กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
การเปลี่ยนแปลงสถานภาพนักศึกษา
26/04/2018
การศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต
26/04/2018

กำหนดการเมื่อนักศึกษาได้รับคัดเลือกเข้าโครงการแล้ว

การลงทะเบียนเรียน

รับเข้าศึกษา หลักสูตร การลงทะเบียนเรียน
รับเข้าชั้นปีที่ 1 ●     หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรปริญญาตรี นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนด้วยตนเองตามระเบียบของคณะต้นสังกัด
รับเข้าชั้นปีที่ 3 ●     หลักสูตรปริญญาตรี
(วิทยาศาสตรบัณฑิต)

 

●     หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษาต้องมีคะแนนสอบ IELTS อย่างน้อย 6.5 หรือ 6.0 (สำหรับนักศึกษารหัสเข้าปี 1 ตั้งแต่ปี 2562) นักศึกษาต้องยื่นลงทะเบียนเรียนผ่านโครงการฯ เท่านั้น

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต โดยในปีแรกของการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตนักศึกษาต้องยื่นลงทะเบียนเรียนผ่านโครงการฯ เท่านั้น และในปีต่อ ๆ ไป นักศึกษาสามารถลงทะเบียนด้วยตนเองตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย

รับเข้าชั้นปีที่ 6 ●     หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต นักศึกษาสามารถลงทะเบียนด้วยตนเองตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย

หมายเหตุ  นักศึกษาโครงการทุนมหิดลวิทยาจารย์ตั้งแต่รหัส 60 เป็นต้นไป