะเรียนจบหลักสูตร วทบ. และหลังจากเรียนจบวิชาภาษาอังกฤษในภาคฤดูร้อน นักศึกษาต้องติดต่อหลักสูตรเพื่อให้พิจารณารับเข้าเป็นนักศึกษาของหลักสูตรนั้น ๆ โดยแจ้งไปยังประธานหลักสูตรของแต่ละรายวิชาเพื่อส่งตัวขอสอบคัดเลือกเข้าหลักสูตร และส่งใบแจ้งเข้าสาขาวิชาระดับดุษฎีบัณฑิตทั้งนี้กำหนดเวลาการเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย
       3.2 หลังได้รับอนุมัติปริญญาทำบันทึกให้อาจารย์ที่ปรึกษาเซ็นรับรองพร้อมแนบแบบฟอร์มคำร้องขอเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (MSP 04) และสำเนาTranscript ที่ได้รับอนุมัติให้จบการศึกษาส่งให้โครงการฯ ภายในเดือนมิถุนายน เพื่อโครงการฯ รับทราบและปรับขั้นเงินเดือน
4. เมื่อนักศึกษาขึ้นชั้นปีที่ 3 ในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต) นักศึกษาต้องทำบันทึกโดยมีลายเซ็นจากอาจารย์ที่ปรึกษาเซ็นรับรองพร้อมแนบสำเนา Transcript ส่งไปยังโครงการฯ เพื่อรับทราบและปรับขั้นเงินเดือน
5. ก่อนจบหลักสูตรระดับดุษฏีบัณฑิต นักศึกษาต้องส่งแบบฟอร์มแจ้งเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา MSP 04 ส่งไปยังโครงการประมาณเดือน มีนาคม – เมษายน
6. เมื่อนักศึกษาจบหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต และได้รับอนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตแล้ว และก่อนการกลับเข้าศึกษาในชั้นปีที่ 4 จะต้องปฏิบัติ ดังนี้
       6.1 นักศึกษาจะต้องสอบผ่านการป้องกันวิทยานิพนธ์ และได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
       6.2 นักศึกษาทำบันทึกโดยมีลายเซ็นจากอาจารย์ที่ปรึกษาเซ็นรับรองพร้อมแนบหลักฐาน ประกอบด้วย
               6.2.1 สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ที่ได้รับอนุมัติให้จบ Ph.D. แล้ว
               6.2.2 แบบรายงานแสดวความก้าวหน้า (MSP 06)
                ส่งไปยังโครงการฯ ประมาณเดือนมิถุนายน เพื่อแจ้งโครงการผลิตอาจารย์แพทย์ฯ รับทราบและปรับขึ้นเงินเดือน
       6.3 เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ
       6.4 นักศึกษาติดต่อไปยังคณะ/สถาบันต้นสังกัดเพื่อขอกลับเข้าเรียน
หากนักศึกษาคาดว่าจะจบการศึกษาและประสงค์จะกลับเข้าศึกษาในชั้นปีที่ 4 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีจะต้องลงเรียนวิชา Introduction to Clinical Medicine ซึ่งจะจัดเป็นประจำประมาณเดือนมีนาคม ซึ่งทำให้นักศึกษา มีสิทธิ์ที่จะขึ้นเรียน Ward อื่น ๆ ในภายหลังจากที่ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์และสำเร็จการศึกษาปริญญาเอก
7. เมื่อเรียนจบทั้งหลักสูตรแล้ว นักศึกษาจะต้องทำบันทึกแจ้งสถานภาพมายังโครงการฯ โดยจัดส่งหลักฐานมายังโครงการ
       7.1 ประวัติการศึกษา Resume (CV) พร้อมรูปถ่ายหน้าตรง 1 รูป
       7.2 สำเนาผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์
       7.3 สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ที่ได้รับอนุมัติให้จบ M.D./D.D.S./Pharm.D./D.V.M. แล้ว
ในระหว่างที่นักศึกษาเข้าเรียนในหลักสูตรโครงการฯ หากนักศึกษาประสงค์จะเปลี่ยนอาจารย์ที่ปรึกษาหลักหรือหลักสูตรที่เข้าเรียน นักศึกษาดาวน์โหลดแบบฟอร์มแจ้งเปลี่ยนสาขาวิชา/ อาจารย์ที่ปรึกษา/ วิทยานิพนธ์ (MSP 05)ที่ให้อาจารย์ที่ปรึกษาเดิมและอาจารย์ใหม่ลงนามรับทราบก่อนส่งคืนโครงการฯ