กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
สิ่งที่นักศึกษาต้องรายงานผลไปยังโครงการ
26/04/2018
การเปลี่ยนแปลงสถานภาพนักศึกษา
26/04/2018

รหัสนักศึกษา ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต และห้องสมุด

รหัสนักศึกษา
เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนปรับพื้นฐานวิชาในหลักสูตรของโครงการฯ ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ภาคฤดูร้อนของชั้นปีที่ 3 นักศึกษาจะใช้รหัสนักศึกษา ดังนี้
  • รหัสตัวเลขหกหลัก ที่เป็นรหัสของนักศึกษาแพทยศาสตร์ตามต้นสังกัดจะยังใช้ต่อไป โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษาในโครงการฯ จนสำเร็จการศึกษาทั้ง 3 หลักสูตร (ปริญญาตรี เอก และ พ.บ. / ท.บ. / ภ.บ. / สพ.บ.)
  • รหัสอักษร  จะมีการเปลี่ยนไปใช้ รหัส SCMP/B แทนรหัสสังกัดเดิม แสดงสถานภาพของนักศึกษาทุนโครงการฯ เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้ Internet account และรักษาสิทธิอันพึงได้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลได้อย่างต่อเนื่อง และจะเปลี่ยนรหัสนี้อีกหลังจากที่นักศึกษาได้ผ่านการคัดเลือกจากสาขาวิชาให้เป็นนักศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต โดยรหัสอักษรจะเปลี่ยนไปใช้รหัสประจำหลักสูตรปริญญาเอกที่นักศึกษาสังกัด และจะมีการเปลี่ยนรหัสเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อนักศึกษากลับเข้าศึกษาระดับคลินิกในสังกัดเดิม
Internet Account
       ในการลงทะเบียนผ่านโครงการฯ ในปีแรก นักศึกษาต้องแจ้งขอใช้ Internet Account โดยผ่านโครงการฯ ซึ่งกองเทคโนโลยีสารสนเทศ (MUIT) จะอนุมัติให้นักศึกษาสามารถใช้ username เช่น ชื่อ.นามสกุล(3ตัวแรก)@mahidol.ac.th เพื่อให้นักศึกษาสามารถคง username เดียวกันตลอดหลักสูตรของโครงการ
การใช้ห้องสมุด
       เมื่อนักศึกษาส่งใบแจ้งเข้าสาขาวิชาระดับดุษฎีบัณฑิตมายังโครงการฯ สำนักงานโครงการจะแจ้งไปยังหอสมุดต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้บริการของห้องสมุดในสถานภาพนักศึกษาปริญญาเอก